Samenwonen als ware men gehuwd: bewijs van samenwoning met name op grond van analyse bankafschriften en lage verbruik energie en water.

Aan de orde is de beantwoording van de vraag of de man heeft bewezen dat de vrouw, die een duurzame affectieve relatie met [partner] heeft (die volgens haar eigen verklaring in ieder geval in de loop van 2012 is uitgegroeid tot die duurzame relatie) met die [partner] sedert 1 maart 2012 duurzaam samenwoont en dat zij een gemeenschappelijke huishouding hebben en elkaar wederzijds verzorgen.
Lees meer...

Kan een partij van wie een verzoek tot echtscheiding door eerste rechter is toegewezen in hoger beroep gaan tegen deze beslissing indien deze partij er bij nader inzien de voorkeur aan geeft van het verzoek af te zien?

De vrouw stelt dat de nieuwe vriendin van de man inmiddels is overleden, waardoor de vrouw kans ziet op verzoening. Van een duurzame ontwrichting is geen sprake, aldus de vrouw. De man kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het hoger beroep van de vrouw enkel is ingesteld om tijd te rekken met het inschrijven van de echtscheiding. Zolang de echtscheiding nog niet officieel is, geldt volgens de vrouw de in de voorlopige voorzieningenprocedure vastgestelde partneralimentatie nog.
Lees meer...

Gestelde omstandigheden zijn niet zodanig ingrijpend dat niet-wijzigingsbeding kan worden doorbroken. Proceskostenveroordeling.

De man stelt dat is niet meer in staat aan zijn alimentatieverplichtingen te voldoen. Hij krijgt nog nauwelijks opdrachten. Hij heeft veel aan acquisitie gedaan. Ook is hij ziek. De lotsverbondenheid geldt ook in mindere tijden in die zin dat de partneralimentatie dan behoort te worden verminderd. De vrouw stelt dat de man voorbij gaat aan het feit dat partijen in het kader van de procedure bij het Gerechtshof een niet-wijzigingsbeding zijn overeengekomen, als bedoeld in artikel 1:159 lid 3 BW. Volgens de jurisprudentie dient er sprake te zijn van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden dat er een wanverhouding is ontstaan tussen wat partijen bij het sluiten van de overeenkomst voor ogen stond en wat zich in werkelijkheid heeft voorgedaan.
Lees meer...

Wanneer kan een proceskostenveroordeling worden uitgesproken in een familiezaak?

In deze zaak heeft de vrouw onder andere wijziging van kinderalimentatie gevraagd. Volgens de rechtbank heeft de vrouw echter niet kunnen aantonen dat er sprake is van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden op grond van het bepaalde in artikel 1:401 lid 1 BW. Zij werd niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank acht het verzoek van de vrouw bovendien nodeloos.
Lees meer...

Hoger beroep tegen echtscheidingsbeschikking met als effect dat de voorlopige voorzieningen doorlopen. Onnodig veroorzaakte kosten. Proceskostenveroordeling.

De vrouw wenst in hoger beroep de uitgesproken echtscheiding ongedaan te maken. Zij stelt dat zij er een onmiskenbaar groot belang bij heeft dat er eerst een definitieve regeling wordt getroffen met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding en dat daarna pas de echtscheiding wordt uitgesproken.
Lees meer...

Onjuiste proceshouding kan leiden tot een proceskostenveroordeling in familiezaken

De man heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat hij in eerste aanleg heeft nagelaten om tijdig voldoende inzicht in zijn financiële situatie te geven. Tussen de regels door valt ook te lezen dat de man mogelijke valse en onjuiste informatie over zijn inkomen in eerste aanleg in het geding heeft gebracht.
Lees meer...

Verzoeker trekt de procedure in vóór de behandeling; beslissing over de proceskosten.

De man heeft zijn verzoek bij brief van 22 februari 2010 ingetrokken. De vrouw heeft zich tegen deze intrekking verzet in die zin dat zij een kostenveroordeling van de man wenst nu hij de vrouw nodeloos in rechte heeft betrokken, wetende dat zijn verzoek geen kans van slagen had. De man betwist dat. Hij stelt dat hij zijn verzoek heeft ingetrokken omdat hij tijdens de procedure zijn huis heeft verkocht en aldus over vermogen en over tijdelijke extra rente-inkomsten beschikt, waardoor zijn draagkracht tot betaling van een kinderbijdrage is toegenomen.
Lees meer...