Pijnlijke termijnoverschrijding inschrijving echtscheidingsbeschikking.

De echtscheidingsbeschikking niet tijdig ingeschreven, 1:163 lid 3 BW / 820 lid 4 Rv. Rechtsgevolgen.
Lees meer...

Welke middelen kunnen worden ingezet om te voorkomen dat de definitieve voorzieningen de voorlopige voorzieningen vervangen?

Verzoek tot echtscheiding. Geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan echtscheiding dient te worden uitgesproken op moment van beslissing op nevenvoorzieningen.
Lees meer...

Kan ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep nog het verzoek tot wijziging van kinderalimentatie worden veranderd?

Ter mondelinge behandeling heeft mr. Faouzi desgevraagd verklaard dat zijn verzoeken in hoger beroep niet alleen zien op de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] maar ook die van [kind 2]. In die zin vult hij het petitum van zijn verzoeken aan. De advocaat van de vrouw stelt dat verandering van het verzoek niet meer ter mondelinge behandeling kan worden gedaan.
Lees meer...

Verzoek om bepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden in het geding te brengen afgewezen. Lotsverbondenheid.

De man heeft het vermoeden dat de vrouw in haar asielaanvraag ernstige verwijten richting hem heeft gemaakt, maar dat zij niet wil dat die verwijten in deze procedure kenbaar worden, omdat diezelfde verwijten haar aanspraak op partneralimentatie onderuit halen. Hij vraagt afgifte van het asieldossier.
Lees meer...

In hoger beroep termijn voor inschrijving echtscheidingsbeschikking verstreken. Niet-ontvankelijk.

Ter zitting van het hof is gebleken dat de echtscheidingsbeschikking van 2 december 2014 waarschijnlijk nog niet was ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand op dat moment, 15 oktober 2015.
Lees meer...

Wanneer kunnen stukken die in een vreemde taal zijn opgesteld buiten beschouwing worden gelaten?

Deze casus is geen familiezaak maar heeft wel praktische betekenis. Sommige procesreglementen (waaronder die voor het familierecht) bevatten een regeling voor stukken die in een vreemde taal zijn opgesteld. De procesreglementen kiezen als uitgangspunt dat bij stukken in een vreemde taal een beëdigde vertaling dient te worden gevoegd. De uitzondering is dat dit niet nodig is bij Engels-, Duits- of Franstalige teksten die eenvoudig leesbaar zijn. De Hoge Raad lijkt hier een ander uitgangspunt te kiezen.
Lees meer...

Opnieuw. De rechter is niet verplicht op iedere stelling van een partij in te gaan.

Het cassatierekest in deze zaak behelst één algemene motiveringsklacht, over het voorbijgaan aan essentiële stellingen en onvoldoende motivering. De Hoge Raad heeft de zaak afgedaan op basis van 81 lid 1 RO. Toch is het goed om nog even te kijken naar de conclusie van de AG om de theorie betreffende de motivering van uitspraken (en dan met name het ingaan op stellingen van partijen) weer helder voor ogen te krijgen.
Lees meer...

Omkering bewijslast bij vermoeden benadeling gemeenschap?

De vrouw heeft gesteld dat zij in bewijsnood verkeert en dat er in onderhavige zaak op grond van redelijkheid en billijkheid aanleiding is om de bewijslast om te keren zodat het de man is die moet aantonen dat er geen sprake is van benadeling van de gemeenschap.
Lees meer...

Samenwonen als ware men gehuwd: bewijs van samenwoning met name op grond van analyse bankafschriften en lage verbruik energie en water.

Aan de orde is de beantwoording van de vraag of de man heeft bewezen dat de vrouw, die een duurzame affectieve relatie met [partner] heeft (die volgens haar eigen verklaring in ieder geval in de loop van 2012 is uitgegroeid tot die duurzame relatie) met die [partner] sedert 1 maart 2012 duurzaam samenwoont en dat zij een gemeenschappelijke huishouding hebben en elkaar wederzijds verzorgen.
Lees meer...

Omgang grootmoeder. Verwijzing vanuit België op grond van art. 15 Brussel IIbis.

De ouders hebben zich in februari 2014 om medische redenen met de kinderen in Nederland gevestigd. Zij hebben ook de intentie in Nederland te blijven wonen. Tussen partijen is ook niet in geschil dat de gewone verblijfplaats van de kinderen van België naar Nederland is verplaatst. Gelet hierop volgt het hof het hof van beroep in zijn oordeel dat de Nederlandse rechter beter dan de Belgische rechter in staat is om te oordelen over de omgangsregeling tussen de kinderen en de grootmoeder.
Lees meer...

