Kinderalimentatie

Hoe moet de rechter omgaan met een alimentatieovereenkomst waarbij partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven, doch geen niet-wijzigingsbeding hebben gemaakt?

Partijen hadden onder meer de volgende afspraak gemaakt:

Partneralimentatie fl. 7.500 per maand. Met een maximum van tien jaar na scheidingsdatum.

Doch:

- indien [de man] 7 jaar na scheidingsdatum buiten zijn schuld stopt met werken, wordt er geen alimentatie meer betaald.

De man werd echter snel na de afspraak snel werkloos. Er was geen niet-wijzigingsbeding overeengekomen. De vraag was of de mogelijkheid betreffende het eerder werkloos worden niet reeds in de afspraak was verdisconteerd waardoor partijen bewust van de wettelijke maatstaven waren afgeweken.
Lees meer...

Alimentatie en eventuele inkomsten uit het criminele circuit. Stelplicht.

De vrouw verzoekt kinder- en partneralimentatie. De vrouw stelt dat de man mogelijk nog wel vermogen had en heeft uit zijn beëindigde horeca onderneming, dan wel dat de man inkomsten genereerde in het criminele circuit.
Lees meer...

Spoorboekje Hoge Raad voor wijziging van alimentatie met terugwerkende kracht

Onderdeel I van het middel klaagt dat het hof heeft miskend dat het gehouden was om aan de hand van hetgeen ten processe is gebleken, ambtshalve en kenbaar te onderzoeken of een terugbetalingsverplichting ten laste van de vrouw in redelijkheid van haar kan worden gevergd en dat het daarbij niet afhankelijk is van een daartoe strekkend verweer van de vrouw. Het hof was daartoe gehouden, aldus het onderdeel, omdat het, als gevolg van de vernietiging van de beschikking van de rechtbank, de door de rechtbank vastgestelde alimentatie heeft gewijzigd met ingang van een vóór zijn uitspraak gelegen datum (namelijk 25 januari 2013).
Lees meer...

Kinderalimentatie. Gelijke rang stiefouder. Gelijke verdeling kosten van het kind.

De man stelt dat de rechtbank ten onrechte is afgeweken van het uitgangspunt dat (stief)ouders in beginsel een onderhoudsverplichting van gelijke rang hebben. De man is van mening dat de overwegingen van de rechtbank in dit verband niet te volgen zijn en dat ten onrechte mee wordt gewogen dat het kind nauwelijks een band heeft met de stiefvader. De vrouw en de stiefvader hebben sinds 2005/2006 een relatie en zij leven sinds geruime tijd met het kind in gezinsverband, aldus de man.
Lees meer...

Komen inkomsten uit een bijbaantje van een minderjarige in mindering op de behoefte van het kind?

De man stelt dat de minderjarige (deels) in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Hij heeft vernomen dat de minderjarige werkzaam is in een Kringloopwinkel.
Lees meer...

Hoge advocaatkosten verhinderen terugwerkende kracht kinderalimentatie

Tussen partijen is in geschil op welke datum de wijziging van de onderhoudsbijdrage moet ingaan. De man stelt dat de rechtbank ten onrechte de bijdrage voor [minderjarige] met ingang van 20 november 2013 en aldus over een periode in het verleden, heeft gewijzigd, nu de man daardoor in financiële problemen is geraakt. De vrouw stelt dat de rechtbank terecht de wijzigingsdatum heeft bepaald op de datum van indiening van het verzoekschrift, nu de man met ingang van die datum rekening had kunnen houden met een bijdrage voor [minderjarige].
Lees meer...

Kan ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep nog het verzoek tot wijziging van kinderalimentatie worden veranderd?

Ter mondelinge behandeling heeft mr. Faouzi desgevraagd verklaard dat zijn verzoeken in hoger beroep niet alleen zien op de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] maar ook die van [kind 2]. In die zin vult hij het petitum van zijn verzoeken aan. De advocaat van de vrouw stelt dat verandering van het verzoek niet meer ter mondelinge behandeling kan worden gedaan.
Lees meer...

Gemeente heeft fouten gemaakt in de berekening van de verhaalsbijdrage en wordt veroordeeld in de proceskosten.

De man verzoekt de gemeente te veroordelen in de kosten van deze procedure. Ter terechtzitting heeft de man toegelicht dat de gemeente fouten heeft gemaakt in de berekening van de verhaalsbijdrage. De man was wel bereid om een bijdrage te betalen, maar niet de door de gemeente berekende bijdrage. De man vindt dat hij noodgedwongen door de gemeente in deze procedure is betrokken. De rechtbank volgt het standpunt van de man.
Lees meer...

