Moeder (advocaat) werkt niet mee aan omgang. Hof legt vrij uitputtend uit wat in een dergelijk geval allemaal kan worden gedaan om omgang tot stand te brengen.

Indien de met het gezag belaste ouder niet meewerkt aan de totstandkoming of de uitvoering van een omgangsregeling, dan kan de rechter desverlangd een groot aantal maatregelen treffen om die ouder te bewegen tot naleving van zijn verplichtingen, die corresponderen met het recht op omgang van de andere ouder en het kind met elkaar.
Lees meer...

Vader heeft digitaal gezamenlijk gezag aangevraagd met gebruikmaking van de digid-code van moeder zonder haar toestemming.

De rechtbank gelast de doorhaling van de aantekening gezamenlijk gezag in het gezagsregister. Geen sprake van verzoek van beide ouders.
Lees meer...

Uithuisplaatsing bij voortdurende ernstige ex-partnerstrijd tussen ouders

De mogelijkheden in het kader van de ondertoezichtstelling zijn thans uitputtend ingezet. Er is geen vooruitzicht op vermindering van de strijd. De minderjarige dient op korte termijn uit de voor haar zeer belastende en voor haar ontwikkeling zeer schadelijke strijd en de negatieve patronen die tussen ouders bestaan te worden weggehaald.
Lees meer...

Kind voelde zich in procedure bij de rechtbank onder druk gezet. Nu hoofdverblijfplaats bij moeder.

Vernietiging van de beschikking van de rechtbank. Bij de minderjarige bestond niet langer de door bij de rechtbank uitgesproken wens om bij de vader te gaan wonen. Tevens is gebleken dat thuissituatie bij de moeder is verbeterd en krijgt de moeder begeleiding bij de opvoeding van de kinderen.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming verhuizing afgewezen. Belangenafweging

Naarmate de tijd verstrijkt bestaat het reële risico dat de interesse van de kinderen in het ‘oude’ leven in [woonplaats van de moeder] vermindert.
Lees meer...

Aan de nakoming van de contactregeling verbonden dwangsom bij een 1:253a BW procedure.

De rechtbank heeft bepaald dat de moeder voor iedere keer dat zij weigert mee te werken aan de regeling zoals deze door de Mutsaersstichting wordt ingevuld, aan de vader een dwangsom verbeurt van € 250,- met een maximum van € 10.000,-. De moeder kan zich met deze beslissing voor zover het de dwangsombepaling betreft niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep gekomen.
Lees meer...

Moeder en nieuwe partner zijn volgens AIVD aanhangers van het jihadistische gedachtegoed van ISIS en hebben contacten met ISIS strijders. Er dreigt afreizen naar Syrie. Verlenging machtiging uithuisplaatsing.

De moeder betwist dat zij – of haar nieuwe partner – voornemens is om naar Syrië te reizen. De moeder erkent dat haar nieuwe partner graag in een islamitisch land wil leven, maar stelt dat zijn plannen – waarover hij open is geweest en uitgebreid overleg heeft gevoerd met de reclassering – zagen op een vertrek naar de Malediven. Van plannen om naar Syrië te emigreren of uit te reizen is geen sprake geweest. De nieuwe partner van de moeder wordt bovendien – onder meer via een enkelband en meldplicht – gemonitord door politie en justitie, zodat het voor hem feitelijk onmogelijk is om zonder toestemming van die instanties naar het buitenland te vertrekken.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming verhuizing naar buitenland toegewezen ondanks dat in zekere zin niet is voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium

De moeder heeft weliswaar door het overleggen van stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diverse zakelijke contacten heeft opgedaan in Italië, maar van een concreet aanbod van een baan in Italië is niet gebleken. Het hof is van oordeel dat voor de moeder in die zin dan ook geen noodzaak bestaat om te verhuizen. Toch staat het gerechtshof in dit geval verhuizing toe.
Lees meer...

Wijziging gezamenlijk gezag in eenhoofdig gezag moeder; ‘klem-criterium’.

De man betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat instandhouding van het gezamenlijk gezag tot een onaanvaardbaar risico leidt dat de kinderen klem of verloren raken tussen hun ouders, terwijl niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen.
Lees meer...

Ontzegging van de omgang voor de duur van de detentie.

Gezien het geweld van de vader gericht op het gezin, waarbij hij het huis van de moeder in brand heeft gestoken, haar mishandeld en gestalkt heeft, gedreigd heeft om haar en haar kinderen te vermoorden en de minderjarige een aantal uren heeft ontvoerd onder bedreiging van een geweer, is de angst van de moeder naar het oordeel van het hof niet ongefundeerd. De vader is voor zijn daden meerdere keren gedetineerd geweest en is thans ook in hoger beroep veroordeeld. Hoewel de moeder zich in het verleden, ook toen de vader eerder gedetineerd was, heeft ingezet voor omgang tussen de vader en de minderjarige, is gebleken dat zij door alle gebeurtenissen inmiddels de draagkracht ontbeert om de minderjarige te steunen bij de omgang met de vader.
Lees meer...

Man verzoekt zelf om beëindiging gezamenlijk gezag ten behoeve van de vrouw. Ultieme afwijzing kinderen.

De man voelt zich ongelukkig met de wettelijke taak als opvoeder, terwijl hij feitelijk geen rol speelt in de verdeling van de taken betreffende de minderjarigen, dit uiteraard met inachtneming van de normen, waarden en behoeften van de man zelf. De minderjarigen zullen klem of verloren raken tussen de ouders indien de man door de vrouw betrokken zal moeten worden bij de opvoedingstaak. De Raad merkt op dat het verzoek van de man neer komt op een ultieme afwijzing van de minderjarigen.
Lees meer...

Geen ouderschapsplan vereist bij echtscheidingsverzoek indien het kind in het buitenland woont.

Zoals blijkt uit artikel 815 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient het verzoekschrift een door beide echtgenoten ondertekend ouderschapsplan ten aanzien van de minderjarigen te bevatten. Ontbreekt het ouderschapsplan, dan kan de rechtbank besluiten de verzoeker niet in zijn verzoek te ontvangen. Gebleken is echter dat de minderjarige ten tijde van de indiening van het verzoekschrift zijn gewone verblijfplaats in Nieuw-Zeeland had en dat hij zijn gewone verblijfplaats daar nog steeds heeft.
Lees meer...