Voeren van een procedure vaststelling kinderalimentatie in Marokko onrechtmatig. Enkel de Nederlandse rechter heeft rechtsmacht. Volgt bevel om de procedure in Marokko te staken en gestaakt te houden.

Aan zijn vordering legt de man ten grondslag dat de vrouw jegens hem onrechtmatig handelt door in strijd met de Nederlandse rechtsorde en het burgerlijk procesrecht in Marokko te procederen over kinderalimentatie ten behoeve van Nederlandse kinderen die in Nederland verblijven, waarbij de vrouw in die procedure ten onrechte en in strijd met de waarheid de indruk heeft gewekt dat zowel de man als de vrouw in Marokko woonachtig zouden zijn.

Het verweer van de vrouw komt er – kort samengevat – op neer dat zij van mening is dat zij het recht heeft in Marokko en naar Marokkaans recht te procederen. Een ontzegging door een Nederlandse rechter van toegang tot de Marokkaanse rechter zou naar stellen van de vrouw een disproportionele inperking van het recht op toegang tot de rechter betekenen en om die reden in strijd zijn met artikel 6 van het Europees verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna verder: EVRM).
Lees meer...

Wat zijn de rechtsgevolgen van een wrakingsverzoek dat niet is ingediend door een advocaat?

Op 20 november 2014 heeft in het hoger beroep een mondelinge behandeling plaatsgevonden. Op 19 mei 2015 is bij het hof een verzoek ingekomen van de man dat onder meer strekte tot wraking van de behandelend raadsheer-plaatsvervanger mr. Van Montfoort. Het hof heeft de mondelinge behandeling voortgezet op 20 mei 2015. De man is toen niet verschenen.
Lees meer...

Kan een partij van wie een verzoek tot echtscheiding door eerste rechter is toegewezen in hoger beroep gaan tegen deze beslissing indien deze partij er bij nader inzien de voorkeur aan geeft van het verzoek af te zien?

De vrouw stelt dat de nieuwe vriendin van de man inmiddels is overleden, waardoor de vrouw kans ziet op verzoening. Van een duurzame ontwrichting is geen sprake, aldus de vrouw. De man kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het hoger beroep van de vrouw enkel is ingesteld om tijd te rekken met het inschrijven van de echtscheiding. Zolang de echtscheiding nog niet officieel is, geldt volgens de vrouw de in de voorlopige voorzieningenprocedure vastgestelde partneralimentatie nog.
Lees meer...

Gemeente die bijstand verstrekt geen belanghebbende bij een procedure tussen ex-echtgenoten over partneralimentatie.

Het hof dient de vraag te beantwoorden of de gemeente als belanghebbende is aan te merken. De procedure in eerste aanleg is gevoerd tussen de man en de vrouw. Dit betrof een procedure tussen ex-echtgenoten aangaande partneralimentatie. De gemeente is tegen de uitspraak van de rechtbank in hoger beroep gegaan.
Lees meer...

Hoger beroep tegen de echtscheiding niet-ontvankelijk. Gebrek aan belang.

Ter zitting is namens de vrouw verklaard dat zij zich om haar moverende redenen niet kan verenigen met de echtscheiding en de inschrijving daarvan. Zij heeft de band tussen het verzoek tot echtscheiding en de verzochte nevenvoorziening in stand willen laten.
Lees meer...

Kan een aanvullend verzoek worden gedaan nadat de mondelinge behandeling van de terechtzitting is gesloten en de rechter de datum voor een uitspraak heeft bepaald?

De zaak is op 26 mei 2014 ter terechtzitting behandeld, alwaar de man nog nadere stukken heeft overgelegd. Vervolgens heeft de man op 25 juli 2014 een aanvullend verzoek in hoger beroep ingediend.
Lees meer...

Moet een wrakingsverzoek door een advocaat worden ondertekend?

Verzoeker is gedagvaard in een kort geding procedure. Het geschil in dat kort geding betreft een voorlopige opschorting van de in de beschikking van 3 september 2015 bepaalde omgangsregeling. Op 27 oktober 2015 heeft de mondelinge behandeling plaatsgevonden, gehouden door mr. P.J.G. van Osta. Verzoeker heeft zelfstandig een verzoek tot wraking van mr. Van Osta ingediend bij brief van 28 oktober 2015 en door deze rechtbank op diezelfde datum ontvangen.
Lees meer...

Vergoedingsrecht investering in de woning van de andere partner. Niet voldoen aan stelplicht.