Geslaagd beroep op aanvaardbaarheidstoets. Wat zijn de criteria?

Rechtbank komt tot het oordeel dat het beroep van de man op de aanvaardbaarheidstoets slaagt en stelt de kinderalimentatie op nihil.
Lees meer...

Kinderalimentatie; vaststelling behoefte kan achterwege blijven nu draagkracht van de onderhoudsplichtige vader de beperkende factor is.

De vrouw heeft ter terechtzitting van het hof erkend dat de man onvoldoende draagkracht heeft om de door de rechtbank vastgestelde kinderalimentatie van € 250,- per maand per kind te voldoen, gelet op de door de man in hoger beroep in het geding gebrachte financiële gegevens. Partijen hebben vervolgens ter zitting in die zin overeenstemming over de kinderalimentatie bereikt, dat de door de man te betalen kinderalimentatie ten hoogste op € 50,- per maand per kind kan worden bepaald dan wel op het minimale bedrag van € 25,- per maand per kind. Beide partijen vragen het hof binnen die marges de door de man te betalen bijdrage te bepalen. Het hof zal dat doen.
Lees meer...

Kinderalimentatie. Man geeft onvoldoende inzicht in zijn financiele positie en wordt afgestraft. Ook geen noodzaak aannemelijk gemaakt om een rekening-courantschuld af te lossen met spaargeld.

Als partijen niet voldoen aan de verplichting van art. 21 Rv tot een juiste en volledige voorlichting van de rechter en de wederpartij, staat het de rechter vrij daaraan de gevolgtrekkingen te verbinden die hij geraden acht.
Lees meer...

Vrouw is onbedoeld zwanger geraakt. Behoefte kind alleen op inkomen moeder gebaseerd, geen affectieve relatie.

In een situatie waarin de minderjarige nimmer in gezinsverband met beide ouders heeft geleefd, beveelt de Werkgroep Alimentatienormen aan het gemiddelde te nemen van de behoefte berekend op basis van het inkomen van de ene ouder en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder, gerelateerd aan de tabel “Eigen aandeel kosten van kinderen” (bijlage Trema-rapport). De rechtbank beslist hier anders.
Lees meer...

Wijzigingsverzoek kinderalimentatie afgewezen. Niet voldaan aan stelplicht.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de man de bijdrage voor [minderjarige] aldus te wijzigen dat deze bijdrage met ingang van (naar het hof begrijpt) de datum van indiening van het verzoekschrift, te weten 19 juni 204, wordt bepaald op nihil met bepaling dat het bedrag van de alimentatieachterstand over de periode 1 juni 2013 tot 31 december 2013 door hem niet behoeft te worden voldaan, afgewezen.
Lees meer...

Hogere feitelijke woonlasten leiden niet tot aanpassing forfaitaire berekening bij kinderalimentatie

In het berekeningssysteem voor kinderalimentatie wordt met een forfaitair bedrag aan woonlasten rekening gehouden ter grootte van 30% van het netto besteedbaar inkomen van de onderhoudsplichtige. Zowel de man en de vrouw hebben hogere woonlasten. Het Hof houdt in beide gevallen geen rekening met de feitelijke woonlasten maar past het forfait toe.
Lees meer...

Voeren van een procedure vaststelling kinderalimentatie in Marokko onrechtmatig. Enkel de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht. Volgt bevel om de procedure in Marokko te staken en gestaakt te houden.

Aan zijn vordering legt de man ten grondslag dat de vrouw jegens hem onrechtmatig handelt door in strijd met de Nederlandse rechtsorde en het burgerlijk procesrecht in Marokko te procederen over kinderalimentatie ten behoeve van Nederlandse kinderen die in Nederland verblijven, waarbij de vrouw in die procedure ten onrechte en in strijd met de waarheid de indruk heeft gewekt dat zowel de man als de vrouw in Marokko woonachtig zouden zijn.

Het verweer van de vrouw komt er – kort samengevat – op neer dat zij van mening is dat zij het recht heeft in Marokko en naar Marokkaans recht te procederen. Een ontzegging door een Nederlandse rechter van toegang tot de Marokkaanse rechter zou naar stellen van de vrouw een disproportionele inperking van het recht op toegang tot de rechter betekenen en om die reden in strijd zijn met artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna verder: EVRM).
Lees meer...

Kinderalimentatie. Onvoldoende draagkracht.

