Wijziging alimentatie veelal per datum indiening verzoekschrift. Uitzondering bij toepassing WSNP.

Hoewel het in zaken waarin wijziging wordt verzocht van een eerder vastgestelde alimentatiebijdrage, gebruikelijk is deze wijziging eerst te doen ingaan op de datum waarop het inleidend verzoek ter griffie van de rechtbank is ingediend - in de onderhavige zaak is dit op 23 april 2010 geschied -, acht het hof het in de onderhavige zaak waarin ten aanzien van de alimentatieplichtige de schuldsaneringsregeling van toepassing is verklaard, redelijk om als ingangsdatum te hanteren de datum sedert welke de schuldsaneringsregeling definitief van toepassing is verklaard, zijnde 3 november 2008.

Gerechtshof Leeuwarden 3 februari 2011, LJN: BP4969