Blijkens de akte van huwelijkse voorwaarden was tussen partijen elke gemeenschap van goederen uitgesloten. De voormalige echtelijke woning, is eigendom van de man. Niet is weersproken dat er een ingrijpende verbouwing ten behoeve van de (middelste verdieping van de drive-in) woning heeft plaatsgevonden in 2010, zodat op de vraag naar (de hoogte van) het gestelde vergoedingsrecht van de vrouw conform rechtspraak van vóór 1 januari 2012, de datum van inwerkingtreding van de huidige artikelen 1:87 en 1:95 van het Burgerlijk Wetboek, de nominale leer van toepassing is. Tussen partijen is ook niet in geschil dat de vrouw een vergoedingsrecht heeft vanwege haar bijdrage uit privé-vermogen ten behoeve van (de verbouwing van) het woonhuis van de man, partijen twisten echter over de hoogte daarvan.
Lees meer...

Wat is het rechtsgevolg van het niet betalen van een voorschotbedrag ten behoeve van een door de rechter benoemde deskundige?

Het hof heeft een deskundige benoemd ter beantwoording van de vraag of op grond van de administratie kan worden vastgesteld dat de aan de ING-rekening onttrokken gelden afkomstig zijn uit de door de man ontvangen nalatenschap en/of schenking. Het voorschot in de deskundigenkosten is gelijkelijk ten laste van partijen gebracht, waarbij voorts is bepaald dat de vrouw haar helft van het voorschot binnen twee weken aan het hof moet overmaken. In zijn tussenbeschikking van 24 juli 2014 heeft het hof de bezwaren van de vrouw tegen de hoogte van het voorschotbedrag en de verdeling daarvan over partijen niet gehonoreerd. Uiteindelijk heeft de vrouw het voorschot niet betaald.
Lees meer...

Wanneer kan een proceskostenveroordeling worden uitgesproken in een familiezaak?

In deze zaak heeft de vrouw onder andere wijziging van kinderalimentatie gevraagd. Volgens de rechtbank heeft de vrouw echter niet kunnen aantonen dat er sprake is van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden op grond van het bepaalde in artikel 1:401 lid 1 BW. Zij werd niet-ontvankelijk verklaard. De rechtbank acht het verzoek van de vrouw bovendien nodeloos.
Lees meer...

Kunnen huwelijkse voorwaarden worden vernietigd wegens dwaling? Afwijking van artikel 150 Rv. (Zeeuwse notaris).

De vrouw heeft aan haar vermelde vordering ten grondslag gelegd dat de man haar heeft bewogen tot de opheffing van de huwelijksgemeenschap door huwelijkse voorwaarden overeen te komen, zonder haar te informeren over de inhoud en gevolgen van de (akte van) huwelijkse voorwaarden en dat zij de akte heeft ondertekend omdat zij blind vertrouwde op [eiser] en op zijn integriteit (zowel in zijn hoedanigheid van echtgenoot als in die van kandidaat-notaris en toekomstig notaris). Voorts stelde zij dat zij voorafgaand aan 18 april 1986 niet door de man is geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de huwelijkse voorwaarden, noch een conceptakte heeft ontvangen; evenmin heeft de notaris haar, ten tijde van het passeren van de akte, geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de akte van huwelijkse voorwaarden.
Lees meer...

Toegewezen wrakingsverzoek. Er is sprake van samenloop van twee familierechtelijke, gevoelige procedures, waarbij dezelfde raadsheer betrokken is.

De vrouw doet zelf een beroep op wraking in deze procedure. Zij vreest dat de wetenschap, die de raadsheer onder meer over verzoekster heeft vanwege de o.t.s. procedure en de daarin uitgebrachte uitvoerige rapporten over (de problemen van) [naam] en diens gezinssituatie, verbonden met de wetenschap vanuit de procedure inzake de bewindvoering en mentorschap van verzoeksters vader, een eerlijk beeld van verzoekster de weg staat en daarom haar belangen kan schaden.
Lees meer...

Kan een derde (mentor) namens een partij de echtscheiding verzoeken?

De vrouw en de man zijn op 10 juli 2006 te Al-Hoceima, Marokko, met elkaar gehuwd. De man en de vrouw hebben de Marokkaanse nationaliteit. In november 2009 is de vrouw in coma geraakt en sindsdien verblijft zij in een vegetatieve toestand. De ouders van de vrouw zijn benoemd tot mentor en vragen nu namens de vrouw de echtscheiding aangezien er sprake zou zijn van een schijnhuwelijk.
Lees meer...

Verweerschrift geweigerd wegens strijd met goede procesorde.

