Voorlopige voorzieningen

Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan wel het treffen van een voorlopige voorziening

De vader is op 16 oktober 2015 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 18 augustus 2015 van de kinderrechter in de rechtbank Den Haag. Hij is niet in die procedure verschenen. Dit hoger beroep is ingeschreven onder zaaknummer 200.178.594/01. Bij dat beroep heeft de vader tevens primair een verzoek tot schorsing van de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van die beschikking en subsidiair een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding ingediend, ingeschreven bij dit hof onder zaaknummer 200.178.594/02.
Lees meer...

Voorlopige voorziening in hoger beroep mogelijk met betrekking tot het gebruik van de voormalig echtelijke woning ondanks het feit dat de echtscheidingsbeschikking al is ingeschreven.

De vrouw verzoekt het hof om, uitvoerbaar bij voorraad, voor de duur van de echtscheidingsprocedure in hoger beroep, te bepalen dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning aan de [adres] te [plaats] , alsmede van de zich in deze woning bevindende inboedelgoederen en de bij deze woning behorende zaken, met het bevel aan de man de woning te verlaten, en deze niet meer te betreden.
Lees meer...

Tot wanneer werken voorlopige voorzieningen (bijdrage levensonderhoud) door?

De vrouw heeft in hoger beroep gesteld dat zij haar stelling ter zake de duurzame ontwrichting van het huwelijk intrekt en de stelling van de man ter zake de duurzame ontwrichting bestrijdt, totdat het hof de vrouw alsnog een door de man te betalen bijdrage in haar levensonderhoud toekent. De man heeft deze stelling gemotiveerd betwist.
Lees meer...

Hoger beroep tegen echtscheidingsbeschikking met als effect dat de voorlopige voorzieningen doorlopen. Onnodig veroorzaakte kosten. Proceskostenveroordeling.

De vrouw wenst in hoger beroep de uitgesproken echtscheiding ongedaan te maken. Zij stelt dat zij er een onmiskenbaar groot belang bij heeft dat er eerst een definitieve regeling wordt getroffen met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding en dat daarna pas de echtscheiding wordt uitgesproken.
Lees meer...

Hoger beroep instellen tegen de echtscheiding om bijdrage tot levensonderhoud in het kader van de voorlopige voorzieningen te verlengen is misbruik van procesbevoegdheid.

De vrouw heeft, aldus de man, misbruik gemaakt van (proces)recht dan wel van processuele bevoegdheid door, ondanks expliciete erkenning van de duurzame ontwrichting van het huwelijk, hoger beroep tegen de echtscheiding in te stellen waarmee de vrouw de duur van het huwelijk wil oprekken met het oog op de uitwerking van art. 1:157 lid 4 Burgerlijk Wetboek en daarmee de duur van de beschikking voorlopige voorzieningen. Het gerechtshof is het met deze stelling eens.
Lees meer...

Verzoek toewijzing echtelijke woning, voor beide partijen afgewezen.

In het kader van de voorlopige voorzieningenprocedure vragen beide partijen het uitsluitende gebruik van de echtelijke woning. Er volgt een belangenafweging en vervolgens afwijzing van beide verzoeken. Inzicht in de toets die de rechter aanlegt bij het wegen van de verschillende belangen.
Lees meer...