Schulden kun je niet verdelen.

Schulden kunnen niet verdeeld worden. Als een gemeenschapsschuld voor meer dan de helft is betaald, ontstaat een regresvordering. Hof kan niet vaststellen of de man meer dan de helft van de gemeenschapsschulden in privé heeft voldaan.
Lees meer...

Eenvoudige gemeenschap van woning. Voor welk deel hebben partijen recht op de opbrengst na verkoop en wie betaalt de kosten?

Ten aanzien van de voormalige echtelijke woning is sprake van een eenvoudige gemeenschap op de voet van artikel 3:166 BW. Vaststaat dat de eigendom van de op 16 september 2013 aan een derde geleverde woning voor drie/vijfde deel berustte bij de vrouw en voor twee/vijfde deel bij de man. Er is discussie over de vraag hoe de verkoopopbrengst van de woning en de kosten van de verkoop tussen partijen moet worden verdeeld.
Lees meer...

Vermogensvermeerdering en huwelijkse voorwaarden. Onder vermeerdering van de vermogens valt niet een vermogensvermindering.

Tussen partijen is in geschil de uitleg van (een deel van) artikel 7 van de huwelijkse voorwaarden. In dat verband dient te worden beoordeeld of de in artikel 7, tweede lid, opgenomen verplichting tot delen van de vermeerdering van beider vermogens die tijdens het huwelijk (of tot het tijdstip van scheiding van tafel en bed) heeft plaatsgevonden aldus moet worden opgevat dat daartoe ook een verplichting bestaat indien de vermogensvermeerdering negatief is.
Lees meer...

Bij de echtscheidingsbeschikking zijn partijen bevolen om over te gaan tot verdeling van hun gemeenschap van goederen ten overstaan van de notaris. Partijen wenden zich echter niet tot de notaris. Niet-ontvankelijk.

De vrouw stelt dat het traject bij de notaris zinloos is, omdat partijen er niet uit kunnen komen. De man moet namelijk bij de notaris ook inzicht geven in de schulden en de saldi en dat doet hij niet. De notaris is geen mediator.
Lees meer...

Verdeling gemeenschap van goederen, benadeling. De man dient aan de vrouw een vergoeding te betalen in verband met benadeling van de gemeenschap.

De man heeft over het saldo op de spaarrekening beschikt en nu vaststaat dat het tot de gemeenschap behorende spaartegoed in de periode gelegen tussen voornoemde data met afgerond € 27.000,- is afgenomen, ligt het in beginsel op de weg van de man hierover deugdelijk verantwoording af te leggen.
Lees meer...

Moet de vastgestelde overbedelingssom nu of bij verkoop van de woning worden voldaan? Hof bewandelt middenweg.

Tussen partijen is in geschil of de vrouw gehouden is om de man het bedrag van de reeds overeengekomen overbedeling nu te betalen of dat dit mag worden betaald door verrekening met haar aandeel in de eerst na verkoop te realiseren overwaarde van de voormalige echtelijke woning.
Lees meer...

Maakt het uit of een vordering wordt gekwalificeerd als vordering tot verdeling van een overgeslagen goed ex. art. 3:179 lid 2 BW of als een vordering tot verdeling van een gemeenschappelijk goed ex. art. 3:178 BW? Verjaring.

De vrouw heeft gevorderd, voor zover in cassatie van belang, dat de man wordt veroordeeld tot betaling van het haar toekomende aandeel van de reeds uitgekeerde pensioenbedragen en van de toekomstige, maandelijks aan de man uit te keren, pensioenbedragen telkens nadat deze aan hem zijn uitgekeerd. Ter onderbouwing van haar vordering heeft de vrouw gesteld dat de door de man tijdens het huwelijk van partijen opgebouwde pensioenrechten in de gemeenschap van goederen zijn gevallen en derhalve tussen partijen moeten worden verrekend.
Lees meer...

Verdeling eenvoudige gemeenschap. Algemene dwalingsregeling niet van toepassing

Het gerechtshof heeft in deze zaak het bepaalde in artikel 3:199 BW over het hoofd gezien. De algemene dwalingsregeling is niet van toepassing op een verdeling.
Lees meer...

Verdelen van een lijfrentepolis. Pas op fiscale valkuil!

Verdeling lijfrentepolis. Heeft deelgenoot recht op splitsing in plaats van toedeling met uitkering van overwaarde in verband met fiscale consequenties?
Lees meer...