Buiten beschouwing laten van een verweerschrift, tevens houdende incidenteel appel, nu deze niet voldoet aan de daaraan te stellen eisen en gelegenheid gegeven alsnog een verweerschrift, desgewenst tevens houdende incidenteel appel in te dienen dat daaraan wel voldoet.
Lees meer...

Is een rechter verplicht op alle aangevoerde stellingen in te gaan? Toepassing klemcriterium

In deze zaak wordt in het principale cassatieberoep onder meer de vraag aan de orde gesteld of het hof het ‘klemcriterium’ in art. 1:251a lid 1 onder a BW juist en begrijpelijk heeft toegepast, alsmede de vraag of het hof zich op grond van (de rechterlijke verplichtingen die voortvloeien uit) art. 8 EVRM actief dient op te stellen om met het opleggen van een omgangsregeling het recht op ‘family life’ tussen ouder en kinderen mogelijk te maken. Voorts wordt een reeks motiveringsklachten gericht tegen de feitelijke beslissingen van het hof inzake het onvermogen van de ouders constructief overleg te voeren over de opvoeding van hun minderjarige kinderen en de invloed die dit heeft op het gezag, de omgang en de consultatieverplichting. In het incidentele cassatieberoep gaat het om de afwijzing door het hof van het verzoek van de man om de vrouw de omgang met de twee zoons tijdelijk te ontzeggen.
Lees meer...

Mag een partij zelf stukken in het geding brengen? Beperkte verplichte procesvertegenwoordiging in verzoekschriftprocedures.

In deze zaak zijn nieuwe stukken overgelegd nadat de advocaat zich heeft onttrokken. De advocaat in cassatie bepleit dat de stukken ten onrechte zijn meegewogen in de beoordeling. Dit standpunt blijkt echter niet juist te zijn. Er is slechts een beperkte verplichte procesvertegenwoordiging in verzoekschriftprocedures.
Lees meer...

Uitleg inkomensbegrip huwelijkse voorwaarden. Komen dividenduitkeringen voor verrekening in aanmerking? Grievenstelsel.

In de huwelijkse voorwaarden zijn partijen onder artikel 4 overeengekomen dat onder inkomen wordt verstaan het belastbaar inkomen als bedoeld in de Wet op de Inkomstenbelasting 1964. De rechtbank heeft echter vastgesteld dat winst uit onderneming niet onder het verrekenbeding valt. Tegen dit oordeel zijn geen grieven gericht.
Lees meer...

Bij de echtscheidingsbeschikking zijn partijen bevolen om over te gaan tot verdeling van hun gemeenschap van goederen ten overstaan van de notaris. Partijen wenden zich echter niet tot de notaris. Niet-ontvankelijk.

De vrouw stelt dat het traject bij de notaris zinloos is, omdat partijen er niet uit kunnen komen. De man moet namelijk bij de notaris ook inzicht geven in de schulden en de saldi en dat doet hij niet. De notaris is geen mediator.
Lees meer...

Waar heeft het kind zijn gewone verblijfplaats? Is inschrijving BRP beslissend?

Ingevolge artikel 8 lid 1 Brussel II-bis zijn ter zake de ouderlijke verantwoordelijkheid bevoegd de gerechten van de lidstaten op het grondgebied waarvan het kind zijn gewone verblijfplaats heeft op het tijdstip dat de zaak bij het gerecht aanhangig wordt gemaakt, dat wil zeggen het tijdstip waarop het inleidend gedingstuk wordt ingediend. Op grond van het perpetuatio fori-beginsel blijft een bij aanvang van de procedure in eerste aanleg bestaande bevoegdheid in beginsel in stand, dus ook als bijvoorbeeld de gewone verblijfplaats van het kind zich nadien wijzigt.
Lees meer...

De grenzen van de rechtsstrijd worden niet bepaald door de benaming van het processtuk. Ligt in het verweerschrift een incidenteel appel besloten?

De vrouw heeft in hoger beroep een verweerschrift ingediend en uit de benaming van dit stuk blijkt niet van een incidenteel appel. Heeft het gerechtshof miskend dat in het verweerschrift van de vrouw in hoger beroep een incidenteel appel besloten ligt?
Lees meer...

Nieuwe grieven bij aanvullend beroepschrift. Toepassing "twee-conclusieregel". Uitleg in noot: uitzondering bij zaken betreffende onderhoudsbijdragen.

De man heeft in zijn aanvullend beroepschrift van 11 februari 2011 nieuwe grieven aangevoerd, onder handhaving van zijn verzoek in hoger beroep. In deze grieven betoogt de man - voor het eerst - dat de rechtbank ten onrechte Nederlands recht van toepassing heeft geacht op het verzoek tot echtscheiding en op het huwelijksvermogensregime van partijen en dat naar zijn mening Egyptisch recht op beide van toepassing is.
Lees meer...