Hoge Raad geeft opnieuw strenge maatstaf aan voor "omgangsondertoezichtstelling".

Het gerechtshof heeft de maatregel van ondertoezichtstelling opgelegd teneinde te bewerkstelligen dat ten behoeve van de minderjarige een omgangsregeling tot stand wordt gebracht, en het ontbrekende family life van de minderjarige met haar moeder en haar halfzusje wordt hersteld. Het gerechtshof heeft echter niet voldaan aan de strenge motiveringsmaatstaf.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming om met de kinderen te mogen verhuizen naar Duitsland afgewezen.

Het belang van de moeder om terug te verhuizen naar haar familie, weegt niet zwaarder dan het belang van de minderjarige.
Lees meer...

Verzoek grootouders om omgangsregeling. Geen nauwe persoonlijke betrekking.

Het hof stelt voorop dat de grootouders in hun verzoek kunnen worden ontvangen indien zij voldoende concrete omstandigheden stellen voor het bestaan van gezinsleven (family life) als bedoeld in artikel 8 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Daarvoor is het biologisch grootouderschap op zichzelf ontoereikend en komt het aan op de vraag of sprake is van bijkomende omstandigheden waaruit voortvloeit dat een zo nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en de kleinkinderen bestaat dat een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling gerechtvaardigd is.
Lees meer...

Vechtscheiding waarbij de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken. Rustperiode.

Het hof overweegt dat de moeder en de vader na de echtscheiding zo zeer met elkaar in een strijd verwikkeld zijn geraakt en zijn gebleven dat een continuering van deze situatie naar het oordeel van het hof een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen meebrengt.
Lees meer...

Levert een jarenlange strijd over omgang en verblijf kindermishandeling op? Gerechtshof meent van wel en hakt de knoop door.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat partijen vanaf 2010 strijden over de hoofdverblijfplaats en zorgregeling van de minderjarige, en dat zij niet in staat zijn de verhoudingen te normaliseren en het belang van de minderjarige voorop te stellen.
Lees meer...

Beëindiging gezamenlijk gezag. Omgangsregeling.

Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel dat er een onaanvaardbaar risico is dat [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] klem of verloren zullen raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen. Het hof acht het tevens in het belang van [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] anderszins noodzakelijk dat het gezamenlijk gezag van de ouders eindigt en dat de moeder alleen wordt belast met het gezag over hen.
Lees meer...

Kinderrechter verleent vervangende toestemming aan moeder om met het kind te verhuizen en om hem op een andere school in te schrijven. Moeder heeft de verhuizing goed voorbereid en doordacht. Vaders belang is hierin meegenomen.

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. In overeenstemming met vaste rechtspraak dient de rechter bij de beslissing over een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen af te wegen.
Lees meer...

Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan wel het treffen van een voorlopige voorziening

De vader is op 16 oktober 2015 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 18 augustus 2015 van de kinderrechter in de rechtbank Den Haag. Hij is niet in die procedure verschenen. Dit hoger beroep is ingeschreven onder zaaknummer 200.178.594/01. Bij dat beroep heeft de vader tevens primair een verzoek tot schorsing van de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van die beschikking en subsidiair een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding ingediend, ingeschreven bij dit hof onder zaaknummer 200.178.594/02.
Lees meer...

Opnieuw. De rechter is niet verplicht op iedere stelling van een partij in te gaan.

Het cassatierekest in deze zaak behelst één algemene motiveringsklacht, over het voorbijgaan aan essentiële stellingen en onvoldoende motivering. De Hoge Raad heeft de zaak afgedaan op basis van 81 lid 1 RO. Toch is het goed om nog even te kijken naar de conclusie van de AG om de theorie betreffende de motivering van uitspraken (en dan met name het ingaan op stellingen van partijen) weer helder voor ogen te krijgen.
Lees meer...

Ernstige echtscheidingsstrijd. Volgt verwijzing naar "kinderen uit de knel". Voorts bepaalt een kind van 12 jaar of ouder niet waar hij of zij verblijft maar doet de rechter dat na een belangenafweging.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat er tussen de ouders sprake is van een hevige echtscheidingsstrijd. De onderlinge verstandhouding tussen de ouders is nadat zij feitelijk uit elkaar zijn gegaan, ernstig verstoord geraakt. Ook de communicatie tussen de ouders is verhard en verloopt zeer moeizaam. Vast is komen te staan dat de kinderen zwaar worden belast met de echtscheidingsproblematiek van de ouders en ernstig lijden onder de strijd van de ouders.
Lees meer...

Gezagsbeëindiging. Vrouw overleden bij huiselijk geweld. Vader is daarvan verdachte en is gedetineerd. Hij kan niet zorg en verantwoordelijk over minderjarige dragen.

In geschil is de beëindiging van het gezag van de vader over de minderjarige. De vader voert het volgende aan. Hij zou er alles aan doen om hetgeen is gebeurd rondom het overlijden van de moeder door toedoen van de vader terug te draaien. De vader betwist uitdrukkelijk dat de minderjarige jarenlang is blootgesteld aan huiselijk geweld. Er waren wel ruzies tussen de ouders, maar de minderjarige was daarbij niet aanwezig. Ook was niet eerder sprake van geweld.
Lees meer...

Kinderrechter wijzigt op schriftelijk verzoek van de minderjarigen het vonnis in kort geding en bepaalt dat er geen omgang meer geldt tussen de vader en de kinderen.

Op 13 mei 2013 zijn brieven van de minderjarige kinderen door de rechtbank ontvangen en op 23 juni 2014 is een tweede brief van kind [B] ontvangen. Naar aanleiding van de brieven heeft mr. Flos, kinderrechter in deze rechtbank, een gesprek met de kinderen gehad op 3 juli 2014.
Met hun verzoek (informele rechtsgang) hebben de kinderen gebruik gemaakt van de in artikel 1:377g BW geboden mogelijkheid om een ambtshalve beslissing van de kinderrechter te verzoeken op de voet van de artikelen 1:377a of 1:377b BW, dan wel zodanige beslissing te wijzigen op de voet van artikel 1:377e BW.
Lees meer...

Houding vader staat aan een omgangsregeling in de weg.

