Verzoek vervangende toestemming verhuizing afgewezen. Belangenafweging

Naarmate de tijd verstrijkt bestaat het reële risico dat de interesse van de kinderen in het ‘oude’ leven in [woonplaats van de moeder] vermindert.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming verhuizing naar buitenland toegewezen ondanks dat in zekere zin niet is voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium

De moeder heeft weliswaar door het overleggen van stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diverse zakelijke contacten heeft opgedaan in Italië, maar van een concreet aanbod van een baan in Italië is niet gebleken. Het hof is van oordeel dat voor de moeder in die zin dan ook geen noodzaak bestaat om te verhuizen. Toch staat het gerechtshof in dit geval verhuizing toe.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming om met de kinderen te mogen verhuizen naar Duitsland afgewezen.

Het belang van de moeder om terug te verhuizen naar haar familie, weegt niet zwaarder dan het belang van de minderjarige.
Lees meer...

Kinderrechter verleent vervangende toestemming aan moeder om met het kind te verhuizen en om hem op een andere school in te schrijven. Moeder heeft de verhuizing goed voorbereid en doordacht. Vaders belang is hierin meegenomen.

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. In overeenstemming met vaste rechtspraak dient de rechter bij de beslissing over een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen af te wegen.
Lees meer...

Het verzoek van de moeder om met de minderjarigen naar een plaats 65 kilometer verderop te mogen verhuizen, wordt afgewezen. Meerdere verhuizingen.

De moeder verzoekt o.a. aan het hof de bestreden beschikking te vernietigen voor zover daarbij het verzoek om vervangende toestemming om te mogen verhuizen met de minderjarigen naar [beoogde woonplaats] werd afgewezen. Belangenafweging.
Lees meer...

Grotere fysieke afstand tussen de ouders kan volgens de rechtbank tot meer rust leiden. Toestemming verhuizing.

De moeder verzoekt vervangende toestemming tot verhuizing. Zij stelt daartoe dat zij daar een baan en woonruimte heeft gevonden. Partijen waren eerder ook overeen gekomen dat zij met de kinderen zou kunnen verhuizen, maar de vader wil hier nu niet meer mee instemmen, aldus de moeder.
Lees meer...

Wat is de verhouding tussen het HKOV & EVRM bij ontvoering uit een staat die geen partij is bij die verdragen? Wijziging van de inhoud processtukken. Wat is hiervan de consequentie?

Verzoek tot teruggeleiding afgewezen aangezien de vader heeft ingestemd met de wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige.
Lees meer...

Concrete belangenafweging verzoek verhuizing binnen Nederland.

De moeder heeft thans in het kader van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtbank verzocht haar toestemming te verlenen, welke toestemming de daartoe benodigde toestemming van de vader vervangt, om zich met de minderjarige in [nieuwe woonplaats] te vestigen, een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Opsomming criteria en concrete toetsing.
Lees meer...

Kan een verhuizingsverzoek hangende een echtscheidingsprocedure worden toegewezen?

De man heeft in deze zaak de woningbouwvereniging op de hoogte gesteld van een onderhuursituatie waardoor de vrouw de woning heeft moeten verlaten. Nu verzet hij zich tegen verhuizing.
Lees meer...

Welke criteria worden afgewogen bij het verzoek om te verhuizen als de andere partij geen toestemming geeft.

Art 1:253a BW. De kinderrechter is van oordeel dat de moeder, alle belangen en omstandigheden tegen elkaar afwegend, een gerechtvaardigd belang heeft om met de kinderen te verhuizen.
Lees meer...

Verbod om te verhuizen naar het buitenland ook ingeval van eenhoofdig gezag na belangenafweging

Norm van artikel 1:247 BW ziet ook op het geval één van de ouders het gezag heeft. Noodzaak tot verhuizing voorshands niet aannemelijk gemaakt en onvoldoende nagedacht over de gevolgen voor de kinderen wegens verhuizing.
Lees meer...

Verhuizing moeder naar woonplaats nieuwe partner toegestaan.

Verzoeken van de vader zijn afgewezen en moeder is onder meer vervangende toestemming verleend om met de minderjarigen van plaats A naar plaats B te verhuizen. Het toekomstperspectief van de minderjarige ligt bij de hoofdverzorger, de moeder.
Lees meer...

Krijgt moeder vervangende toestemming om met de kinderen te verhuizen naar Tjechie?

Bij de beoordeling van voormelde verzoeken dient het hof de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en tegen elkaar af te wegen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop, maar dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen. Hoewel in gevallen als deze een verhuizing naar het buitenland zeker niet nadelig voor kinderen behoeft te zijn en zelfs voordelen met zich kan brengen, moet in het onderhavige geval sterk worden betwijfeld of de door de moeder voorgenomen verhuizing in het belang is van de kinderen en voldoende zorgvuldig is voorbereid.
Lees meer...

Is het belang van de kinderen altijd beslissend bij een voorgenomen verhuizing naar het buitenland?

Met enige regelmaat doet zich de situatie voor dat een van de gezagsouders naar het buitenland wil verhuizen met het kind (of de kinderen) en de andere gezagsouder zich daartegen verzet. Welke belangen weegt de rechter in een dergelijk geval?
Lees meer...