Kan een beroepschrift dat te laat is ingediend worden behandeld als partijen het gerechtshof vragen de ontvankelijkheidsvraag te passeren?

De man heeft niet eerder dan op 18 december 2014 hoger beroep ingesteld tegen de beschikking van 28 april 2014. De man stelt dat hij ontvankelijk is in zijn beroep omdat hij pas op 2 oktober 2014 een kopie van de bestreden beschikking heeft ontvangen, nadat deze beschikking aan hem betekend werd. Eerst op dat moment is hij van de tegen hem gevoerde procedure en de beslissing daarin op de hoogte geraakt. De man stond echter wel ingeschreven op het adres waar de stukken zijn betekend.
Lees meer...

Hoger beroep tegen echtscheidingsbeschikking met als effect dat de voorlopige voorzieningen doorlopen. Onnodig veroorzaakte kosten. Proceskostenveroordeling.

De vrouw wenst in hoger beroep de uitgesproken echtscheiding ongedaan te maken. Zij stelt dat zij er een onmiskenbaar groot belang bij heeft dat er eerst een definitieve regeling wordt getroffen met betrekking tot de gevolgen van de echtscheiding en dat daarna pas de echtscheiding wordt uitgesproken.
Lees meer...

Het hof heeft een zogenaamd ouderschapsonderzoek gelast, nu partijen niet dan wel onvoldoende in staat zijn om als ouders van hun drie minderjarige kinderen met elkaar te communiceren. Het ouderschapsonderzoek betreft een deskundigenbericht in de zin van artikel 194 e.v. Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv). Kosten ten laste van het Rijk.

Uit zowel de aan het hof overgelegde stukken als het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat de man en de vrouw niet, dan wel onvoldoende in staat zijn om als ouders van hun drie kinderen met elkaar te communiceren en mede daardoor niet in staat zijn om de gezamenlijk tussen hen bestaande geschillen met betrekking tot de kinderen constructief op te lossen. Het hof is derhalve van oordeel dat partijen in het belang van de kinderen aan hun ouderrelatie dienen te werken. Het is thans en voor de toekomst in het belang van de kinderen dat partijen op ouderniveau met elkaar leren communiceren, althans elkaar zodanig te verstaan dat de kinderen daar geen last van zullen hebben.
Lees meer...

Hoger beroep instellen tegen de echtscheiding om bijdrage tot levensonderhoud in het kader van de voorlopige voorzieningen te verlengen is misbruik van procesbevoegdheid.

De vrouw heeft, aldus de man, misbruik gemaakt van (proces)recht dan wel van processuele bevoegdheid door, ondanks expliciete erkenning van de duurzame ontwrichting van het huwelijk, hoger beroep tegen de echtscheiding in te stellen waarmee de vrouw de duur van het huwelijk wil oprekken met het oog op de uitwerking van art. 1:157 lid 4 Burgerlijk Wetboek en daarmee de duur van de beschikking voorlopige voorzieningen. Het gerechtshof is het met deze stelling eens.
Lees meer...

Wat is de verhouding tussen het HKOV & EVRM bij ontvoering uit een staat die geen partij is bij die verdragen? Wijziging van de inhoud processtukken. Wat is hiervan de consequentie?

Verzoek tot teruggeleiding afgewezen aangezien de vader heeft ingestemd met de wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige.
Lees meer...

Onjuiste proceshouding kan leiden tot een proceskostenveroordeling in familiezaken

De man heeft onvoldoende gemotiveerd betwist dat hij in eerste aanleg heeft nagelaten om tijdig voldoende inzicht in zijn financiële situatie te geven. Tussen de regels door valt ook te lezen dat de man mogelijke valse en onjuiste informatie over zijn inkomen in eerste aanleg in het geding heeft gebracht.
Lees meer...

Partijen zijn het eens met de uitspraak maar niet met de overwegingen. Kan men dan met succes in hoger beroep?

Het beroep richt zich tegen de overweging van de rechtbank dat – kernachtig weergegeven – het in de rede ligt dat de pleegouders (uiteindelijk) met de voogdij zullen worden belast en dat aldus sprake is van een tussenstap. Voornoemde overweging of een daarvan in het verlengde liggende beslissing is echter niet opgenomen in het dictum van de bestreden beschikking. De situatie waarvoor de ouders bevreesd zijn, ligt derhalve thans niet ter beoordeling aan het hof voor.
Lees meer...

