Wat zijn de rechtsgevolgen van een wrakingsverzoek dat niet is ingediend door een advocaat?

Op 20 november 2014 heeft in het hoger beroep een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Op 19 mei 2015 is bij het hof een verzoek ingekomen van de man dat onder meer strekte tot wraking van de behandelend raadsheer-plaatsvervanger mr. Van Montfoort. Het hof heeft de mondelinge behandeling voortgezet op 20 mei 2015. De man is toen niet verschenen.
Lees meer...

Moet een wrakingsverzoek door een advocaat worden ondertekend?

Verzoeker is gedagvaard in een kort geding procedure. Het geschil in dat kort geding betreft een voorlopige opschorting van de in de beschikking van 3 september 2015 bepaalde omgangsregeling. Op 27 oktober 2015 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, gehouden door mr. P.J.G. van Osta. Verzoeker heeft zelfstandig een verzoek tot wraking van mr. Van Osta ingediend bij brief van 28 oktober 2015 en door deze rechtbank op diezelfde datum ontvangen.
Lees meer...

Toegewezen wrakingsverzoek. Er is sprake van samenloop van twee familierechtelijke, gevoelige procedures, waarbij dezelfde raadsheer betrokken is.

De vrouw doet zelf een beroep op wraking in deze procedure. Zij vreest dat de wetenschap, die de raadsheer onder meer over verzoekster heeft vanwege de o.t.s. procedure en de daarin uitgebrachte uitvoerige rapporten over (de problemen van) [naam] en diens gezinssituatie, verbonden met de wetenschap vanuit de procedure inzake de bewindvoering en mentorschap van verzoeksters vader, een eerlijk beeld van verzoekster de weg staat en daarom haar belangen kan schaden.
Lees meer...

Wrakingsverzoek toegewezen. Onvoldoende gelegenheid gegeven om verweer toe te lichten alvorens voorlopig oordeel te gegeven.

Verzoeker heeft aan het wrakingsverzoek allereerst ten grondslag gelegd de ter zitting door de rechter gemaakte opmerking dat het verzoek van verzoeker onvoldoende was onderbouwd en voor afwijzing gereed lag terwijl hij totdat deze opmerking werd gemaakt nog niet in de gelegenheid was gesteld om het verzoek mondeling nader toe te lichten.
Lees meer...

Wrakingsverzoek te laat ingediend. Verzoeker niet-ontvankelijk

De rechtbank stelt vast dat het onderhavige verzoek tot wraking zes dagen na sluiting van de behandeling ter zitting ter griffie van de rechtbank is ontvangen, waarbij een toelichting op de reden voor deze late indiening ontbreekt.
Lees meer...