Bij beschikking van 29 september 2010 (welke beschikking is bekrachtigd bij beschikking van dit hof van 10 mei 2011) is het contact tussen de vader en de kinderen geschorst. Daarbij heeft de rechtbank overwogen dat iedere basis voor een omgangsregeling ontbreekt. Niet alleen de sterke weerstand bij de kinderen en het gebrek aan vertrouwen bij de moeder, maar met name de houding van de vader maakten dat het weer starten van een omgangsregeling op dat moment absoluut onmogelijk werd geacht.
Lees meer...

Afwijzing verzoek tot eenhoofdig gezag indien het risico bestaat dat een ouder door deze beslissing buiten spel wordt gezet.

In het geval ouders niet (meer) samenleven en moeizaam of niet communiceren, kan dat betekenen dat, waar nodig, de verzorgende ouder die beslissingen kan nemen die voor het dagelijkse leven en de veiligheid van (spoedeisend) belang zijn voor het kind en dat de niet-verzorgende ouder deze beslissingen niet blokkeert. Ook is het van belang dat ouders ten minste in staat zijn het kind buiten hun onderlinge problemen te houden. Indien bovengenoemde omstandigheden aanwezig zijn, zal er geen onaanvaardbaar risico zijn dat het kind klem of verloren raakt tussen de ouders. Andere redenen kunnen evenwel een wijziging van het gezag noodzakelijk maken.
Lees meer...

Co-ouderschap. Geen draagvlak voor een 7-7-regeling.

De moeder is – kort gezegd – van mening dat er geen ruimte is voor een uitbreiding van de huidige contactregeling als door de rechtbank bepaald. Zij werkt sinds april 2015 vanuit huis en kan haar eigen rooster inplannen. Zo is zij altijd vrij als de minderjarige thuiskomt. Volgens de moeder is de minderjarige niet gebaat bij een regeling, waarbij hij om en om zeven dagen bij haar en zeven dagen bij de vader verblijft. Dit is te onrustig voor hem. Daarnaast vertrouwt de moeder er niet op dat hij bij de vader in goede handen is voor zo’n lange periode. De vader heeft in het verleden drugs gebruikt, waardoor hij vaak (verbaal) agressief gedrag vertoonde. Ook maakte de vader schulden en is hij diverse malen uit huis gezet, omdat hij de huur niet had betaald. Verder haalt de vader de minderjarige vaak niet zelf van school af, maar laat hij dat over aan zijn nieuwe partner. Dat partijen nauwelijks met elkaar communiceren zorgt er voor dat de contactregeling redelijk verloopt, aldus de moeder.
Lees meer...

Omgang grootmoeder. Verwijzing vanuit België op grond van art. 15 Brussel IIbis.

De ouders hebben zich in februari 2014 om medische redenen met de kinderen in Nederland gevestigd. Zij hebben ook de intentie in Nederland te blijven wonen. Tussen partijen is ook niet in geschil dat de gewone verblijfplaats van de kinderen van België naar Nederland is verplaatst. Gelet hierop volgt het hof het hof van beroep in zijn oordeel dat de Nederlandse rechter beter dan de Belgische rechter in staat is om te oordelen over de omgangsregeling tussen de kinderen en de grootmoeder.
Lees meer...

Onvoldoende is komen vast te staan dat de ontwikkelingsbedreigingen niet in het vrijwillige kader kunnen worden weggenomen. OTS niet (meer) noodzakelijk.

Het hof gaat ervan uit dat de vader de noodzakelijke hulpverlening verder gestalte zal geven en zal accepteren. Indien dit niet het geval zou blijken en/of de ingezette hulpverlening in het vrijwillig kader onvoldoende is om de ontwikkelingsbedreiging van de kinderen weg te nemen zal alsnog hulpverlening in een gedwongen kader aan de orde zijn.
Lees meer...

Omgangsregeling in het belang van de minderjarigen. Onvoldoende objectieve aanwijzingen dat de vader de minderjarigen in een onveilige situatie brengt.

Naar aanleiding van een politiemelding, waarin staat aangegeven dat de vader op vrijdagavond 18 september 2015 is aangehouden wegens mishandeling, heeft de moeder beslist de minderjarigen niet langer volgens de vastgestelde omgangsregeling onbegeleid en zonder toezicht bij de vader te laten verblijven.
Lees meer...

De man heeft de kinderen zonder toestemming van de vrouw meegenomen naar Egypte. Na een half jaar is hij teruggekomen. Beëindiging gezag en afwijzing verzoek omgangsregeling.

Bij de beoordeling van de verzoeken van de man zijn de volgende omstandigheden van belang. De verhouding tussen de ouders is zeer ernstig verstoord. Ten tijde van het uiteengaan van partijen heeft een (gewelds)incident plaatsgevonden. De vrouw heeft hiervan aangifte gedaan bij de politie. De man is vervolgens in november 2014 onverwacht en zonder toestemming van de vrouw met de kinderen, destijds twee en drie jaar oud, vertrokken naar Egypte.
Lees meer...

Ondanks slechte communicatie en aangifte wegens bedreiging met een mes toch gezamenlijk gezag

Uit artikel 1:253c lid 2 Burgerlijk Wetboek (hierna: BW) volgt dat het verzoek van de tot het gezag bevoegde vader om de ouders met het gezamenlijk gezag te belasten slechts wordt afgewezen, indien er een onaanvaardbaar risico is dat het kind klem of verloren zou raken tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen, of indien afwijzing anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is.
Lees meer...

Ernstig verstoorde communicatie en moeilijke bereikbaarheid van vader leidt tot eenhoofdig gezag van moeder

Ondanks de moeilijke bereikbaarheid van de man en moeizame verstandhouding tussen partijen heeft de vrouw zich blijkens de stukken ervoor ingespannen om in het belang van de kinderen de onderlinge communicatie tussen partijen te verbeteren en de contacten tussen de man en de kinderen te herstellen dan wel te behouden, mede door inschakeling van derden.
Lees meer...

Gezamenlijk gezag, dat alleen uitgeoefend kan worden onder permanente regie van professionele hulpverlening, vormt geen basis voor het uitoefenen daarvan.

Uit het raadsrapport van 26 november 2014 blijkt dat de ouders fel op elkaar reageren en dat zij voor de nodige onderlinge communicatie afhankelijk zijn van de hulpverlening. De moeder heeft bij de raad aangegeven eigenlijk geen contact meer met de vader te willen hebben. Zij zegt angst te hebben voor de vader. Er zijn meerdere pogingen gedaan door de hulpverlening om de communicatie tussen de ouders te verbeteren maar deze zijn op niets uitgelopen. Op basis hiervan concludeert de raad dat de ouders nu en in de toekomst niet in staat zullen zijn zelfstandig met elkaar te communiceren en samen beslissingen te nemen over de kinderen.
Lees meer...

