Wanneer is toestemming van de andere echtgenoot vereist in het kader van een borgtocht? Toepassing van het bepaalde in artikel 1:88 lid 5 BW (Soetelieve/Stienstra-Fieten)

Stellende dat haar op grond van art. 1:88 lid 1, aanhef en onder c BW, vereiste toestemming ontbreekt, heeft Fieten vernietiging gevorderd van de borgstelling door haar echtgenoot in privé ten behoeve van Soetelieve gedaan, althans een verklaring voor recht dat deze rechtshandeling nietig is.
Lees meer...

Dient afrekening van huishoudkosten jaarlijks plaats te vinden na afloop van ieder kalenderjaar of kan dat ook aan het einde van het huwelijk? Rechtsverwerking (Ter Kuile/Kofman)

Partijen zijn in 1955 met elkaar gehuwd. In de tussen hen geldende huwelijksvoorwaarden is onder meer bepaald dat de vrouw het vrije genot heeft van haar inkomsten en dat de de kosten van de huishouding, de opvoeding van de uit het huwelijk geboren kinderen en alle verdere uit het huwelijk voortvloeiende kosten door de man zullen worden gedragen. De vrouw werkte voor de BV van de man van de man en zij heeft daarvoor nimmer salaris ontvangen. Op deze wijze heeft zij indirect bijgedragen in de kosten van de huishouding en vraagt nu verrekening over een reeks van jaren.
Lees meer...

Toepassing aanvullende werking redelijkheid en billijkheid bij huwelijkse voorwaarden (Melkquotum)

Partijen zijn op 6 mei 1977 met elkaar gehuwd. De akte van huwelijkse voorwaarden van 5 mei 1977 bepaalt dat tussen partijen geen enkele vermogensgemeenschap zal bestaan. De door de vrouw aangebrachte weilanden zijn gelegen in Oosterwolde en grenzen aan de weilanden van de man. De man heeft deze grond van de vrouw tijdens het huwelijk in gebruik gehad; voor dit gebruik heeft de vrouw van de man geen vergoeding ontvangen. In het kader van de Beschikking superheffing 1985 is aan de man een heffingvrij melkquotum toegekend dat ook zag op de grond van de vrouw.
Lees meer...

Heeft de vrouw op grond van de redelijkheid en billijkheid recht op een deel van de waardestijging van het bedrijf van de man als zij daar voor niets gewerkt heeft en het bedrijf in waarde is gestegen? Koude uitsluiting. (Hilversumse horeca)

Stellende dat haar arbeid in het bedrijf heeft geleid tot een vermogenstoename aan de zijde van de man en dat de man haar naar redelijkheid en billijkheid alsnog een vergoeding ten bedrage van ƒ 85.000,– verschuldigd is, heeft de vrouw in rechte betaling van dat bedrag gevorderd nadat het huwelijk van partijen door echtscheiding was ontbonden. De man heeft de gestelde vermogenstoename ontkend en ook overigens de vordering betwist.
Lees meer...

Een uitsluitingsclausule in een testament gaat voor huwelijkse voorwaarden (uitsluitingsclausule dwingt).

Bij een afrekening tussen buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten als waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd kan niet een goed worden betrokken ten aanzien waarvan een erflater of schenker heeft bepaald dat het slechts ten goede komt aan één van de echtgenoten.
Lees meer...

Kan het bepaalde in artikel 1:81 BW (getrouwheid, hulp, bijstand en elkander het nodige verschaffen) basis zijn voor vermogensoverdracht na het huwelijk? (Bloemendaalse horeca)

Man en vrouw waren sedert 9 juni 1970 met uitsluiting van iedere gemeenschap van goederen gehuwd (koude uitsluiting). De man had een aantal horecabedrijven (o.a. in Bloemendaal). De vrouw had geen eigen vermogen meer. De man wilde in 1983 scheiden en vorderde echtscheiding. Daarop vorderde de vrouw in deze procedure in reconventie een deel van de horecabedrijven van de man op grond van art. 1:81 BW.
Lees meer...

Geen belasting afgedragen door de vrouw voor door haar ontvangen bedragen in het kader van voorlopige voorzieningen. Wie betaalt de belastingschuld? (Verknochte belastingschuld?)

Het geschil tussen partijen of de onderhavige belasting- en premieschulden moeten worden aangemerkt als gemeenschapsschulden dan wel als privé-schulden van de vrouw, heeft betrekking op de verdeling van de tussen hen bestaande gemeenschap. Dit brengt mee dat het niet gaat om de vraag op welk(e) vermogen(s) die schulden verhaalbaar zijn, maar enkel om de vraag of die schulden door beide echtgenoten dan wel uitsluitend door de vrouw moeten worden gedragen.
Lees meer...