Uitkeringsfraude levert geen verknochte schuld op.

Verdeling gemeenschap. (Fraude) schuld aan UWV niet aan man verknocht.
Lees meer...

Verdeling. Waarde onderneming gelijk aan de boekwaarde. Vrouw niet in nadeliger situatie omdat de man niet heeft gegriefd tegen waardering door de rechtbank.

Het gerechtshof stelt de waarde van een VOF vast op de boekwaarde (of intrinsieke waarde) na advies van een deskundige. Lees meer...

Is een ter zitting van de rechtbank gedaan aanbod tot verdeling onherroepelijk?

Is ter zitting van de rechtbank overeenstemming over de verdeling bereikt? Zonder voorbehoud gedaan aanbod. Spijtoptant?
Lees meer...

Van welke waarde wordt uitgegaan bij verdeling van een MGE woning?

Verdeling boedel na echtscheiding. Tegen welke waarde dient de woning aan de man te worden toebedeeld, nu er een terugkoopregeling met de woningbouwvereniging is overeengekomen?
Lees meer...

Vrouw houdt opzettelijk echtscheiding tegen. Aandelen Philips vallen niet in de gemeenschap van goederen.

Het huwelijk van partijen is op 11 juni 2011 door echtscheiding ontbonden. Aan de orde is de vraag tot welke datum de aandelen en opties Philips nog in de huwelijksgemeenschap zijn gevallen.
Lees meer...

Is het nodig dat de notaris constateert dat partijen zich niet kunnen verenigen na een bevel tot verdeling?

Bij echtscheidingsbeschikking is een bevel verdeling gegeven. Een proces-verbaal waarin de notaris constateert partijen niet te kunnen verenigen, is geen vereiste waaraan voldaan moet zijn voordat partijen zich opnieuw tot de rechtbank kunnen wenden.
Lees meer...

Kredietcrisis heeft geen invloed op nakoming van echtscheidingsconvenant

Nakoming echtscheidingsconvenant, overmacht, dwaling, onvoorziene omstandigheden en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Lees meer...

Geen taak voor de rechter als partijen het eens zijn over de verdeling van de boedel

Uit het verzoekschrift in eerste aanleg blijkt dat partijen – volgens de vrouw ten onrechte – het eens waren over de verdeling van hun ontbonden huwelijksgemeenschap. Om die reden had hun verzoek in eerste aanleg tot verdeling niet kunnen worden toegewezen, aangezien er geen geschil meer omtrent de verdeling bestond.
Lees meer...

Hulp bij verdelingszaken en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

Effectief verdelen of het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden bij scheiding is vaak een probleem. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag. De belangrijkste reden is dat er onvoldoende informatie beschikbaar is in de procedure om de rechter te laten beslissen waardoor de uitspraak te lang op zich laat wachten.
Lees meer...

Kan de vrouw om verdeling van de gemeenschap van goederen vragen indien zij reeds eerder afstand heeft gedaan van de gemeenschap?

Het hof is in deze zaak gebleken dat de vrouw op grond van artikel 1:103 BW op 26 mei 2009 afstand heeft gedaan van de huwelijksgoederengemeenschap. Dientengevolge heeft de man de gehele gemeenschap verkregen. Nu de vrouw afstand heeft gedaan zal het hof haar verzoek tot verdeling afwijzen.
Lees meer...

Gemeenschap van goederen. Letselschade-uitkering, verknochtheid en bewijs

Een letselschade-uitkering kan verknocht zijn (zie voor smartengeld en toekomstige schade voor verlies aan arbeidsvermogen HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693). Het niet voldoen aan de stelplicht en bewijslast is een belangrijke verklaring voor de uiteenlopende uitspraken op dit gebied.
Lees meer...

Wanneer kan een overeengekomen verdeling worden vernietigd wegens dwaling op grond van art. 3:196 BW?

De vrouw is kort voorafgaande aan het opstellen van een echtscheidingsconvenant opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Zij tekent een overeenkomst waarbij zij afstand doet van de waarde van aandelen van een B.V. die in de huwelijksgoederengemeenschap vielen.
Lees meer...

Wat is het moment van verdeling?

Volgens artikel 3:200 BW vervalt een rechtsvordering tot vernietiging van een verdeling door verloop van drie jaar na de verdeling. Kijken we naar het tijdstip van de overeenkomst of de notariële verdelingsakte?
Lees meer...