Verzoek aan rechtbank tot vervangende toestemming tot erkenning kind (art. 1:204 lid 3 BW). Door moeder aan andere man gegeven toestemming voordat verzoek bij rechtbank was ingediend, maar nadat verwekker bij brief van zijn advocaat om toestemming aan de moeder had gevraagd. Is de gegeven toestemming voorwaardelijk?

Van meet af aan heeft de man (verwekker) de dochter willen erkennen als zijn kind, maar de moeder heeft daarvoor steeds geen toestemming willen geven. De man heeft bij brief van zijn advocaat van 4 december 2012 aan de moeder verzocht hem toestemming te verlenen om de dochter te erkennen. Op 18 december 2012 heeft de moeder een andere man (nieuwe partner) toestemming gegeven het kind te erkennen. Sinds 4 maart 2013 zijn de moeder en haar nieuwe partner gezamenlijk belast met het gezag over de dochter. De man is op 18 februari 2013 gaan procederen tegen de vrouw met als inzet alsnog het kind te kunnen erkennen (artikel 1:204 lid 3 BW) en een omgangsregeling.
Lees meer...

Aan de grond voor beëindiging van het gezamenlijk gezag is voldaan; klemcriterium. Man wordt belast met eenhoofdig gezag.

Ter beoordeling ligt de vraag voor of de rechtbank terecht en op goede gronden het verzoek van de man om hem te belasten met het eenhoofdig gezag over de kinderen heeft toegewezen.
Lees meer...

Van de moeder die geen afstand doet van geweldadige vader wordt het gezag over de kinderen beëindigd (voorheen o.a. ontheffing).

Op grond van artikel 1:266 (oud) BW, dat in deze zaak van toepassing is gebleven, kan de rechter, mits het belang van de kinderen zich daar niet tegen verzet, een ouder van het gezag over een of meer van zijn kinderen ontheffen, op grond dat hij ongeschikt of onmachtig is zijn plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen.
Lees meer...

Moeder beticht vader van alcohol- en drugsgebruik. Ook zou hij volgens moeder handelen in drugs. Vader ontkent. Gezamenlijk gezag. Zorgregeling of niet?

Deze zaak gaat over een tamelijk frequent voorkomend geval dat een ouder de andere ouder beschuldigd van drank- en drugsgebruik. De raad heeft ter zitting geadviseerd het gezamenlijk gezag van de ouders in stand te laten. Het is in het belang van het kind dat de ouders met elkaar in gesprek gaan en hun verwachtingen ten aanzien van goed ouderschap tegenover elkaar uitspreken.
Lees meer...

Wat moet de rechter doen als een ouder weigert omgang toe te staan met een beroep op het klemcriterium?

De vader heeft op 15 september 2009 de rechtbank onder meer verzocht om – met geleidelijke opbouw – een omgangsregeling vast te stellen. Het uiteindelijke doel daarvan was om te komen tot een regeling waarbij de vader wekelijks de helft van de tijd omgang met het kind zou hebben. De moeder heeft verweer gevoerd. Zij heeft aangevoerd dat zij vreest dat het kind klem of verloren zal raken ten gevolge van de slechte verhouding tussen partijen.
Lees meer...

Welke eisen worden gesteld aan het uitoefenen van gezamenlijk gezag?

De vader wenst gezamenlijk gezag over zijn oudste kind dat sinds oktober 2013 bij hem woont. De moeder voert verweer.
Lees meer...

Het verzoek van de moeder om met de minderjarigen naar een plaats 65 kilometer verderop te mogen verhuizen, wordt afgewezen. Meerdere verhuizingen.

De moeder verzoekt o.a. aan het hof de bestreden beschikking te vernietigen voor zover daarbij het verzoek om vervangende toestemming om te mogen verhuizen met de minderjarigen naar [beoogde woonplaats] werd afgewezen. Belangenafweging.
Lees meer...

Het hof heeft een zogenaamd ouderschapsonderzoek gelast, nu partijen niet dan wel onvoldoende in staat zijn om als ouders van hun drie minderjarige kinderen met elkaar te communiceren. Het ouderschapsonderzoek betreft een deskundigenbericht in de zin van artikel 194 e.v. Wetboek van Burgerlijke rechtsvordering (Rv). Kosten ten laste van het Rijk.

Uit zowel de aan het hof overgelegde stukken als het verhandelde ter terechtzitting is gebleken dat de man en de vrouw niet, dan wel onvoldoende in staat zijn om als ouders van hun drie kinderen met elkaar te communiceren en mede daardoor niet in staat zijn om de gezamenlijk tussen hen bestaande geschillen met betrekking tot de kinderen constructief op te lossen. Het hof is derhalve van oordeel dat partijen in het belang van de kinderen aan hun ouderrelatie dienen te werken. Het is thans en voor de toekomst in het belang van de kinderen dat partijen op ouderniveau met elkaar leren communiceren, althans elkaar zodanig te verstaan dat de kinderen daar geen last van zullen hebben.
Lees meer...

Grotere fysieke afstand tussen de ouders kan volgens de rechtbank tot meer rust leiden. Toestemming verhuizing.

De moeder verzoekt vervangende toestemming tot verhuizing. Zij stelt daartoe dat zij daar een baan en woonruimte heeft gevonden. Partijen waren eerder ook overeen gekomen dat zij met de kinderen zou kunnen verhuizen, maar de vader wil hier nu niet meer mee instemmen, aldus de moeder.
Lees meer...

Wijziging eenhoofdig gezag in gezamenlijk gezag. Toetsingskader.

In de onderhavige zaak heeft de rechter bij beschikking van 20 april 2011 bepaald dat het gezag over de minderjarige voortaan alleen aan de moeder toekomt. Het kind woont echter al twee jaar bij vader. Is dit een situatie waarbij de eerdere beschikking omtrent het gezag kan worden gewijzigd?
Lees meer...

Wanneer is omgang niet in het belang van een minderjarige?