Is een invaliditeitspensioen verknocht in de zin van het bepaalde in artikel 1:94 lid 3 BW?

Partijen zijn op 30 september 1955 gehuwd in algehele gemeenschap van goederen. De man was ambtenaar. Per 1 oktober 1978 is de man wegens invaliditeit ontslagen en kreeg hij recht op een invaliditeitspensioen. Het huwelijk is ontbonden op 12 februari 1981.
Lees meer...

Heeft de man recht op een vergoeding van werkzaamheden die hij aan het huis van de vrouw heeft verricht (Baartman/Huijbers)

Partijen zijn van 1969 tot 1980 met elkaar gehuwd geweest met uitsluiting van iedere gemeenschap. In 1971 heeft de vrouw voor ƒ 5.000,– een huis in eigendom verkregen. Na reparaties en verbouwingen, waaraan de man zijn werkkracht heeft gegeven, is het pand aanzienlijk in waarde gestegen. De man wil voor zijn inzet een vergoeding nu het huwelijk op de klippen is gelopen.
Lees meer...

Partijen hebben huwelijkse voorwaarden (koude uitsluiting). Natuurlijke verbintenis? Beoordelingsmaatstaf. (Le Miralda)

Partijen, die tevoren een aantal jaren hadden samengewoond, zijn in 1967 gehuwd. Bij hun toen tot stand gekomen huwelijkse voorwaarden hebben zij elke gemeenschap van goederen uitgesloten. Gedurende hun huwelijk zijn een aantal woningen gekocht — deels na verkoop van de vorige woning —, die op naam van de vrouw zijn gezet, maar grotendeels zijn betaald met geld van de man. Daaronder bevindt zich het appartement Le Miralda, door de man in februari 1990 ter beschikking van de vrouw gesteld.
Lees meer...

Is verkrijging door een middellijk vertegenwoordiger mogelijk bij onroerende zaken? (Modehuis Nolly)

Partijen waren gehuwd op huwelijkse voorwaarden (uitsluiting van iedere gemeenschap). De vrouw had Modehuis Nolly ingebracht. Van de opbrengsten leefden partijen en hun kinderen. Het geld van het modehuis werd door de man belegd in onroerende goederen aan de Slotlaan 280 en 282 te Zeist. Deze onroerende zaken kwamen op de balans van het modehuis. De man meent dat hij eigenaar is van de onroerende zaken aangezien de onroerende zaken op zijn naam zijn aangekocht. De vrouw stelt (in de inleidende dagvaarding), dat de man als lasthebber van de vrouw op zich heeft genomen een aantal beleggingen in onroerend goed te verzorgen en dat hij in deze kwaliteit voor haar rekening maar op eigen naam een aantal panden heeft gekocht.
Lees meer...

Moeten huwelijkse voorwaarden alsook een eventuele voorovereenkomst tot huwelijkse voorwaarden op grond van het bepaalde in de artikelen 6:226 BW jo 1:115 BW bij notariële akte worden aangegaan op straffe van nietigheid? (Zweedse vrouw)

In deze kernuitspraak heeft de vrouw aandrongen op een huwelijk in verband met het bemachtigen van een verblijfsvergunning. Ook wilde zij een winkel openen in Nederland en ging het haar niet om het geld. Partijen zijn mondeling overeengekomen dat de vrouw later zou meewerken aan het opstellen van huwelijkse voorwaarden. Dat heeft zij niet gedaan. De man meent dat de vrouw misbruik heeft gemaakt van zijn vertrouwen.
Lees meer...

Pensioen. Wat was ook alweer de strekking van Boon/Van Loon (HR 27 november 1981, NJ 1982, 503)?

In discussie is de vraag in hoeverre de waarde van opgebouwde pensioenrechten in de gemeenschap valt.
Lees meer...

Kunnen huwelijkse voorwaarden worden vernietigd wegens dwaling? Afwijking van artikel 150 Rv. (Zeeuwse notaris).

De vrouw heeft aan haar vermelde vordering ten grondslag gelegd dat de man haar heeft bewogen tot de opheffing van de huwelijksgemeenschap door huwelijkse voorwaarden overeen te komen, zonder haar te informeren over de inhoud en gevolgen van de (akte van) huwelijkse voorwaarden en dat zij de akte heeft ondertekend omdat zij blind vertrouwde op [eiser] en op zijn integriteit (zowel in zijn hoedanigheid van echtgenoot als in die van kandidaat-notaris en toekomstig notaris). Voorts stelde zij dat zij voorafgaand aan 18 april 1986 niet door de man is geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de huwelijkse voorwaarden, noch een conceptakte heeft ontvangen; evenmin heeft de notaris haar, ten tijde van het passeren van de akte, geïnformeerd over de inhoud en gevolgen van de akte van huwelijkse voorwaarden.
Lees meer...