Periodiek verrekenbeding

Man heeft diensten verricht voor zijn schoonbroer en kreeg hiervoor klassieke auto's. Behoren deze vermogensbestanddelen tot het te verrekenen vermogen? Huwelijkse voorwaarden.

De man heeft het gerechtshof verzocht de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad van 11 maart 2015 te vernietigen en opnieuw rechtdoende (primair) te bepalen dat de klassieke automobielen buiten de verrekening van de huwelijkse voorwaarden blijven.
Lees meer...

Uitleg inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden. Komen dividenduitkeringen voor verrekening in aanmerking? Grievenstelsel.

In de huwelijkse voorwaarden zijn partijen onder artikel 4 overeengekomen dat onder inkomen wordt verstaan het belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting 1964. De rechtbank heeft echter vastgesteld dat winst uit onderneming niet onder het verrekenbeding valt. Tegen dit oordeel zijn geen grieven gericht.
Lees meer...

Beleggingsleer en verrekening waarde aandelen b.v.

Huwelijksvermogensrecht. Echtscheiding. Periodiek verrekenbeding. Art. 1:141 lid 3 BW; bewijsvermoeden. Verwerping beroep man op “tenzij”-clausule.
Lees meer...

Geeft gezamenlijk aangegane hypothecaire lening, waarop niet is afgelost, man aanspraak op helft overwaarde van door vrouw in privé verkregen woning?

Kern van het geschil is of de man aanspraak kan maken op een deel van de waarde van de aandelen die tot het privé-vermogen van de vrouw behoren, alsmede op de helft van de netto-opbrengst van de voormalige echtelijke woning die aan de vrouw in eigendom toehoorde terwijl de hypothecaire geldlening (waarvoor uitsluitend rente werd betaald en geen aflossing) op naam van de beide partijen stond. Het hof heeft beide vragen ontkennend beantwoord.
Lees meer...

Niet uitgevoerd verrekenbeding. Indirect belang in dochtervennootschap van andere dochtervennootschap van B.V. van een der echtgenoten niet zelfstandig tot vermogen van die echtgenoot te rekenen.

Een ingewikkelde titel maar de kern komt hierop neer. Indien een partij aandeelhouder is van een holding en de holding de aandelen houdt van een werkmaatschappij moet bij de verrekening uitsluitend gekeken worden naar de waarde van de aandelen die de partij zelf houdt (holding). De waarde van de werkmaatschappij mag niet zelfstandig tot het vermogen van de echtgenoot gerekend worden. Dat is m.i. ook logisch aangezien dit vermogen toebehoort aan de holding. Het vermogen van de werkmaatschappij beïnvloedt de waarde van de holding en zo kan men toch tot een juiste verrekening komen.
Lees meer...

Dient de in de verrekenperiode aan de man toekomende, maar feitelijk nog niet aan hem uitgekeerde winstaandelen in de maatschap, in de verrekening te worden betrokken?

De man heeft de winst die hij nog niet heeft opgenomen in zijn belastingaangifte voor de inkomstenbelasting vermeld. De vrouw stelt dat, gezien de tekst van de huwelijkse voorwaarden, de nog niet opgenomen winst dient te worden verrekend. De man stelt dat het gerechtshof ten onrechte de vraag of sprake is van uitkeerbare winst heeft overgeslagen en zich onmiddellijk begeven in de vraag of verrekening van die winst kan worden bewerkstelligd tussen de (voormalige) echtgenoten zonder de onderneming in gevaar te brengen.
Lees meer...

Amsterdams verrekenbeding en voorhuwelijks vermogen

Moet de tijdens het huwelijk opgetreden waardestijging van de voormalige echtelijke woning, die de man reeds enige jaren vóór het huwelijk in onbezwaarde eigendom had verworven, in de verrekening worden betrokken in het geval dat deze waardestijging mede valt toe te schrijven aan een verbouwing staande huwelijk die is gefinancierd met een hypothecaire lening waarvoor beide partijen zich hoofdelijk aansprakelijk stelden en in verband waarmee een kapitaalverzekering is afgesloten waarvoor staande huwelijk premiebetalingen zijn verricht, terwijl voorts hypotheekrente werd voldaan?
Lees meer...

In een periodiek verrekenbeding is opgenomen dat "netto inkomsten uit arbeid" verrekend moeten worden. Vallen hier eveneens de ondernemingswinsten onder?

De man is DGA van een kwekerij. Uitleg van de akte van huwelijkse voorwaarden waarin niet is opgenomen dat ondernemingswinsten onder inkomsten worden begrepen.
Lees meer...

Dient een vermogensvermindering in acht te worden genomen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding?

Partijen hebben niet verrekend. Het aanvangsvermogen van de man was € 135.254 en zijn eindvermogen was € 300.959. De vrouw had een beginvermogen van € 119.663 en een eindvermogen van € 21.239.
Lees meer...