Omgang tussen ouder en het kind blijft achterwege, wanneer blijkt dat de totstandkoming of de uitvoering van een omgangsregeling ertoe kan leiden dat het kind klem komt te zitten of verloren raakt tussen de beide ouders indien de omgang wordt afgedwongen, met als gevolg dat de omgang ernstig nadeel zal opleveren voor de geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van het kind, of dat omgang anderszins in strijd is met zwaarwegende belangen van het kind.
Lees meer...

Kan een verwekker van een kind ontvankelijk zijn bij een verzoek om omgang terwijl hij geen family life heeft?

De man stelt dat de rechtbank hem ten onrechte niet-ontvankelijk heeft verklaard in zijn verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling met [de minderjarige] en derhalve ten onrechte niet aan een inhoudelijk oordeel met betrekking tot dat verzoek is toegekomen. De man voert daartoe aan dat, zoals volgt uit jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (hierna: EHRM), ook in geval er geen sprake is van ‘family life’ zoals bedoeld in artikel 8 van het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM), de betrekking tussen de biologische vader en het kind onder de bescherming van dat artikel kan vallen, namelijk onder de noemer van ‘private life’.
Lees meer...

Concrete belangenafweging verzoek verhuizing binnen Nederland.

De moeder heeft thans in het kader van artikel 1:253a van het Burgerlijk Wetboek (BW) de rechtbank verzocht haar toestemming te verlenen, welke toestemming de daartoe benodigde toestemming van de vader vervangt, om zich met de minderjarige in [nieuwe woonplaats] te vestigen, een en ander voor zover mogelijk met uitvoerbaarverklaring bij voorraad. Opsomming criteria en concrete toetsing.
Lees meer...

Vervangende toestemming afgifte reisdocument

Rond de vakantieperiode zijn er altijd de nodige zaken betreffende het niet willen afgeven van een reisdocument door één van de gezagsouders aan de andere. Heel vaak zal het document toch moeten worden afgegeven. Een praktijkvoorbeeld volgt hier.
Lees meer...

Kan een verhuizingsverzoek hangende een echtscheidingsprocedure worden toegewezen?

De man heeft in deze zaak de woningbouwvereniging op de hoogte gesteld van een onderhuursituatie waardoor de vrouw de woning heeft moeten verlaten. Nu verzet hij zich tegen verhuizing.
Lees meer...

Is ondertoezichtstelling een passende maatregel nu de moeder al enige tijd volop met de hulpverlening meewerkt?

Bureaucratie lijkt ervoor te zorgen dat de huidige hulpverleenster (met wie moeder een goede klik heeft) van de zaak wordt gehaald indien er geen ondertoezichtstelling wordt uitgesproken.
Lees meer...

Bepaling hoofdverblijfplaats kinderen. Belangenafweging.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank bepaald dat de kinderen hun hoofdverblijf bij de vader hebben. Moeder vraagt wijziging.
Lees meer...

Omgangsregeling en dwangsommen

De vrouw heeft verklaard niet mee te willen werken aan onbegeleid contact tussen vader en dochter. Zij beschuldigt de man van seksueel grensoverschrijdend gedrag. De man ontkent dat laatste.
Lees meer...

Zeer ernstige partnerstrijd tussen partijen. Toepassing klemcriterium. Beeindiging vastgestelde verdeling zorg- en opvoedingstaken

Ondanks diverse interventies en hulpverlening is een onbelast contact tussen vader en de minderjarige niet tot stand gekomen. Het hof acht een onbelast contact - zonder dat de minderjarige klem of verloren raakt - niet mogelijk.
Lees meer...

Welke criteria worden afgewogen bij het verzoek om te verhuizen als de andere partij geen toestemming geeft.

Art 1:253a BW. De kinderrechter is van oordeel dat de moeder, alle belangen en omstandigheden tegen elkaar afwegend, een gerechtvaardigd belang heeft om met de kinderen te verhuizen.
Lees meer...

Internationale kinderontvoering. Verzoek tot teruggeleiding afgewezen ivm worteling.

Nu vaststaat dat de minderjarige vanaf haar geboorte de gewone verblijfplaats in Duitsland had en de vader de minderjarige op 27 augustus 2012 zonder toestemming van de moeder bij zich heeft gehouden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de vasthouding van de minderjarige in Nederland aangemerkt dient te worden als ongeoorloofd in de zin van artikel 3 van het Verdrag. Maar betekent dat ook dat het kind terug naar Duitsland moet?
Lees meer...

Vervangende toestemming voor behandeling ADHD kind

Evenals de rechtbank verleent het hof - ter vervanging van de ontbrekende verklaring van de vader - vervangende toestemming voor een medicamenteuze behandeling van de minderjarige.
Lees meer...

Niet verlengen van een omgangs-OTS omdat het de strijdende ouders contraproductief een strijd-podium geeft

In deze bijzondere zaak oordeelt de rechtbank dat er geen verlenging moet komen van de omgangs-OTS en legt de bal terug bij de ouders.
Lees meer...

Verzoek benoeming door partij om een onafhankelijk deskundige in zaken rondom ondertoezichtstelling. Wanneer mag dit worden geweigerd?

Verzoek moeder om benoeming deskundige. Maatstaf voor weigering, art. 810a lid 2 Rv.
Lees meer...

Verbod om te verhuizen naar het buitenland ook ingeval van eenhoofdig gezag na belangenafweging

Norm van artikel 1:247 BW ziet ook op het geval één van de ouders het gezag heeft. Noodzaak tot verhuizing voorshands niet aannemelijk gemaakt en onvoldoende nagedacht over de gevolgen voor de kinderen wegens verhuizing.
Lees meer...

Wat zijn de mogelijkheden als de gezagsdrager zijn of haar medewerking weigert aan een omgangs- of zorgregeling?

In de onderhavige uitspraak wordt door de AG een heel mooi overzicht gegeven van alle mogelijkheden die de partij die omgang wenst ten dienste staan als dit door de andere partij wordt gefrustreerd.
Lees meer...

Biologische vader wordt omgang ontzegd. Geen family life

Voor de biologische vader die omgang wenst is het echt noodzakelijk dat hij family life (nauwe persoonlijke betrekking) heeft met het kind. Hoe wordt deze norm ingevuld?
Lees meer...

Is een niet met het gezag belaste vader verplicht om omgang te hebben met zijn kind?

Vader wil geen omgang met zijn kind waarvan wel het vaderschap werd vastgesteld. Moeder vond dat dit toch in het belang van het kind was en vroeg de rechtbank een omgangsregeling vast te leggen. De rechtbank legt de omgangsregeling op.
Lees meer...

