Drugsverslaafde man met verlaagde bijstandsuitkering moet eveneens kinderalimentatie betalen

In afwijking van het rekensysteem van het Rapport Werkgroep Alimentatienormen 2009 wordt uitgegaan van de noodzakelijke kosten van het bestaan van de man. De man verblijft intern in de Verslavingskliniek Hoog Hullen te Eelde. De eigen bijdrage AWBZ is op nihil gesteld wegens onvoldoende inkomen. Voor wat betreft de financiële omstandigheden van de man wordt verwezen naar de overgelegde uitkeringsspecificaties. Hij ontvangt € 317,-- netto per maand. De man heeft thans geen woonlasten. Hij staat op een wachtlijst voor begeleid kamer wonen. Voorts is het WSNP-traject van de man opgestart, althans een aanvraag daartoe gedaan. De relevante lasten die de man momenteel heeft is de premie van zijn ziektekostenverzekering Zolang de man geen woonlasten heeft, dat wil zeggen nog niet deelneemt aan een begeleid wonentraject en als gevolg hiervan meer kosten voor zijn huishouding maakt, wordt redelijk geacht, mede gelet op de hoge prioriteit die kinderalimentatie geniet, dat de man een bijdrage aan de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen voldoet van € 50,-- per kind per maand, waaraan zij ook (in ieder geval) behoefte hebben. Zodra hij wel begeleid woont acht de rechtbank het redelijk de bijdrage aan de kosten van verzorging en opvoeding van de kinderen vast te stellen op € 25,-- per kind per maand. Indien en voor zover de man wordt toegelaten tot de WSNP zal rekening dienen te worden gehouden met de hiervoor vermelde bijdragen. Gelet op de prioriteit van kinderalimentatie en de aanscherping van de Tremanormen in dit verband. De kinderalimentatie dient in beginsel te prevaleren boven de afdracht die in het kader van de WSNP wordt verricht. Het rapport van de Werkgroep Rekenmethode van Recofa biedt daartoe voldoende ruimte. Gesteld noch gebleken zijn bijzondere omstandigheden die ertoe leiden dat in deze zaak geen voorrang aan de kinderalimentatie zou moeten worden gegeven. Bovendien kan de man de rechter-commissaris vragen het vrij te laten bedrag op een hoger bedrag te bepalen, rekening houdend met de verschuldigde kinderalimentatie.

Rechtbank Dordrecht, 16 juni 2010, LJN BM7954

Deze uitspraak ligt geheel in lijn met de bedoeling van de wetgever om een hoge prioriteit te stellen aan kinderalimentatie. Voorts wordt opnieuw de lijn in de jurisprudentie bevestigd dat behoudens bijzondere omstandigheden de kinderalimentatie prevaleert boven de afdracht in het kader van de WSNP.