Wijziging partneralimentatie. Nihilstelling. Terugbetalingsverplichting. Moet de vrouw haar vermogen aanspreken om terug te betalen?

Het hof heeft geoordeeld dat de man met ingang van 1 januari 2010 geen draagkracht heeft tot het betalen van enige bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw, zodat deze bijdrage met ingang van die datum op nihil zal worden gesteld. Bovendien heeft hij een dringend belang bij terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bedragen.
Lees meer...

Samenwonen als ware men gehuwd: bewijs van samenwoning met name op grond van analyse bankafschriften en lage verbruik energie en water.

Aan de orde is de beantwoording van de vraag of de man heeft bewezen dat de vrouw, die een duurzame affectieve relatie met [partner] heeft (die volgens haar eigen verklaring in ieder geval in de loop van 2012 is uitgegroeid tot die duurzame relatie) met die [partner] sedert 1 maart 2012 duurzaam samenwoont en dat zij een gemeenschappelijke huishouding hebben en elkaar wederzijds verzorgen.
Lees meer...

Ingangsdatum wijziging kinderalimentatie en terugbetaling. Maatstaf en stelplicht.

Tussen partijen is in geschil op welke datum de wijziging van de onderhoudsbijdrage moet ingaan. Daaromtrent overweegt het hof als volgt. Het hof zal als ingangsdatum van de gewijzigde onderhoudsbijdrage 1 december 2013 hanteren. In zoverre slaagt grief 2. Het hof overweegt daartoe dat de man met ingang van 2 december 2013 een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen en dat de vrouw op 13 december 2013 is hertrouwd, waardoor de stiefvader eveneens onderhoudsplichtig is geworden jegens.
Lees meer...

Terugbetaling van alimentatie. Wanneer kan dat in redelijkheid worden verlangd? Maatstaf en relevante omstandigheden.

Hoe moet een verzoek om terugbetaling van alimentatie worden beoordeeld? De Hoge Raad zet de lijnen uiteen.
Lees meer...

Geen sprake van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden zodat er geen aanleiding bestaat om de eerder vastgestelde kinderalimentatie te wijzigen. Ook terugbetaling kinderalimentatie.

Het hof stelt voorop dat de nieuwe richtlijn kinderalimentatie geen wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:401 lid 1 BW oplevert die een hernieuwde beoordeling van de behoefte van [de dochter] en de draagkracht van de man rechtvaardigt. Voorts is er weliswaar sprake van een wijziging in de inkomenssituatie van de man, doch het hof is met de man van oordeel dat niet kan worden gesteld dat deze wijziging rechtens dusdanig relevant is dat deze een herbeoordeling van de behoefte van [de dochter] en de draagkracht van de man rechtvaardigt.
Lees meer...

Ingangsdatum toekenning kinderalimentatie

Het hof achtte het redelijk de ingangsdatum van de door de vader te betalen bijdrage, zoals gebruikelijk, te bepalen op de datum van de indiening van het inleidend verzoekschrift, te weten 24 oktober 2007. De vader heeft eerst vanaf die datum rekening kunnen en moeten houden met een door hem aan de moeder te betalen bijdrage ten behoeve van de kinderen. (...)" De rechtbank had de ingangsdatum van de bijdrage een tweetal jaren eerder laten ingaan waardoor de vrouw nu mogelijk een behoorlijk bedrag moest terugbetalen. Hierover klaagde zij tevergeefs bij de Hoge Raad.
Lees meer...

Einde alimentatieplicht bij samenleven met een ander als ware men gehuwd (art. 1:160 BW)

Kan de rechter een andere datum vaststellen dan de datum waarop de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als ware zij gehuwd?
Lees meer...