Toetsingsnorm wijziging gezag bij verstek

De rechtbank heeft in haar beschikking de verzoeken van de moeder toegekend en heeft getoetst aan het criterium of de verzoeken onrechtmatig of ongegrond zijn. Dit is onjuist volgens het Hof.
Lees meer...

Vader liet bij een omgangsregeling in het verleden vaak verstek gaan. Huidig verzoek om een omgangsregeling afgewezen

In verleden herhaalde malen getracht omgang tot stand te brengen, waarbij vader telkens na kortere of langere tijd liet afweten. Ook na de beschikking waarvan beroep heeft vader het laten afweten, zodat zijn verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling is afgewezen.
Lees meer...

Gerechtshof passeert stelling van moeder dat kind geen omgang wil. Toewijzing dwangsom.

De 12-jarige dochter van partijen wenst volgens de vrouw geen omgang met vader. Moeder stelt dat zij de omgang niet in de weg staat maar meent dat zij de wens van haar dochter wel dient te respecteren zodat zij niet meewerkt aan een eerder opgelegde omgangsregeling.
Lees meer...

Uithuisplaatsing van baby van 3 maanden. Moeder is verdachte in strafzaak

Het betreft een verzoek tot uithuisplaatsing van een 3 maanden oude baby. De baby verbleef bij een pleeggezin en de vraag was of de minderjarige teruggeplaatst kon worden bij de moeder. Moeder is verdachte in een strafzaak terzake een in een koffer aangetroffen kinderlijkje.
Lees meer...

Einde gezamenlijk gezag door het ontbreken van iedere communicatie

Wijziging van omstandigheden gelegen in het niet normaliseren van betrekkingen tussen de ouders; beoordeling aan de hand van de in artikel 1:251a BW opgenomen criteria.
Lees meer...

Eenhoofdig gezag voor vader. Uitleg klemcriterium en noodzakelijkheidscriterium

Vader verzoekt om eenhoofig gezag. De rechtbank heeft dit verzoek gehonoreerd en moeder is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Vaststaat dat de communicatie tussen de vader en de moeder sinds 26 juli 2007 ernstig is verstoord. Op die datum heeft de moeder door middel van de inname van een grote hoeveelheid slaapmiddelen en andere medicatie een zelfmoordpoging ondernomen, bij welke gelegenheid ook [zoon] een - naar later is vastgesteld geringe - hoeveelheid medicatie binnen heeft gekregen. De moeder heeft afscheidsbrieven geschreven waarin zij aangaf dat zij samen met het gezin uit het leven zou stappen.
Lees meer...

Ondanks communicatieproblemen toch gezamenlijk gezag

Het ligt op de weg van de moeder om haar blokkade jegens de vader weg te werken. De vader dient begrip te hebben voor het bestaan van deze blokkade.
Lees meer...

Verhuizing moeder naar woonplaats nieuwe partner toegestaan.

Verzoeken van de vader zijn afgewezen en moeder is onder meer vervangende toestemming verleend om met de minderjarigen van plaats A naar plaats B te verhuizen. Het toekomstperspectief van de minderjarige ligt bij de hoofdverzorger, de moeder.
Lees meer...

Moeder moet naam van school aan vader geven

Moeder verzet zich tegen het verzoek van de man om de naam van de school alwaar de dochter van partijen onderwijs volgt te verstrekken aangezien dat volgens haar niet in het belang is van de minderjarige. Indien de man weet waar de minderjarige op school zit, levert dit bij haar dochter [...] veel stress op, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de minderjarige, aldus de vrouw. De Raad voor de Kinderbescherming is het met de vrouw eens. Het gerechtshof oordeelt anders.
Lees meer...

Eenhoofdig gezag bij vader door ernstige persoonlijkheidsstoornis bij moeder

Bij de beoordeling van het verzoek van de man om hem te belasten met het eenhoofdig gezag over de kinderen staat voorop het wettelijke uitgangspunt dat de ouders ook na de ontbinding van het huwelijk het gezag over hun kinderen gezamenlijk blijven uitoefenen. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien sprake is van een van de uitzonderingen verwoord in artikel 1:253a BW, inhoudende dat:

a) er een onaanvaardbaar risico is dat de kinderen klem of verloren zouden raken tussen de ouders indien deze beiden het gezag zouden (gaan) uitoefenen en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen,

of

b) dit anderszins in het belang van de kinderen noodzakelijk is.

Van een uitzondering zoals hierboven beschreven is in deze zaak sprake.
Lees meer...

Ontzetting van vader uit het gezag wegens misbruik van het gezag en slecht levensgedrag

Een ouder kan, indien dit in het belang van de kinderen noodzakelijk wordt geoordeeld, van het gezag over een of meer van zijn kinderen worden ontzet op grond van misbruik van het gezag of grove verwaarlozing van de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen, slecht levensgedrag of indien er sprake is van een onherroepelijke veroordeling ter zake van de in artikel 1:269 lid 1 achter sub c BW genoemde misdrijven. Het gaat hier om een vader die zich schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik en een gewelddadig karakter heeft.
Lees meer...

Verbreking gezamenlijk gezag na scheiding door toepassing van "klem-criterium"

In deze zaak had de man kennelijk gedreigd het kind mee te nemen naar het buitenland zonder overleg en was de relatie tussen partijen heel slecht reden waarom de rechtbank het eenhoofdig gezag aan de vrouw had gegeven. Het hof oordeelt nu in hoger beroep.
Lees meer...

Verzoek om ouderschapsonderzoek afgewezen in verband met verslavingsproblematiek. Verzoek is bovendien niet goed onderbouwd.

Hoewel uit het dossier en uit hetgeen partijen ter zitting van het hof hebben verklaard, blijkt dat er sprake is van een slechte onderlinge communicatie en van veel wantrouwen jegens elkaar, is het hof van oordeel dat een ouderschapsonderzoek - hoewel daartoe geëigend - op dit moment niet zal bijdragen aan de verbetering daarvan. Het hof overweegt daartoe dat de oorzaak van de slechte onderlinge verhoudingen met name in de (verslavings)problematiek van de moeder ligt.
Lees meer...

