Echtscheidingsconvenant aangetast op grond van art. 6:248 lid 2 BW. De vrouw wist niet wat zij prijsgaf bij afzien van pensioenverevening.

De zorgplicht die echtgenoten jegens elkaar hebben, duurt ook na de echtscheiding voort. De Wet verevening pensioenrechten na scheiding (hierna: WVP) is hiervan een uitvloeisel. Deze zorgplicht geldt temeer in een zogenaamd traditioneel huwelijk.
Lees meer...

Afstorting pensioenrechten voor de vrouw niet gehonoreerd door het hof aangezien dit in strijd is met het vennootschappelijk belang van de vennootschap.

Beide partijen grieven tegen het oordeel van de rechtbank dat de man € 211.743,- dient af te storten bij een in Nederland erkende levensverzekeringsmaatschappij ter verzekering van de ten behoeve van de vrouw in eigen beheer bij de vennootschap van de man ( [X] B.V.) opgebouwde pensioenaanspraken met inbegrip van het nabestaandenpensioen. De man wenst dat het pensioen in eigen beheer in zijn vennootschap blijft staan omdat de B.V. over onvoldoende middelen beschikt om tot afstorting over te gaan. De vrouw wenst afstorting van het bedrag van € 211.743,- in een door haar op te richten pensioen B.V. Zij is bereid tot conversie van de pensioenrechten voor een iets lager bedrag. De man heeft tegen deze wijziging van haar verzoek geen bezwaar gemaakt.
Lees meer...

Pensioen. Wat was ook alweer de strekking van Boon/Van Loon (HR 27 november 1981, NJ 1982, 503)?

In discussie is de vraag in hoeverre de waarde van opgebouwde pensioenrechten in de gemeenschap valt.
Lees meer...

Kan een pensioenverweer tegen de echtscheiding worden gevoerd indien niet duidelijk is wat de omvang van de pensioenaanspraken zijn en afstorting niet heeft plaatsgevonden?

In de kern genomen betoogt de vrouw dat haar niet alleen een beroep toekomt op het pensioenverweer wanneer een bestaand vooruitzicht wegvalt door de echtscheiding (het formele recht op nabestaandenpensioen), maar ook indien en zolang de omvang van haar aanspraken niet is vastgesteld en de afstorting van het kapitaal betreffende die aanspraken niet heeft plaatsgevonden (het materiële recht op nabestaandenpensioen). Het Hof volgt de vrouw niet.
Lees meer...

Handige tool voor het opsporen van pensioenen

De Stichting Pensioenregister heeft met de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een krachtige tool ontwikkeld die behulpzaam kan zijn bij de afwikkeling van scheidingszaken.
Lees meer...

Huwelijkse voorwaarden en uitsluiting van verevening pensioenrechten.

Van een “uitdrukkelijk” uitsluiten in de zin van art. 11 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding kan eveneens sprake zijn ingeval partijen in hun huwelijkse voorwaarden met het oog op een eventuele scheiding hebben bepaald dat (bepaalde) pensioenrechten niet worden verrekend.
Lees meer...

Komen stamrechtaanspraken in aanmerking voor pensioenverevening?

Een oud-werkgever van de man heeft een schadeloosstelling ad ƒ 145.055,-- aan hem toegekend ter zake van de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Deze schadeloosstelling heeft de man aangewend ter verwerving van een stamrecht. Medio november 1993 is dit bedrag gestort. De rechtbank is van oordeel dat het stamrecht niet als een pensioengerelateerde voorziening als bedoeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) c.q. niet als ouderdomspensioen in de zin van artikel 1 lid 1, aanhef en onder d, WVPS kan worden aangemerkt.
Lees meer...

Alimentatieplicht en ontslagvergoeding

Reservering voor een aanvulling op het pensioen. Moet de aan de alimentatieplichtige toegekende ontbindingsvergoeding zodanig worden aangewend dat hij aan zijn alimentatieverplichting kan blijven voldoen?
Lees meer...

Welke pensioenen vallen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding?

Met enige regelmaat krijg ik te maken met cliënten die niet goed weten welke pensioenen vallen onder de Wet VP. Een overzicht.
Lees meer...