De ingangsdatum van de eventuele wijziging van de eerder vastgestelde onderhoudsbijdrage, zijnde 9 september 2013, de datum van indiening van het inleidende verzoekschrift, is tussen partijen niet in geschil, zodat ook het hof die datum als uitgangspunt zal nemen. De man stelt dat zijn draagkracht ontoereikend is om de vastgestelde bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [minderjarige] van (geïndexeerd naar 2013) € 285,- per maand te voldoen.
Lees meer...

Tabel kosten van kinderen bij hoog inkomen op de helling?

Volgens de klacht heeft het hof miskend dat de vrouw gemotiveerd had gesteld dat afgeweken diende te worden van de norm van die tabel en dat het hof daarom in het onderhavige geval aan de tabelbedragen geen toepassing had mogen geven. Het hof had aan de hand van alle omstandigheden van het geval de werkelijke kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen dienen te berekenen, aldus de klacht.
Lees meer...

Belangrijke aanwijzing van de Hoge Raad aan rechtbanken en gerechtshoven. Voeg een berekening achter de alimentatiebeschikking.

Een beslissing over alimentatie dient ten minste zodanig te worden gemotiveerd, dat zij voldoende inzicht geeft in de aan haar ten grondslag liggende gedachtegang om de beslissing zowel voor partijen als voor derden – de hogere rechter daaronder begrepen – controleerbaar en aanvaardbaar te maken (HR 7 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:262).
Lees meer...

De verplichting tot levensonderhoud ten behoeve van een jong-meerderjarige wordt gematigd op grond van kwetsend gedrag.

Ingevolge artikel 1:399 van het Burgerlijk Wetboek kan de rechter de verplichting tot levensonderhoud matigen op grond van zodanige gedragingen van de tot onderhoud gerechtigde, dat verstrekking van levensonderhoud naar redelijkheid niet of niet ten volle kan worden gevergd.
Lees meer...

Opnieuw wel bijstandsverhaal kinderalimentatie na 1 januari 2015.

In een serie uitspraken over dit onderwerp is er opnieuw geoordeeld dat bijstandsverhaal met betrekking tot kinderalimentatie mogelijk blijft na 1 januari 2015. De kaarten lijken nu wel geschud. Een recent voorbeeld volgt hier.
Lees meer...

Is een ter zitting bij de rechtbank overeengekomen (minimale) kinderalimentatie aantastbaar in hoger beroep? Spijtoptant.

De man leeft onder de bijstandsnorm en wordt deels onderhouden door zijn ouders. Hij is van mening dat het hem niet is aan te rekenen dat er een minimale bijdrage in eerste aanleg is vastgelegd, nu een en ander tijdens de zitting zo snel ging dat de man eerst na de mondelinge behandeling besefte wat er was afgesproken.
Lees meer...

Welke gegevens dient een DGA in het kader van de berekening zijn draagkracht in het geding te brengen?

De man is van mening dat de rechtbank ten onrechte geen rekening heeft gehouden met de omvangrijke (aflossingen op de) schuld van partijen aan [naam] (hierna: de vennootschap) en aan derden. De aflossingen op deze schulden drukken zodanig op zijn netto besteedbaar inkomen dat er geen ruimte is voor het betalen van kinderalimentatie. De rechtbank is in de visie van de man uitgegaan van een te hoog jaarsalaris, gebaseerd op de jaarstukken 2013. Sinds begin 2015 heeft de man in verband met een teruglopende omzet, zijn inkomen verlaagd. Dit bedraagt thans € 2.500,- netto per maand. Door vermindering van het aantal toevoegingen dat de man mag behandelen, gaat het de vennootschap aanzienlijk slechter dan voorheen.
Lees meer...

Eindbeschikking na beantwoording prejudiciële vragen. Het inkomen van de vrouw wordt verhoogd met totale kindgebonden budget.

Thans ligt nog uitsluitend aan het hof voor een beslissing ter zake van de door de man met ingang van 1 januari 2015 aan de vrouw te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van het kind. Hoe wordt dit berekend met inachtneming van de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015?
Lees meer...

Kinderalimentatie en faillissement. Nihilstelling vanaf december 2011 en terugbetaling.

De man stelt zich op het standpunt dat de nihilstelling dient in te gaan op de datum waarop hij failliet is verklaard, derhalve 27 december 2011. De man stelt niet eerder een verzoek tot nihilstelling te hebben kunnen indienen vanwege zijn slechte financiële omstandigheden, van welke situatie de vrouw op de hoogte was.
Lees meer...