Gedetineerde vader spreekt (stiefouder)adoptieverzoek tegen. Afwijzing van het adoptieverzoek. Er zijn minder ingrijpende maatregelen

Er is volgens moeder nauwelijks contact geweest tussen het kind en zijn (biologische) vader. Dit wordt door vader bestreden. Moeder heeft ook niet met hem en het kind in gezinsverband samengeleefd zoals de vader stelt in zijn verweerschrift. De moeder heeft alle contacten met de vader afgehouden, omdat hij een alcoholprobleem heeft en agressief is. De vader heeft volgens moeder het kind voor het laatst gezien in 2005 en niet in 2009 zoals hij zelf stelt.

Lees meer...

Stelselmatige niet-nakoming van een omgangsregeling kan reden zijn voor gezagswijzing

Niet-nakoming omgangsregeling vormt in het onderhavige geval grond voor een gezagswijziging op de voet van art. 1:251a BW. Voor een dergelijke gezagswijziging is echter slechts plaats indien hetzij (het onaanvaardbare risico bestaat dat) het kind als gevolg van die niet-nakoming klem of verloren raakt tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt, hetzij die gezagswijziging anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. De beslissing dat een zodanige gezagswijziging noodzakelijk is dient, vanwege het ingrijpende karakter daarvan, aan hoge motiveringseisen te voldoen.
Lees meer...

Ouders beloven de kinderen niet meer te slaan met pollepel. OTS opgeheven

De ouders hebben onweersproken verklaard dat zij in ieder geval sinds het uitspreken van de ondertoezichtstelling afstand hebben genomen van het slaan als opvoedmethode.
Lees meer...

Europese Hof: 'Vonnis dat kind terug moet afdwingbaar'

Een uitspraak van een bevoegde rechtbank in de EU wat bepaalt dat een kind moet worden teruggebracht naar een land moet worden nageleefd. De uitvoer van een dergelijke uitspraak mag niet ongedaan gemaakt worden door een uitspraak van een rechter uit een andere lidstaat. Dat mag ook niet als er sprake is van veranderde omstandigheden. De eerste uitspraak telt.
Lees meer...

Ontheffing uit de ouderlijke macht van een moeder met een ernstige en langdurige persoonlijkheidsstoornis

Nu de moeder zich tegen een ontheffing verzet, ligt ter toetsing aan het hof voor de vraag of er gegronde vrees bestaat dat, na een ondertoezichtstelling van ten minste zes maanden of na een uithuisplaatsing krachtens het bepaalde van artikel 1:261 Burgerlijk Wetboek van meer dan één jaar en zes maanden, deze maatregel - door de ongeschiktheid of onmacht van de moeder om haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen - onvoldoende is om de bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen van [de minderjarige] af te wenden.
Lees meer...

Scheidingsperikelen van samenwoners geen reden om eenzijdig gezag in stand te laten. Omzetting van eenzijdig gezag naar gezamenlijk gezag.

In de rechtspraak en de literatuur heerst de opvatting dat gezamenlijk gezag de voorkeur verdient boven eenhoofdig gezag behoudens uitzonderlijke gevallen. Wij hebben het dan over toepassing van het zogenaamde "klemcriterium" dat door de Hoge Raad werd geïntroduceerd in een uitspraak van 10 september 1999, NJ 2000, 20. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.
Lees meer...

Moeder houdt kinderen thuis van school, sportactiviteiten en sociale activiteiten zonder rechtsgrond. Verbod om kinderen zonder rechtsgrond bij zich te houden toegewezen.

Vordering moeder te verbieden om kinderen in de toekomst, zonder rechtsgrond dan wel rechtsgeldige reden bij zich te houden, althans weg te houden bij vader toegewezen met proceskostenveroordeling. Lees meer...

Vernietiging dossier AMK. Aan welke normen dient er te worden voldaan?

Vernietiging dossier 4 jaar na AMK-melding. De ouders voeren aan dat de rechtbank artikel 56 lid 1 en lid 2 van de Wet op de Jeugdzorg (WJZ) verkeerd heeft toegepast. De hoofdregel van voornoemd artikel is dat de bescheiden worden vernietigd binnen drie maanden na het verzoek. Dit is slechts anders, indien een redelijk belang van een ander dan wel de wet zich hiertegen verzet.
Lees meer...

Verklaring voor recht dat de kinderen in strijd met het gezag in een ander land zijn achtergehouden en verplichte medewerking aan terugkeer van de kinderen naar Nederland. Combinatie dwangsom en verklaring voor recht niet mogelijk

De moeder is met de kinderen in Nederland woonachtig, de vader in Egypte. De moeder is in april 2007 voor een periode van zes maanden met de kinderen naar Egypte vertrokken om aldaar te hertrouwen met haar nieuwe partner. Op 30 april 2007 heeft de vader de kinderen in Egypte met zich meegenomen en heeft hen niet met de moeder naar Nederland laten terugreizen.
Lees meer...

Vordering tot het vaststellen van een omgangsregeling in kort geding afgewezen

De vordering tot het doen vaststellen van een omgangsregeling heeft een sterk declaratoir karakter en dient daarom te worden afgewezen. Bovendien leent een kort geding zich niet voor waarheidsvinding. Dit laatste houdt verband met de aantijgingen van de vrouw dat er sprake is van seksueel misbruik.
Lees meer...

Marokko partij bij het Haags kinderontvoeringsverdrag. Op 1 juni 2010 treedt het verdrag voor Marokko in werking.

Marokko heeft zijn akte van toetreding tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen neergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, depositaris van het Verdrag.
Lees meer...

Internationale kinderontvoering en "daadwerkelijke" uitoefening van gezag

Kind is zonder toestemming van de vader (die in detentie verbleef) overgebracht door moeder naar Nederland. Deze overbrenging is weliswaar in strijd met het gezagsrecht geschied in de zin van artikel 3 lid 1, aanhef en sub a HKOV (Haags Kinderontvoeringsverdrag) maar het gerechtshof 's-Hertogenbosch meent dat er sprake is van een uitzondering omdat de vader het gezag niet "daadwerkelijk" uitoefende. Verzoek tot terugkeer van het kind naar Slowakije door de Centrale Autoriteit alsnog afgewezen.
Lees meer...

Hebben ouders die het gezamenlijk gezag uitoefenen recht op een gelijke verdeling van de tijd (50-50%) met de kinderen?