Processtukken buiten beschouwing gelaten omdat er geen beëdigde vertaling is overgelegd

Het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering bevat geen bepaling die voorschrijft in welke taal voor de Nederlandse rechter moet worden geprocedeerd. Het hof past de regels uit het procesreglement toe.
Lees meer...

Wrakingsverzoek toegewezen. Onvoldoende gelegenheid gegeven om verweer toe te lichten alvorens voorlopig oordeel te gegeven.

Verzoeker heeft aan het wrakingsverzoek allereerst ten grondslag gelegd de ter zitting door de rechter gemaakte opmerking dat het verzoek van verzoeker onvoldoende was onderbouwd en voor afwijzing gereed lag terwijl hij totdat deze opmerking werd gemaakt nog niet in de gelegenheid was gesteld om het verzoek mondeling nader toe te lichten.
Lees meer...

Welke regels moeten worden gevolgd indien een partij alsnog uitvoerbaarheid bij voorraad wenst

Er werd in deze zaak een gebruikersvergoeding gevraagd aan het gerechtshof die werd toegewezen. De uitspraak was echter - zonder nadere motivering - niet uitvoerbaar bij voorraad zodat aan de Hoge Raad in een incident werd verzocht de uitvoerbaarheid bij voorraad alsnog uit te spreken.
Lees meer...

Verzoek scheiding van tafel en bed afgewezen aangezien verzoekster stelt dat het huwelijk op dit moment ontwricht is maar nog reparabel is

De vrouw heeft de rechtbank verzocht om de scheiding van tafel en bed tussen hen uit te spreken omdat het huwelijk van partijen (op dit moment) is ontwricht. De man heeft de rechtbank verzocht om de echtscheiding uit te spreken. Hij stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. De vrouw heeft dit laatste betwist.
Lees meer...

Welke rechter is bevoegd te oordelen over de hoofdverblijfplaats als de moeder met het kind naar het buitenland is verhuisd

Rechter is bevoegd waar minderjarige zijn gewone verblijfplaats heeft. Vader in Nederland. Moeder en kind (moeder had eenhoofdig gezag) zijn verhuisd naar Sint Maarten. Nederlandse rechter verklaart zich onbevoegd om te kunnen oordelen inzake hoofdverblijfplaats minderjarige.
Lees meer...

Verdeling. Waarde onderneming gelijk aan de boekwaarde. Vrouw niet in nadeliger situatie omdat de man niet heeft gegriefd tegen waardering door de rechtbank.

Het gerechtshof stelt de waarde van een VOF vast op de boekwaarde (of intrinsieke waarde) na advies van een deskundige. Lees meer...

Betekening verzoekschrift aan het GBA-adres van de tegenpartij die daar feitelijk niet woont. Kan dat?

Er is betekend aan het GBA-adres van de verweerder terwijl hij is verhuisd naar het buitenland. Gevolg: verzoekster is niet-ontvankelijk.
Lees meer...

Executiegeschil over kinderalimentatie. Geen misbruik van recht

Gesteld misbruik van recht door de vrouw niet aannemelijk geworden, nu de man rechtsmiddelen ter beschikking hebben gestaan die hij niet heeft benut en er bovendien inmiddels door hem een verzoekschriftprocedure tot wijziging van de vastgestelde kinderalimentatie is ingediend.
Lees meer...

Is het nodig dat de notaris constateert dat partijen zich niet kunnen verenigen na een bevel tot verdeling?

Bij echtscheidingsbeschikking is een bevel verdeling gegeven. Een proces-verbaal waarin de notaris constateert partijen niet te kunnen verenigen, is geen vereiste waaraan voldaan moet zijn voordat partijen zich opnieuw tot de rechtbank kunnen wenden.
Lees meer...

Wel ontvankelijk in een echtscheidingsprocedure indien er geen contact is met vader waardoor er geen ouderschapsplan kon worden gemaakt.

Het opstellen en indienen van een ouderschapsplan is verplicht bij de aanvang van een echtscheidingsprocedure. De wetgever heeft er echter in voorzien dat men onder bijzondere omstandigheden toch een echtscheidingsverzoek kan indienen als er geen contact met de andere partij mogelijk is.
Lees meer...

Betaling griffierechten verandert

Sinds twee maanden zijn de tarieven van de nieuwe wet griffierechten (Wgbz) van kracht. Vanaf 1 januari 2011 treedt het tweede gedeelte van deze wet in werking.
Dit betekent dat er iets verandert in de betaling van de griffierechten. De heffing en incasso gebeuren aan het begin van de juridische procedure. Als het griffierecht niet (op tijd) betaald wordt, dan heeft dit gevolgen voor het proces. Ondanks deze consequenties blijft het griffierecht verschuldigd. Deze werkwijze geldt voor dagvaardingen die worden betekend op of na 1 januari 2011 en voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2011.
Lees meer...