Ingangsdatum wijziging kinderalimentatie en terugbetaling. Maatstaf en stelplicht.

Tussen partijen is in geschil op welke datum de wijziging van de onderhoudsbijdrage moet ingaan. Daaromtrent overweegt het hof als volgt. Het hof zal als ingangsdatum van de gewijzigde onderhoudsbijdrage 1 december 2013 hanteren. In zoverre slaagt grief 2. Het hof overweegt daartoe dat de man met ingang van 2 december 2013 een werkloosheidsuitkering heeft ontvangen en dat de vrouw op 13 december 2013 is hertrouwd, waardoor de stiefvader eveneens onderhoudsplichtig is geworden jegens.
Lees meer...

Hoge Raad: kindgebonden budget niet langer in mindering op de behoefte van het kind!

Met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop is beoogd de verzorgende ouder, respectievelijk de verzorgende alleenstaande ouder, inkomensondersteuning te bieden om in de behoefte van zijn kind of kinderen te voorzien. Deze tegemoetkomingen verhogen dan de draagkracht van die ouder en komen niet ten laste van de behoefte van het kind of kinderen.
Lees meer...

Terugwerkende kracht bijdrage jongmeerderjarige. Ontbreken bewijs (e-mailbericht) verzoek om alimentatie.

De dochter stelt dat, nu de man de voormalige echtelijke woning per 1 juli 2012 heeft verhuurd en met ingang van die datum een situatie is ontstaan die gelijk is aan de situatie waarin de man geen dubbele woonlasten meer zou hebben, ervan uit dient te worden gegaan dat de man met ingang van 1 juli 2012 de draagkracht had om de onderhoudsbijdrage ten behoeve van de dochter te voldoen en dat hij met ingang van die datum met die onderhoudsverplichting ook rekening had kunnen houden. De man voert verweer.
Lees meer...

Wel bijstandverhaal kinderalimentatie vanaf 1 januari 2015 volgens het gerechtshof Den Haag

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank de verhaalsbijdrage voor de man met ingang van 1 december 2013 vastgesteld op € 780,- per maand, zolang de bijstandsverlening voortduurt.
Lees meer...

Advies AG: Kindgebonden budget niet in mindering op kosten kind

In deze zaak zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad omdat in de rechtspraak en literatuur over dit onderwerp verschillende opvattingen bestaan. Aan de Hoge Raad wordt nu gevraagd een duidelijke uitspraak te doen.
Lees meer...

Vanaf 1 januari 2015 geen bijstandsverhaal meer door gemeente voor onderhoudsbijdrage kinderen.

De gemeente heeft een verzoekschrift ingediend tot vaststelling van een door de man te betalen verhaalsbedrag van € 25,-- per maand met ingang van 1 januari 2015, zolang de bijstandsverlening aan de vrouw mede ten behoeve van de minderjarige voortduurt. De rechtbank toetst ambtshalve nu de man niet in de procedure verschenen is.
Lees meer...

Kan de behoefte van een minderjarige geheel worden gedekt door het kindgebonden budget?

In geschil is de bijdrage van de man in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige en in de kosten van levensonderhoud van de vrouw. In dit artikel wordt uitsluitend de kinderalimentatie behandeld die betrekking heeft op de periode na 1 januari 2015.
Lees meer...

Hof Den Haag volgt richtlijn kinderalimentatie tot de Hoge Raad de prejudiciële vragen die het hof hierover heeft gesteld, heeft beantwoord

Kinderalimentatie. Ook in deze zaak is er weer discussie over de vraag of de alleenstaande ouderkop niet in mindering moet worden gebracht op de behoefte van minderjarige kinderen, maar te beschouwen als inkomen aan de zijde van de onderhoudsgerechtigde.
Lees meer...

Terugbetaling van alimentatie. Wanneer kan dat in redelijkheid worden verlangd? Maatstaf en relevante omstandigheden.

Hoe moet een verzoek om terugbetaling van alimentatie worden beoordeeld? De Hoge Raad zet de lijnen uiteen.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie blijft in stand

Het afspreken van een niet-wijzigingsbeding waarin is opgenomen dat een afgesproken bedrag voor kinderalimentatie niet mag worden verlaagd is niet in strijd met de wet.
Lees meer...

Geen sprake van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden zodat er geen aanleiding bestaat om de eerder vastgestelde kinderalimentatie te wijzigen. Ook terugbetaling kinderalimentatie.

