Hoger beroep instellen tegen de echtscheiding om bijdrage tot levensonderhoud in het kader van de voorlopige voorzieningen te verlengen is misbruik van procesbevoegdheid.

De vrouw heeft, aldus de man, misbruik gemaakt van (proces)recht dan wel van processuele bevoegdheid door, ondanks expliciete erkenning van de duurzame ontwrichting van het huwelijk, hoger beroep tegen de echtscheiding in te stellen waarmee de vrouw de duur van het huwelijk wil oprekken met het oog op de uitwerking van art. 1:157 lid 4 Burgerlijk Wetboek en daarmee de duur van de beschikking voorlopige voorzieningen. Het gerechtshof is het met deze stelling eens.
Lees meer...

Aan welke eisen dient een verzoek om limitering van partneralimentatie te voldoen?

De man verzoekt, met vernietiging van de bestreden beschikking, de uitkering tot levensonderhoud met ingang van 1 januari 2013 op nihil te stellen, althans met ingang van de datum van indiening van het inleidend verzoekschrift (26 juni 2013), althans een zodanige uitkering tot levensonderhoud vast te stellen als het hof juist acht, alsmede dat deze uitkering tot levensonderhoud eindigt direct volgend op het moment dat de man stopt met werken en partijen (hun deel van) het door de man opgebouwde ouderdomspensioen krijgen uitgekeerd.
Lees meer...

Verzoek limitering alimentatieduur afgewezen. Kinderloos huwelijk van 5,5 jaar.

Man heeft in deze procedure verwezen naar inmiddels ingetrokken wetsvoorstel Bontes. Het Hof ziet geen aanleiding om af te wijken van de wettelijke termijn van 12 jaar.
Lees meer...