Verrekening kinderalimentatie met in het verleden teveel betaalde kinderalimentatie mogelijk

In deze casus heeft vader gedurende bijna anderhalf jaar teveel aan kinderalimentatie betaald. Dit komt omdat achteraf door het gerechtshof een lager bedrag aan te betalen kinderalimentatie werd vastgesteld. De man wil dit teveel betaalde bedrag verrekenen terwijl de vrouw zegt dat zij dit onredelijk vindt nu zij het bedrag al heeft uitgegeven aan kosten van het kind en moet leven op bijstandsniveau.
Lees meer...

Tot wanneer kan hoger beroep worden in gesteld tegen een echtscheidingsbeschikking?

Een beschikking houdende echtscheiding waartegen hoger beroep is ingesteld, gaat pas in kracht van gewijsde in de zin van art. 1:163 lid 3 BW, nadat de appelbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan.
Lees meer...

Wrakingsverzoek te laat ingediend. Verzoeker niet-ontvankelijk

De rechtbank stelt vast dat het onderhavige verzoek tot wraking zes dagen na sluiting van de behandeling ter zitting ter griffie van de rechtbank is ontvangen, waarbij een toelichting op de reden voor deze late indiening ontbreekt.
Lees meer...

Mag in hoger beroep voor het eerst een verzoek worden gedaan?

Deze zaak wijkt in zoverre af van de vorige door mij besproken casus dat hier sprake is van een nieuw verzoek terwijl in de vorige casus werd gevraagd om een wijziging (vermeerdering) van het verzoek in hoger beroep.
Lees meer...

Mag een vermeerdering van een verzoek om alimentatie mondeling in hoger beroep plaatsvinden?

Ter mondelinge behandeling heeft het kind haar verzoek in hoger beroep mondeling vermeerderd tot € 250,- per maand met ingang van 1 mei 2010 en tot € 164,- per maand met ingang van 1 augustus 2010, omdat zij met ingang van 1 mei 2010 is gestopt met haar werk bij Albert Heijn waardoor haar behoefte is toegenomen. De man heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Hij stelt dat de vermeerdering van het verzoek in een te laat stadium is gedaan en bovendien niet is onderbouwd met stukken.
Lees meer...

Te laat ingekomen beroepschrift. Hoger beroep ontvankelijk of niet?

Voor de vraag of indiening van een appelrekest geslaagd is, wordt aangehaakt bij de zogeheten genuanceerde ontvangsttheorie van artikel 3:59 jo artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dit betekent dat, toegespitst op de appelprocedure, het appelschrift de griffie moet hebben bereikt om haar werking te hebben, tenzij het niet tijdig bij de griffie bereiken van het appelschrift het gevolg is van omstandigheden die de griffie (als geadresseerde) betreffen en rechtvaardigen dat de griffie het nadeel draagt.
Lees meer...

Beoordeling van een verzoek tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring

Volgens de vader is de diagnose dat de minderjarige ADHD heeft, gesteld op grond van subjectieve testresultaten en strekt het te ver om aan minderjarige medicatie voor te schrijven. De voorgeschreven medicatie heeft grote risico’s en bijwerkingen, aldus de vader. Dit alles leidt er toe dat het belang van minderjarige bij schorsing zwaarder weegt dan het belang bij uitvoerbaarheid bij voorraad van de beschikking, aangezien de uitvoerbaarheid bij voorraad tot onoverkomelijke problemen leidt indien de vader in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld of er een andere gezagsvoorziening wordt getroffen.
Lees meer...

Europese Hof: 'Vonnis dat kind terug moet afdwingbaar'

Een uitspraak van een bevoegde rechtbank in de EU wat bepaalt dat een kind moet worden teruggebracht naar een land moet worden nageleefd. De uitvoer van een dergelijke uitspraak mag niet ongedaan gemaakt worden door een uitspraak van een rechter uit een andere lidstaat. Dat mag ook niet als er sprake is van veranderde omstandigheden. De eerste uitspraak telt.
Lees meer...

Verklaring voor recht dat de kinderen in strijd met het gezag in een ander land zijn achtergehouden en verplichte medewerking aan terugkeer van de kinderen naar Nederland. Combinatie dwangsom en verklaring voor recht niet mogelijk

De moeder is met de kinderen in Nederland woonachtig, de vader in Egypte. De moeder is in april 2007 voor een periode van zes maanden met de kinderen naar Egypte vertrokken om aldaar te hertrouwen met haar nieuwe partner. Op 30 april 2007 heeft de vader de kinderen in Egypte met zich meegenomen en heeft hen niet met de moeder naar Nederland laten terugreizen.
Lees meer...