Het hof stelt voorop dat de nieuwe richtlijn kinderalimentatie geen wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:401 lid 1 BW oplevert die een hernieuwde beoordeling van de behoefte van [de dochter] en de draagkracht van de man rechtvaardigt. Voorts is er weliswaar sprake van een wijziging in de inkomenssituatie van de man, doch het hof is met de man van oordeel dat niet kan worden gesteld dat deze wijziging rechtens dusdanig relevant is dat deze een herbeoordeling van de behoefte van [de dochter] en de draagkracht van de man rechtvaardigt.
Lees meer...

Dient bij vaststelling draagkracht alimentatieplichtige rekening te worden gehouden met door hem voldane kosten levensonderhoud van kinderen van nieuwe partner met wie hij in gezinsverband samenleeft?

Voorafgaande aan deze beschikking van de Hoge Raad heeft het hof heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd. Het hof overwoog dat bij de vaststelling van de draagkracht van de vader geen rekening dient te worden gehouden met de door hem voldane kosten van het levensonderhoud van de twee kinderen van zijn nieuwe partner. De vader is immers geen wettelijk huwelijk met haar aangegaan en evenmin heeft hij met haar een geregistreerd partnerschap gesloten. Daarom rust op hem geen wettelijke onderhoudsplicht jegens de kinderen van zijn nieuwe partner. Het enkele feit dat sprake is van family life tussen de vader en deze kinderen, maakt dit niet anders. De Hoge Raad is het eens met deze opvatting.
Lees meer...

Met welk aflossingsbedrag van schulden aan kennissen en familie houdt de rechter rekening bij de berekening van de draagkracht

Volgens het hof is niet gebleken van een vast aflossingsbedrag of een periode waarbinnen de schuld volledig moet zijn afgelost. Het hof heeft daarom rekening gehouden met “een redelijke aflossing van in totaal € 200,- per maand”. De Hoge Raad heeft hiertegen geen bezwaar.
Lees meer...

Kinderalimentatie. Onderhoudsgerechtigde heeft geen recht op kindgebonden budget door inkomen nieuwe partner. De rechtbank houdt toch rekening met fictief kindgebonden budget.

Kinderen profiteren mee van hogere inkomen aan zijde van vrouw. Hierdoor toch rekening houden met een fictief kindgebonden budget.
Lees meer...

Toepassing trema normen bij bepaling behoefte jong-meerderjarige onjuist

Het gebeurt niet zoveel dat een uitspraak over de vaststelling van alimentatie sneuvelt bij de Hoge Raad. Er moet dan sprake zijn van een motiveringsgebrek. Dat is het geval in de onderhavige uitspraak.
Lees meer...

Rechter kan zelfstandig de afspraken in een ouderschapsplan toetsen

Pas op voor zogenaamde “echtscheidingsdeskundigen” op internet. Voor u het weet bent u slachtoffer.
Lees meer...

Geen draagkracht uit onderneming

De man stelt geen draagkracht te hebben uit zijn onderneming en legt een drietal jaarrapporten over. Nu er verlies geleden is wordt het verzoek tot het betalen van kinderalimentatie afgewezen.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding voor kinderalimentatie is niet geldig

Partijen zijn in een convenant een niet-wijzigingsbeding met betrekking tot de kinderalimentatie overeengekomen. De rechtbank maakt hier korte metten mee.
Lees meer...

Alimentatiebeslissingen zijn moeilijk te bestrijden in cassatie

De vrouw klaagt in deze zaak onder meer over het feit dat volgens haar niet op kenbare wijze rekening is gehouden met de huurinkomsten die de man uit zijn woning in Nederland zou hebben genoten. Het hof heeft hier echter wel iets over in de uitspraak opgenomen. Niet nodig is dat de gehele berekening wordt uitgeschreven in de beschikking.
Lees meer...

Nieuwe alimentatienormen Trema gepubliceerd (2011-1)

Jaarlijks worden geactualiseerde modellen voor de draagkrachtberekening, met de daarbij behorende tarieven en tabellen, gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Lees meer...

Herinrichtingskosten en zakgeld zijn geen lasten die voorang hebben boven het betalen van kinderalimentatie

Het betalen van zakgeld aan minderjarige wordt niet beschouwd als een last die kan worden afgewenteld op de door de man aan de vrouw ten behoeve van de minderjarige te betalen kinderalimentatie. Wanneer man zakgeld wil betalen, moet hij dat doen uit zijn vrije ruimte. Ook herinrichtingskosten hebben geen voorrang boven kinderalimentatie.
Lees meer...

