Huwelijkssluiting

Bezwaren van godsdienstige aard tegen toewijzing van het echtscheidingsverzoek.

De man klaagt dat het hof zijn bezwaren heeft miskend omdat hij, met zijn betoog dat partijen ervoor hebben gekozen “een Goddelijk recht te volgen”, bedoelde dat partijen naar burgerlijk recht − dus niet: naar kerkelijk recht − een afwijking van art. 1:151 BW zijn overeengekomen.
Lees meer...

Sharia huwelijk uitsluitend gesloten voor imam wordt niet erkend. Vordering van de vrouw om man te dwingen mee te werken aan "echtscheiding" door verstoting (talak/talaq) afgewezen.

De man en de vrouw hebben op 22 februari 2002 te Rotterdam ten overstaan van een islamitische (soenitische) imam een Islamitisch huwelijk gesloten. Partijen zijn geen burgerlijk huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap al dan niet naar Nederlands recht aangegaan. Zij hebben samengeleefd en uit hun relatie zijn twee kinderen geboren. In juli 2011 is de samenleving verbroken. De vrouw wenst een scheiding naar Islamitisch recht. De man weigert hieraan zijn medewerking te verlenen. Partijen hebben beiden de Nederlandse nationaliteit en wonen beiden in Nederland.
Lees meer...

Een uitsluitingsclausule in een testament gaat voor huwelijkse voorwaarden (uitsluitingsclausule dwingt).

Bij een afrekening tussen buiten gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten als waren zij in gemeenschap van goederen gehuwd kan niet een goed worden betrokken ten aanzien waarvan een erflater of schenker heeft bepaald dat het slechts ten goede komt aan één van de echtgenoten.
Lees meer...

Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk tussen een tante op leeftijd en haar achterneef.

De rechtbank is van oordeel dat vast is komen te staan dat de geestvermogens van de vrouw ten tijde van het sluiten van het huwelijk reeds zodanig waren gestoord dat zij niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.
Lees meer...

Landen die deel uitmaken van de Raad van Europa mogen homohuwelijk weigeren zo oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Landen die deel uitmaken van de Raad van Europa mogen zelf beslissen of zij het huwelijk openstellen voor homoseksuelen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in de zaak Schalk en Kopf tegen Oostenrijk. Het oordeel was niet unaniem. Met 4 tegen 3 stemmen was het een dubbeltje op zijn kant. Onder de uitspraak zijn de zogenaamde "dissenting opinions" opgenomen van de rechters die graag een andere uitkomst zouden hebben gezien.
Lees meer...

Minimumleeftijd van 18 jaar voor alle huwelijken

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil voor erkenning van huwelijken de minimumleeftijd verhogen van 15 naar 18 jaar.
Lees meer...