Kinderontvoering

Wat is de verhouding tussen het HKOV & EVRM bij ontvoering uit een staat die geen partij is bij die verdragen? Wijziging van de inhoud processtukken. Wat is hiervan de consequentie?

Verzoek tot teruggeleiding afgewezen aangezien de vader heeft ingestemd met de wijziging van de verblijfplaats van de minderjarige.
Lees meer...

Internationale kinderontvoering. Verzoek tot teruggeleiding afgewezen ivm worteling.

Nu vaststaat dat de minderjarige vanaf haar geboorte de gewone verblijfplaats in Duitsland had en de vader de minderjarige op 27 augustus 2012 zonder toestemming van de moeder bij zich heeft gehouden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de vasthouding van de minderjarige in Nederland aangemerkt dient te worden als ongeoorloofd in de zin van artikel 3 van het Verdrag. Maar betekent dat ook dat het kind terug naar Duitsland moet?
Lees meer...

Verklaring voor recht dat de kinderen in strijd met het gezag in een ander land zijn achtergehouden en verplichte medewerking aan terugkeer van de kinderen naar Nederland. Combinatie dwangsom en verklaring voor recht niet mogelijk

De moeder is met de kinderen in Nederland woonachtig, de vader in Egypte. De moeder is in april 2007 voor een periode van zes maanden met de kinderen naar Egypte vertrokken om aldaar te hertrouwen met haar nieuwe partner. Op 30 april 2007 heeft de vader de kinderen in Egypte met zich meegenomen en heeft hen niet met de moeder naar Nederland laten terugreizen.
Lees meer...

Marokko partij bij het Haags kinderontvoeringsverdrag. Op 1 juni 2010 treedt het verdrag voor Marokko in werking.

Marokko heeft zijn akte van toetreding tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen neergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, depositaris van het Verdrag.
Lees meer...

Internationale kinderontvoering en "daadwerkelijke" uitoefening van gezag

Kind is zonder toestemming van de vader (die in detentie verbleef) overgebracht door moeder naar Nederland. Deze overbrenging is weliswaar in strijd met het gezagsrecht geschied in de zin van artikel 3 lid 1, aanhef en sub a HKOV (Haags Kinderontvoeringsverdrag) maar het gerechtshof 's-Hertogenbosch meent dat er sprake is van een uitzondering omdat de vader het gezag niet "daadwerkelijk" uitoefende. Verzoek tot terugkeer van het kind naar Slowakije door de Centrale Autoriteit alsnog afgewezen.
Lees meer...

Geen procesvertegenwoordiging door staat bij internationale kinderontvoering

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de Centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering af te schaffen. Als de wetswijziging in werking treedt, zal de Nederlandse Staat niet langer procederen tegen Nederlandse burgers als er sprake is van internationale kinderontvoering.
Lees meer...