Kinderalimentatie, schuldsanering en afspraken met de rechter-commissaris

Ouder ten aanzien van wie de toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, kan niet worden verweten dat zij bij uithuisplaatsing van de kinderen de, uit hoofde van de Wet op de Jeugdzorg verschuldigde, ouderbijdrage onbetaald heeft gelaten, nu zij dit met goedvinden van en in overleg met de rechter-commissaris en de bewindvoerder heeft gedaan.
Lees meer...

Vordering tot opschorting alimentatie voorlopige voorzieningenprocedure afgewezen

De man stelt dat de vrouw beslag heeft laten leggen op zijn aandelen en de bankrekening van zijn bedrijf. Volgens de man kan hij echter niet voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens de vrouw omdat hij de financiële middelen daarvoor niet heeft. Hij wil wel betalen, maar hij kan het niet. Bij executoriale verkoop zal de bank ingrijpen en dat heeft vergaande consequenties voor niet alleen de man, maar ook voor de vrouw, hun kinderen en de werknemers (en hun gezinnen) van het bedrijf van de man.
Lees meer...

Is een meerderjarige student behoeftig?

De zoon stelt zich op het standpunt dat de vader in zijn kosten van levensonderhoud en studie dient te blijven voorzien zolang hij studeert. Hij voert daartoe allereerst aan dat hij behoeftig is, omdat hij vanwege het volgen van twee studies geen tijd heeft zich een inkomen te verwerven en dat hij bovendien vanwege fysieke beperkingen niet in staat is naast zijn studies te werken.
Lees meer...

Draagkracht stiefvader ten onrechte niet berekend

Ingevolge art. 1:395 BW in verbinding met art. 1:392 lid 1 aanhef en onder c BW heeft een stiefouder een eigen onderhoudsplicht jegens de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot. Deze regel werd volgens de Hoge Raad door het gerechtshof 's-Gravenhage onjuist toegepast.
Lees meer...

Afspraak m.b.t. kinderalimentatie niet zonder meer in strijd met het recht. Uitsluitend overeenkomsten waarbij afstand wordt gedaan van de wettelijke verplichting tot betaling van een kinderalimentatie zijn nietig.

Het geschilpunt in hoger beroep betreft de vraag of de afspraak tussen partijen om de onderhoudsbijdrage voor de kinderen met ingang van 1 oktober 2008 te stellen op € 40,- per kind per maand in het geval niet tijdig tot een andere afspraak wordt gekomen, (rechts)geldig is en dient te worden nageleefd.
Lees meer...

Indexeringspercentage alimentatie 2011 vastgesteld op 0,9%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast. Het indexeringspercentage voor 2011 bedraagt 0,9%.
Lees meer...

Alimentatie vaker slecht nageleefd

Alimentatie wordt steeds vaker niet of maanden te laat betaald. Vorig jaar kreeg het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zo'n 9900 aanmeldingen voor het innen van kinder- en partneralimentatie binnen, een stijging van 23 procent vergeleken met 2008. Dit jaar zullen meer dan 13.000 zaken worden ingenomen door het LBIO.
Lees meer...

Hoe kan de behoefte van kinderen uit verschillende relaties worden berekend?

Wijziging kinderalimentatie; behoefte kinderen in verschillende situaties De man verzoekt wijziging kinderalimentatie en partneralimentatie in verband met onderhoudsplicht jegens nog twee kinderen: hij is een geregistreerd partnerschap aangegaan met een vrouw die al een kind had en samen hebben zij ook een kind gekregen. De rechtbank stelt de behoefte van alle kinderen afzonderlijk vast: die van de twee kinderen met de vrouw conform de eerdere beschikking, die van het kind van de nieuwe partner enkel op basis van haar inkomen en die van het kind van de man met de nieuwe partner op basis van beider inkomens. Artikelen: 1:400 BW.
Lees meer...

Kosten werknemer aan werkgever voor gebruik auto worden niet meegenomen bij de bepaling van de draagkracht

In het jaar 2007 heeft de man gedurende 9 maanden in privé gebruik gemaakt van een hem door de B.V. ter beschikking gestelde auto. Door dit privé gebruik wordt de man in beginsel geconfronteerd met een fiscale bijtelling. Op die bijtelling komt in mindering een door de werknemer aan de werkgever voor het privé gebruik te betalen vergoeding. De betalingen aan de werkgever ter zake die vergoeding zijn vermeld op de salarisspecificaties van de man. De man is met de B.V. een zodanige vergoeding overeengekomen dat de fiscale bijtelling teniet werd gedaan; hij betaalde gedurende bedoelde 9 maanden € 2.045,67 per maand. Gemiddeld over een jaar kwam dat neer op ongeveer € 1.534,-- per maand. Deze betalingen wil de man op zijn draagkracht laten drukken.
Lees meer...