Vordering tot het vaststellen van een omgangsregeling in kort geding afgewezen

De vordering tot het doen vaststellen van een omgangsregeling heeft een sterk declaratoir karakter en dient daarom te worden afgewezen. Bovendien leent een kort geding zich niet voor waarheidsvinding. Dit laatste houdt verband met de aantijgingen van de vrouw dat er sprake is van seksueel misbruik.
Lees meer...

Broer geen belanghebbende bij beslissing tot uithuisplaatsing van zijn broers of zusters. Vergeefs beroep op artikel 8 EVRM.

Gezag wordt over elk minderjarig kind afzonderlijk uitgeoefend en voor elk kind afzonderlijk moet worden voldaan aan wettelijke criteria voor toepassing van deze maatregel. In zaak van elk individueel minderjarig kind zijn dan ook enkel de uit het gezag over dit kind voortvloeiende rechten en verplichtingen van dit kind en van de ouders die het gezag over dit kind uitoefenen dan wel de pleegouders betrokken.
Lees meer...

Geen verbeterbeschikking als er geen sprake is van een kennelijke fout.

Met enige regelmaat doet zich het geval voor dat advocaten menen dat een beschikking niet alles weergeeft wat is gesteld of besproken. In die gevallen wordt te pas en te onpas aan de rechtbank verzocht om een verbeterbeschikking. Alleen als het overduidelijk is dat de rechter zich heeft vergist kan dit tot succes leiden. De fout moet zich bovendien lenen voor eenvoudig herstel.
Lees meer...

Verzoeker trekt de procedure in vóór de behandeling; beslissing over de proceskosten.

De man heeft zijn verzoek bij brief van 22 februari 2010 ingetrokken. De vrouw heeft zich tegen deze intrekking verzet in die zin dat zij een kostenveroordeling van de man wenst nu hij de vrouw nodeloos in rechte heeft betrokken, wetende dat zijn verzoek geen kans van slagen had. De man betwist dat. Hij stelt dat hij zijn verzoek heeft ingetrokken omdat hij tijdens de procedure zijn huis heeft verkocht en aldus over vermogen en over tijdelijke extra rente-inkomsten beschikt, waardoor zijn draagkracht tot betaling van een kinderbijdrage is toegenomen.
Lees meer...

Europese commissie wil meer rechtszekerheid bij internationale huwelijken.

Bij internationale huwelijken kunnen allerlei juridische problemen ertoe leiden dat de tragedie van een echtscheiding een financiële en emotionele ramp wordt; dit kan mensen het leven zeer moeilijk maken", zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Duizenden echtparen bevinden zich in moeilijke persoonlijke omstandigheden omdat de nationale rechtsstelsels er tot dusver niet in geslaagd zijn duidelijke antwoorden te geven. In veel gevallen zijn de kinderen en de zwakkere echtgenoot daarvan de dupe.
Lees meer...

Kan een partij aan een afspraak worden gehouden dat eerst mediation moet worden beproefd alvorens naar de rechter te kunnen stappen?

De man doet een beroep op artikel 29 van het tussen partijen geldende convenant waarin is bepaald dat een geschil tussen hen pas dan aan de rechter kan worden voorgelegd als zij na mislukt overleg mediation hebben beproefd.
Lees meer...

Advocaat legt in een alimentatiezaak niet het hele procesdossier uit de eerste aanleg over bij het gerechtshof. Niet-ontvankelijk.

De advocaat van de man reageert niet op brieven van het gerechtshof om het volledige procesdossier uit de eerste aanleg bij de rechtbank over te leggen. Wel heeft hij aan het gerechtshof de beschikking toegezonden waartegen het hoger beroep zicht richt. Er volgt niet-ontvankelijkheid waardoor de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.
Lees meer...

Wanneer zijn stukken te laat ingediend en wat is de zelfstandige rol van de rechter hierbij?

De vrouw klaagt onder andere over het feit dat het Hof aan zijn beoordeling van de draagkracht van de man mede een (concept-)rapport ten grondslag heeft gelegd dat pas op 26 maart 2008 aan het Hof en aan de vrouw was toegestuurd, terwijl de mondelinge behandeling reeds op 3 april 2008 was bepaald, en het een omvangrijk en ingewikkeld stuk zou betreffen.
Lees meer...