Is een overbruggingskrediet aangegaan ten behoeve van de normale bedrijfsuitoefening van die vennootschap (art. 1:88 lid 5 BW)?

Eiser heeft op 20 mei 2011 een borgtochtovereenkomst getekend, waarin hij zich borg stelt tot een bedrag van ten hoogste € 270.000,--, tot zekerheid voor de voldoening van alles wat de onderneming aan ING schuldig is of zal worden. Deze overeenkomst is niet medeondertekend door de echtgenote van eiser. Over de ondertekening door de echtgenote van [eiser] en de zekerheidsverstrekking ter zake van de verplichtingen uit borgtocht hebben eiser en ING gecorrespondeerd. Dit heeft niet geleid tot medeondertekening door de echtgenote van eiser. Evenmin heeft eiser zekerheid verstrekt.
Lees meer...

Wanneer is toestemming van de andere echtgenoot vereist in het kader van een borgtocht? Toepassing van het bepaalde in artikel 1:88 lid 5 BW (Soetelieve/Stienstra-Fieten)

Stellende dat haar op grond van art. 1:88 lid 1, aanhef en onder c BW, vereiste toestemming ontbreekt, heeft Fieten vernietiging gevorderd van de borgstelling door haar echtgenoot in privé ten behoeve van Soetelieve gedaan, althans een verklaring voor recht dat deze rechtshandeling nietig is.
Lees meer...