Drugsverslaafde man met verlaagde bijstandsuitkering moet eveneens kinderalimentatie betalen

De man verzoekt de bij beschikking van de rechtbank Groningen van 5 februari 2008 vastgestelde alimentatieverplichting (€ 100,-- per kind per maand, betreft twee kinderen) op nihil te stellen. Hij voert daartoe aan dat hij geen inkomen meer heeft en geen recht op een uitkering. Dit had te maken met de verslavingsproblematiek van de man (verslaafd aan alcohol en drugs). Sinds juli 2009 ontvangt de man een bijstandsuitkering van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Vanaf 10 augustus 2009 verblijft hij in een instelling van Verslavingszorg Noord Nederland en volgt een behandelprogramma voor ernstig langdurig verslaafden.
Lees meer...

Kinderalimentatie voorrang boven boedelafdracht WSNP II

Op 11 februari publiceerde ik op deze website een uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 9 februari 2010, LJN BL3657 waarin het gerechtshof oordeelde dat het betalen van kinderalimentatie voorrang heeft boven de boedelafdracht in het kader van de WSNP. In deze uitspraak wordt dit oordeel herhaald en wordt eveneens beslist dat zelfs indien de rechter-commissaris geen rekening houdt met de geldende kinderalimentatie bij de vaststelling van het vrij te laten bedrag voor de man hij - in dit geval - toch dient te betalen. De uitspraak wijkt af van de algemene lijn van de Hoge Raad.
Lees meer...

Vallen de onderhoudsbijdragen die de onderhoudsgerechtigde ontvangt buiten de boedel indien de WSNP van toepassing is?

In deze zaak is onder andere de stelling betrokken door de onderhoudsplichtige dat de kosten die hij moest betalen voor de kinderen niet aan de kinderen kunnen worden besteed nu de WSNP van toepassing is. Deze stelling is op basis van de wettelijke bepalingen hieromtrent onjuist.
Lees meer...

Ingangsdatum toekenning kinderalimentatie

Het hof achtte het redelijk de ingangsdatum van de door de vader te betalen bijdrage, zoals gebruikelijk, te bepalen op de datum van de indiening van het inleidend verzoekschrift, te weten 24 oktober 2007. De vader heeft eerst vanaf die datum rekening kunnen en moeten houden met een door hem aan de moeder te betalen bijdrage ten behoeve van de kinderen. (...)" De rechtbank had de ingangsdatum van de bijdrage een tweetal jaren eerder laten ingaan waardoor de vrouw nu mogelijk een behoorlijk bedrag moest terugbetalen. Hierover klaagde zij tevergeefs bij de Hoge Raad.
Lees meer...

Onvoldoende feiten gesteld om voorrang van kinderalimentatie te doorbreken voor nieuwe partner die geen inkomsten verwerft.

Vaststelling kinderalimentatie, toepasssing voorrangsregeling van artikel 1:400 lid 1 BW.
Lees meer...

Samenloop bij verschillende alimentatiegerechtigden. Wie gaat voor?

Het komt geregeld voor dat er meerdere alimentatiegerechtigden zijn. Een voorbeeld is de situatie dat er kinderen en een een ex-echtgenoot zijn. Een ander voorbeeld is een eerste en tweede echtgenoot waarvan gescheiden wordt. Wie gaat er nu voor in deze situaties?
Lees meer...

Kan van een partij die een WWB ontvangt toch worden gevergd dat hij of zij kinderalimentatie betaalt?

De vrouw stelt in haar vierde grief dat bij becijfering van de draagkracht van de man dient te worden uitgegaan van zijn verdiencapaciteit, zijnde € 1.100,= netto per maand en niet van zijn huidige inkomsten uit de WWB-uitkering, temeer omdat de man niet aantoont dat hij zich inspant om werk te vinden.
Lees meer...

Wijziging van een rechterlijke uitspraak over alimentatie. Vergissing van de rechter voldoende voor wijziging?

Wat is de reikwijdte van art. 1:401 lid 4 BW? Is het van belang dat tegen de uitspraak een rechtsmiddel openstaat of heeft opengestaan?
Lees meer...

Onvoldoende financiële stukken overgelegd met als argument dat de stukken nog niet konden worden opgesteld door accountant komt voor rekening van de alimentatieplichtige.

