Verdeling huwelijksgemeenschap. Ontnemingsvordering wegens invoer cocaïne niet verknocht.

Op grond van de stukken is komen vast te staan dat de man bij arrest van het gerechtshof Amsterdam van 12 oktober 2006 is veroordeeld wegens de invoer van cocaïne in Nederland over de periode van 1 maart 2003 tot en met 29 maart 2003. Uit het arrest van het gerechtshof Amsterdam van 1 juli 2011 blijkt dat in hoger beroep het door de man aan de Staat te betalen geldbedrag ter ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel op een bedrag van € 31.909,-- is gesteld. De vrouw beroept zich primair op artikel 1:94 lid 3 BW. Op grond van deze bepaling vallen goederen en schulden die aan een der echtgenoten op enigerlei bijzondere wijze zijn verknocht, slechts in de gemeenschap voor zover die verknochtheid zich hiertegen niet verzet.
Lees meer...

Valt een herbelegging van een verknocht goed automatisch in het eigen vermogen van een echtgenoot?

Partijen zijn op 24 juni 1977 met elkaar gehuwd onder het maken van huwelijkse voorwaarden die uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen inhouden. Deze voorwaarden bepalen voorts dat bij ontbinding van het huwelijk partijen afrekenen alsof zij in gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Aan de vrouw is in 1975 een ongeval overkomen. In verband daarmee is aan haar een schadevergoeding uitgekeerd, in totaal tot een bedrag van ƒ 300.000,--. De vrouw heeft van dit bedrag tijdens het huwelijk een perceel grond gekocht, waarop later de voormalige echtelijke woning is gebouwd. De vrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat het vermelde perceel grond buiten het vermelde verrekenbeding dient te blijven.
Lees meer...

Geen belasting afgedragen door de vrouw voor door haar ontvangen bedragen in het kader van voorlopige voorzieningen. Wie betaalt de belastingschuld? (Verknochte belastingschuld?)

Het geschil tussen partijen of de onderhavige belasting- en premieschulden moeten worden aangemerkt als gemeenschapsschulden dan wel als priveĢ-schulden van de vrouw, heeft betrekking op de verdeling van de tussen hen bestaande gemeenschap. Dit brengt mee dat het niet gaat om de vraag op welk(e) vermogen(s) die schulden verhaalbaar zijn, maar enkel om de vraag of die schulden door beide echtgenoten dan wel uitsluitend door de vrouw moeten worden gedragen.
Lees meer...

Is een invaliditeitspensioen verknocht in de zin van het bepaalde in artikel 1:94 lid 3 BW?

Partijen zijn op 30 september 1955 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. De man was ambtenaar. Per 1 oktober 1978 is de man wegens invaliditeit ontslagen en kreeg hij recht op een invaliditeitspensioen. Het huwelijk is ontbonden op 12 februari 1981.
Lees meer...

Valt een door een partij ontvangen ontslagvergoeding in de gemeenschap van goederen of is de vergoeding verknocht?

De man heeft een forse ontslagvergoeding ontvangen die hij heeft ondergebracht in een stamrecht BV ter vervanging van gederfde en/of te derven inkomsten. Partijen strijden over de vraag of de ontslagvergoeding valt in de gemeenschap van goederen.
Lees meer...

Verdeling van de huwelijksgoederengemeenschap en verknochtheid. Schade wegens verlies aan arbeidsvermogen in de toekomst kan, naast het smartengeld, verknocht zijn.

Tussen partijen is in geschil of het bevoorschot bedrag van € 52.000,- respectievelijk de einduitkering van € 121.000,- in de gemeenschap van goederen van partijen is gevallen of dat er sprake is van een zodanige verknochtheid (in de zin van artikel 1:94 lid 3 Burgerlijk Wetboek (BW)) dat de voormelde uitkering niet in de huwelijksgemeenschap is gevallen.
Lees meer...

Verknochtheid letselschade-uitkering. Geld is gestort op een en/of rekening. Uitkering niet meer te identificeren.

Niet alleen de aanspraak op een letselschade-uitkering kan verknocht zijn maar ook de uitkering zelf. In dit geval werd echter het bedrag gestort op een en/of rekening die werd gevoed door beide partijen. Dat gold ook voor de Alex beleggingsrekening waarop het geld werd doorgestort. Conclusie: geen verknochtheid.
Lees meer...

Uitkeringsfraude levert geen verknochte schuld op.

Verdeling gemeenschap. (Fraude) schuld aan UWV niet aan man verknocht.
Lees meer...

Zijn belastingschulden verknochte schulden in de zin van art. 1:94 lid 3 BW?

Aansprakelijkheid op grond van artikel 1:102 BW voor een belastingschuld kan geldend worden gemaakt door aansprakelijkstelling ex art. 49 IW 1990, met procedure voor belastingrechter. Belastingschulden van een echtgenoot zijn niet aan die echtgenoot verknocht in de zin van art. 1:94 lid 3 BW.
Lees meer...

Gemeenschap van goederen. Letselschade-uitkering, verknochtheid en bewijs

Een letselschade-uitkering kan verknocht zijn (zie voor smartengeld en toekomstige schade voor verlies aan arbeidsvermogen HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693). Het niet voldoen aan de stelplicht en bewijslast is een belangrijke verklaring voor de uiteenlopende uitspraken op dit gebied.
Lees meer...

Gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk gaat de man zonder medeweten van de vrouw een schuld aan voor betaling van gokschuld. Verknocht?

De bank verhaald een openstaande schuld van € 25.000,00 op beide echtelieden. De vrouw stelt dat de schuld aan de man verknocht is, nu die buiten haar medeweten is aangegaan met gebruikmaking van een valse handtekening ter delging van een gokschuld. In hoeverre is de vrouw aansprakelijk?
Lees meer...