Wijziging gezamenlijk gezag in eenhoofdig gezag moeder; ‘klem-criterium’.

De man betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat instandhouding van het gezamenlijk gezag tot een onaanvaardbaar risico leidt dat de kinderen klem of verloren raken tussen hun ouders, terwijl niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen.
Lees meer...

Beëindiging gezamenlijk gezag. Omgangsregeling.

Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel dat er een onaanvaardbaar risico is dat [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] klem of verloren zullen raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen. Het hof acht het tevens in het belang van [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] anderszins noodzakelijk dat het gezamenlijk gezag van de ouders eindigt en dat de moeder alleen wordt belast met het gezag over hen.
Lees meer...

Ondanks slechte communicatie en aangifte wegens bedreiging met een mes toch gezamenlijk gezag

Uit artikel 1:253c lid 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) volgt dat het verzoek van de tot het gezag bevoegde vader om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten slechts wordt afgewezen, indien er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of indien afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.
Lees meer...

Gezamenlijk gezag, dat alleen uitgeoefend kan worden onder permanente regie van professionele hulpverlening, vormt geen basis voor het uitoefenen daarvan.

Uit het raadsrapport van 26 november 2014 blijkt dat de ouders fel op elkaar reageren en dat zij voor de nodige onderlinge communicatie afhankelijk zijn van de hulpverlening. De moeder heeft bij de raad aangegeven eigenlijk geen contact meer met de vader te willen hebben. Zij zegt angst te hebben voor de vader. Er zijn meerdere pogingen gedaan door de hulpverlening om de communicatie tussen de ouders te verbeteren maar deze zijn op niets uitgelopen. Op basis hiervan concludeert de raad dat de ouders nu en in de toekomst niet in staat zullen zijn zelfstandig met elkaar te communiceren en samen beslissingen te nemen over de kinderen.
Lees meer...

Aan de grond voor beëindiging van het gezamenlijk gezag is voldaan; klemcriterium. Man wordt belast met eenhoofdig gezag.

Ter beoordeling ligt de vraag voor of de rechtbank terecht en op goede gronden het verzoek van de man om hem te belasten met het eenhoofdig gezag over de kinderen heeft toegewezen.
Lees meer...

Wat moet de rechter doen als een ouder weigert omgang toe te staan met een beroep op het klemcriterium?

De vader heeft op 15 september 2009 de rechtbank onder meer verzocht om – met geleidelijke opbouw – een omgangsregeling vast te stellen. Het uiteindelijke doel daarvan was om te komen tot een regeling waarbij de vader wekelijks de helft van de tijd omgang met het kind zou hebben. De moeder heeft verweer gevoerd. Zij heeft aangevoerd dat zij vreest dat het kind klem of verloren zal raken ten gevolge van de slechte verhouding tussen partijen.
Lees meer...

Welke eisen worden gesteld aan het uitoefenen van gezamenlijk gezag?

De vader wenst gezamenlijk gezag over zijn oudste kind dat sinds oktober 2013 bij hem woont. De moeder voert verweer.
Lees meer...

Is een rechter verplicht op alle aangevoerde stellingen in te gaan? Toepassing klemcriterium

In deze zaak wordt in het principale cassatieberoep onder meer de vraag aan de orde gesteld of het hof het ‘klemcriterium’ in art. 1:251a lid 1 onder a BW juist en begrijpelijk heeft toegepast, alsmede de vraag of het hof zich op grond van (de rechterlijke verplichtingen die voortvloeien uit) art. 8 EVRM actief dient op te stellen om met het opleggen van een omgangsregeling het recht op ‘family life’ tussen ouder en kinderen mogelijk te maken. Voorts wordt een reeks motiveringsklachten gericht tegen de feitelijke beslissingen van het hof inzake het onvermogen van de ouders constructief overleg te voeren over de opvoeding van hun minderjarige kinderen en de invloed die dit heeft op het gezag, de omgang en de consultatieverplichting. In het incidentele cassatieberoep gaat het om de afwijzing door het hof van het verzoek van de man om de vrouw de omgang met de twee zoons tijdelijk te ontzeggen.
Lees meer...

Wanneer is omgang niet in het belang van een minderjarige?

Omgang tussen ouder en het kind blijft achterwege, wanneer blijkt dat de totstandkoming of de uitvoering van een omgangsregeling ertoe kan leiden dat het kind klem komt te zitten of verloren raakt tussen de beide ouders indien de omgang wordt afgedwongen, met als gevolg dat de omgang ernstig nadeel zal opleveren voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind, of dat omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
Lees meer...

Zeer ernstige partnerstrijd tussen partijen. Toepassing klemcriterium. Beeindiging vastgestelde verdeling zorg- en opvoedingstaken

Ondanks diverse interventies en hulpverlening is een onbelast contact tussen vader en de minderjarige niet tot stand gekomen. Het hof acht een onbelast contact - zonder dat de minderjarige klem of verloren raakt - niet mogelijk.
Lees meer...

Eenhoofdig gezag voor vader. Uitleg klemcriterium en noodzakelijkheidscriterium

Vader verzoekt om eenhoofig gezag. De rechtbank heeft dit verzoek gehonoreerd en moeder is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Vaststaat dat de communicatie tussen de vader en de moeder sinds 26 juli 2007 ernstig is verstoord. Op die datum heeft de moeder door middel van de inname van een grote hoeveelheid slaapmiddelen en andere medicatie een zelfmoordpoging ondernomen, bij welke gelegenheid ook [zoon] een - naar later is vastgesteld geringe - hoeveelheid medicatie binnen heeft gekregen. De moeder heeft afscheidsbrieven geschreven waarin zij aangaf dat zij samen met het gezin uit het leven zou stappen.
Lees meer...