De stelling van de man dat hij door veranderingen die zich in zowel zijn privéleven als op zakelijk gebied hebben voltrokken, en als gevolg van het feit dat een administratief medewerker in 2007 ontslag nam, er nog niet in is geslaagd om samen met zijn accountant en zijn financieel adviseur de (definitieve) jaarstukken van 2006, 2007 en 2008 op te stellen en in te dienen komt voor rekening en risico van de man.
Lees meer...

Kinderalimentatie voorrang boven boedelafdracht WSNP

De vrouw heeft - kort samengevat -, zoals aangevuld ter zitting, aangevoerd dat de rechtbank de door de man te betalen kinderalimentatie ten onrechte gedurende de toepassing van de schuldsaneringsregeling op nihil heeft gesteld. De man heeft onder meer aangevoerd dat de bewindvoerder een verzoek bij de rechter-commissaris heeft ingediend om een hoger vrij te laten bedrag vast te stellen in verband met de kinderalimentatie, doch tevergeefs. De rechter-commissaris heeft de man opgedragen om een procedure nihilstelling kinderalimentatie op te starten. Het hof gaat er echter van uit dat de rechter-commissaris bij de vaststelling van het vrij te laten bedrag in het kader van de WSNP rekening zal houden met de door haar vast te stellen kinderalimentatie.
Lees meer...

Kan opeisbare kinderalimentatie worden verrekend?

Geschil tussen voormalige echtelieden over de vraag of de man aan alimentatieverplichtingen heeft voldaan door verrekening met vordering die hij op de vrouw zou hebben in verband met een door de vrouw ten behoeve van haar levensonderhoud en dat van de kinderen opgenomen krediet.
Lees meer...

Onderhoudsplicht voor biologische en/of juridische vader van door seksueel misbruik verwekt kind?

De vrouw, geboren op 28 april 1983, is van haar vijftiende tot haar achttiende jaar (en waarschijnlijk ook vóór haar vijftiende) stelselmatig seksueel misbruikt door de man (haar stiefvader) en door haar moeder, met wie zij destijds in gezinsverband samen leefde. Als gevolg van het seksueel misbruik is de vrouw zwanger geraakt van de man en is [minderjarige 1] geboren. [minderjarige 2] is twee jaar later geboren. Zowel de man als de moeder van de vrouw zijn voor het seksueel misbruik strafrechtelijk veroordeeld. De vrouw vraagt thans een onderhoudsbijdrage voor de kinderen van de stiefvader.
Lees meer...

Kinderalimentatie en de invloed van een nieuwe partner die volgens de alimentatieplichtige niet in staat is eigen inkomsten te genereren.

Dient de onderhoudsplichtige die zich op de lasten in verband met een nieuw gezin wil beroepen, te stellen en aan te tonen dat er omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen dat ten gunste van het nieuwe gezin (enige) achterstelling van de kinderen uit een eerdere relatie plaatsvindt?
Lees meer...

Samenloop schuldsanering en alimentatie. Man heeft gevraagd om nihilstelling

Heeft een saniet die slechts beschikt over het door de rechter-commissaris in het kader van de schuldsanering vrij te laten bedrag heeft nog draagkracht om (kinder)alimentatie te voldoen?
Lees meer...

Kinderalimentatie en stiefouder. Band van het kind met de eigen ouder is een factor van belang. Behoeftigheid kind

Een minderjarig kind verdient € 693,00 per maand. Eigen inkomsten van minderjarige kinderen doen niets af aan de behoeftigheid van het kind. Aldus is behoeftigheid niet van belang bij minderjarigen. De band tussen vader is sterker dan die met de stiefouder. Dit is een factor die kan leiden tot een andere verdeling van de kosten van het kind.
Lees meer...

Biologische vader is ook verwekker van een kind bij een vaderschapsactie (moeder vraagt om alimentatie) tenzij hij tegenbewijs levert

De man stelt dat hij slechts donor is geweest en niet de verwekker in juridische zin. Verwekker in jurische zin is uitsluitend de man die samen met moeder op natuurlijke wijze het kind heeft laten ontstaan.
Lees meer...

Indexeringspercentage alimentatie 2010 vastgesteld op 2,3%

Met ingang van 1 januari 2010 worden de de uitkeringen voor levensonderhoud verhoogd.
Lees meer...

LBIO int naast kinderalimentatie ook partneralimentatie

Sedert 1 augustus 2009 is het LBIO gerechtigd ook partneralimentatie te innen.
Lees meer...