Voortgezet gebruik echtelijke woning met inbegrip van de inboedel en gebruiksvergoeding echtelijke woning. Opeisbaarheid gebruiksvergoeding uitgesteld.

De rechtbank het redelijk dat de man aan de vrouw een gebruiksvergoeding betaalt, nu de man gebruik maakt van de gehele woning die mede aan de vrouw in eigendom toebehoort. De betaling van de vergoeding geschiedt pas na verkoop en levering van de echtelijke woning aan een derde.
Lees meer...

Voorlopige voorziening in hoger beroep mogelijk met betrekking tot het gebruik van de voormalig echtelijke woning ondanks het feit dat de echtscheidingsbeschikking al is ingeschreven.

De vrouw verzoekt het hof om, uitvoerbaar bij voorraad, voor de duur van de echtscheidingsprocedure in hoger beroep, te bepalen dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning aan de [adres] te [plaats] , alsmede van de zich in deze woning bevindende inboedelgoederen en de bij deze woning behorende zaken, met het bevel aan de man de woning te verlaten, en deze niet meer te betreden.
Lees meer...

Eenvoudige gemeenschap van woning. Voor welk deel hebben partijen recht op de opbrengst na verkoop en wie betaalt de kosten?

Ten aanzien van de voormalige echtelijke woning is sprake van een eenvoudige gemeenschap op de voet van artikel 3:166 BW. Vaststaat dat de eigendom van de op 16 september 2013 aan een derde geleverde woning voor drie/vijfde deel berustte bij de vrouw en voor twee/vijfde deel bij de man. Er is discussie over de vraag hoe de verkoopopbrengst van de woning en de kosten van de verkoop tussen partijen moet worden verdeeld.
Lees meer...

Vergoedingsrecht investering in de woning van de andere partner. Niet voldoen aan stelplicht.

Blijkens de akte van huwelijkse voorwaarden was tussen partijen elke gemeenschap van goederen uitgesloten. De voormalige echtelijke woning, is eigendom van de man. Niet is weersproken dat er een ingrijpende verbouwing ten behoeve van de (middelste verdieping van de drive-in) woning heeft plaatsgevonden in 2010, zodat op de vraag naar (de hoogte van) het gestelde vergoedingsrecht van de vrouw conform rechtspraak van vóór 1 januari 2012, de datum van inwerkingtreding van de huidige artikelen 1:87 en 1:95 van het Burgerlijk Wetboek, de nominale leer van toepassing is. Tussen partijen is ook niet in geschil dat de vrouw een vergoedingsrecht heeft vanwege haar bijdrage uit privé-vermogen ten behoeve van (de verbouwing van) het woonhuis van de man, partijen twisten echter over de hoogte daarvan.
Lees meer...

Vrouw is - in dit specifieke geval - niet gehouden de helft van de schuld en de kosten van de echtelijke woning die partijen gezamenlijk toebehoort te voldoen.

De achtste grief van de vrouw en de zevende grief van de man zien op de beslissing van de rechtbank dat de vrouw over de periode van 3 juli 2013 tot het moment van inschrijving van de echtscheidingsbeschikking, ofwel 26 november 2014, de helft van de te betalen hypotheekrente en de helft van de eigenaarslasten OZB, alsmede het volledige gebruikersdeel OZB aan de man dient te vergoeden. Het gerechtshof acht de door de vrouw geformuleerde grief gegrond.
Lees meer...

Niemand behoeft in een onverdeelde boedel te blijven. Geen gronden aanwezig om gedurende een periode van drie jaar het woonhuis niet te verkopen.

De man verzoekt de voormalige echtelijke woning voor een periode van drie jaar onverdeeld te laten. De taxatiewaarde van de woning bedraagt op dit moment € 300.000,- terwijl de hoogte van de hypotheek € 415.000,- bedraagt. De verwachting is dat de waarde van de woning in 2016 zal stijgen in verband met het realiseren van het [XXX] nabij de echtelijke woning. De vrouw wijst op een beleggingsdepot dat op dit moment een waarde heeft van € 146.096,55. Er valt na verkoop dus geld te verdelen.
Lees meer...

Wie krijgt de voormalig echtelijke huurwoning? Belangenafweging.

Ter beoordeling van het hof is de vraag aan wie van partijen het huurrecht van de woning dient te worden toegewezen. Daarbij dienen de belangen die partijen elk hebben bij het huurrecht van de woning tegen elkaar te worden afgewogen.
Lees meer...

Van welke waarde wordt uitgegaan bij verdeling van een MGE woning?

Verdeling boedel na echtscheiding. Tegen welke waarde dient de woning aan de man te worden toebedeeld, nu er een terugkoopregeling met de woningbouwvereniging is overeengekomen?
Lees meer...

Moeten de lasten van de koopwoning naar evenredigheid worden verdeeld?

In deze uitspraak komt een veel voorkomend probleem aan de orde. Wie betaalt de kosten van de voormalig echtelijke woning en voor welk deel.
Lees meer...

Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden. Kan de vrouw de woning terugnemen op grond van artikel 61 lid 4 Fw.

Er wordt veel gedacht dat het opstellen van huwelijkse voorwaarden een zekere waarborg biedt in het geval dat het faillissement wordt uitgesproken van een van de echtgenoten. Dit is zeker niet altijd het geval. Nogmaals de angel van artikel 61 Faillissementswet.
Lees meer...

Verzoek toewijzing echtelijke woning, voor beide partijen afgewezen.

In het kader van de voorlopige voorzieningenprocedure vragen beide partijen het uitsluitende gebruik van de echtelijke woning. Er volgt een belangenafweging en vervolgens afwijzing van beide verzoeken. Inzicht in de toets die de rechter aanlegt bij het wegen van de verschillende belangen.
Lees meer...