De in art. 1:247 BW neergelegde gelijkwaardigheid van de ouders verplicht niet tot een gelijke (50%-50%) verdeling van de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt.
Lees meer...

Broer geen belanghebbende bij beslissing tot uithuisplaatsing van zijn broers of zusters. Vergeefs beroep op artikel 8 EVRM.

Gezag wordt over elk minderjarig kind afzonderlijk uitgeoefend en voor elk kind afzonderlijk moet worden voldaan aan wettelijke criteria voor toepassing van deze maatregel. In zaak van elk individueel minderjarig kind zijn dan ook enkel de uit het gezag over dit kind voortvloeiende rechten en verplichtingen van dit kind en van de ouders die het gezag over dit kind uitoefenen dan wel de pleegouders betrokken.
Lees meer...

Ook bij gezamenlijke gezagsuitoefening kan omgang tijdelijk worden geschorst. Nieuw verzoek kan in ieder geval na een jaar.

In zijn beschikking van 18 november 2005, R03/130, NJ 2005, 574(15), heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij gezamenlijke gezagsuitoefening tijdelijke schorsing van de uitoefening van het omgangsrecht van de ouder bij wie het kind niet verblijft, inhoudende dat tijdelijk geen omgang of contact met het kind is toegestaan, mogelijk is op de voet van het bepaalde in art. 1:253a BW. Dit oordeel wordt opnieuw bevestigd.
Lees meer...

Ouderschapsplan. Aan welke eisen dient te worden voldaan?

In casu is in het ouderschapsplan als uitgangspunt opgenomen dat de minderjarigen de niet-verzorgende ouder zo vaak kunnen bezoeken als zij zelf willen. Het initiatief ligt derhalve bij de kinderen zelf die pas 3 en 5 jaar oud zijn. De rechtbank acht een dergelijke regeling niet in het belang van de kinderen.
Lees meer...

Ondertoezichtstelling van Laura blijft gehandhaafd

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat er nog steeds goede gronden zijn om Laura onder toezicht te stellen zodat de ondertoezichtstelling gehandhaafd blijft. Laura en haar vader treffen weliswaar voorbereidingen voor de zeiltocht om de wereld, maar deze acht het hof nu niet voldoende om de risico’s weg te nemen.
Lees meer...

Moeder krijgt eenhoofdig gezag over Katya Leendertz

De rechtbank heeft op 3 mei 2010 beslist dat de moeder van Katya Leendertz alleen het ouderlijk gezag over Katya krijgt. De reden hiervoor is dat het voor de ouders onmogelijk is geworden gezamenlijk het gezag over Katya uit te oefenen. De ouders communiceren niet meer met elkaar, voeren talloze juridische procedures en er is sprake van een zeer diep wantrouwen over en weer. Bovendien heeft de vader in mei 2009 Katya zonder overleg met de moeder eigenmachtig meegenomen naar Amerika.

De moeder krijgt het gezag toegewezen omdat zij Katya in Nederland jarenlang heeft verzorgd en opgevoed en er geen aanwijzingen zijn dat het in die periode niet goed ging met Katya.
Lees meer...

Europese commissie wil meer rechtszekerheid bij internationale huwelijken.

Bij internationale huwelijken kunnen allerlei juridische problemen ertoe leiden dat de tragedie van een echtscheiding een financiële en emotionele ramp wordt; dit kan mensen het leven zeer moeilijk maken", zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Duizenden echtparen bevinden zich in moeilijke persoonlijke omstandigheden omdat de nationale rechtsstelsels er tot dusver niet in geslaagd zijn duidelijke antwoorden te geven. In veel gevallen zijn de kinderen en de zwakkere echtgenoot daarvan de dupe.
Lees meer...

Rechtmatigheid lijfsdwang na niet-nakoming omgangsregeling

Vrouw komt stelselmatig omgangsregeling niet na en bovendien heeft het tweemaal verbeuren van dwangsommen niet geleid tot nakoming van een omgangsregeling. Is de toepassing van lijfsdwang nu rechtmatig?
Lees meer...

Echtscheidings- en ouderschapsplan online bij Raad voor Rechtsbijstand.

Sinds januari 2010 kunnen burgers gebruikmaken van het online ouderschapsplan van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bijbehorende echtscheidingsplan komt in mei online te staan.
Lees meer...

Krijgt moeder vervangende toestemming om met de kinderen te verhuizen naar Tjechie?

Bij de beoordeling van voormelde verzoeken dient het hof de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en tegen elkaar af te wegen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop, maar dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen. Hoewel in gevallen als deze een verhuizing naar het buitenland zeker niet nadelig voor kinderen behoeft te zijn en zelfs voordelen met zich kan brengen, moet in het onderhavige geval sterk worden betwijfeld of de door de moeder voorgenomen verhuizing in het belang is van de kinderen en voldoende zorgvuldig is voorbereid.
Lees meer...

Hof bekrachtigt beschikking rechtbank waarbij vervangende toestemming werd verleend voor vaccinaties tegen pneumokokken

Bij verzoekschrift ingekomen op 17 augustus 2009 heeft de stichting Jeugdzorg bij de rechtbank Middelburg verzocht om vervangende toestemming voor een medische behandeling bij het kind, inhoudende vaccinatie tegen pneumokokken. De rechtbank wees het verzoek toe. Belang kind bij vaccinatie weegt zwaarder dan geloofsovertuiging moeder.
Lees meer...

Verzoek tot ontheffing ouderlijke macht toegewezen. Moeder had om afwijzing van het verzoek verzocht aangezien zij zich niet zou verzetten tegen een verlenging van de ondertoezichtstelling.

Het belang van het kind bij duidelijkheid over de continuïteit van haar opvoedingssituatie en bij een ongestoord hechtingsproces weegt zwaarder dan de op zich zelf begrijpelijke wens van de moeder om het gezag in stand te houden als middel om contact met het kind te houden. De moeder heeft, ook na ontheffing, recht op contact en de pleegouders hebben ter zitting benadrukt dat de deur voor moeder altijd open staat als zij contact met het kind wil.
Lees meer...

Meer rechten en geld voor pleegouders

Een pleeggezin heeft de eerste voorkeur voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Om pleegouders te steunen in hun belangrijke taak wordt hun rechtspositie verbeterd. Ook wordt de pleegvergoeding aanzienlijk verhoogd.
Lees meer...

Is het slaan van kinderen een reden voor ondertoezichtstelling?

In deze zaak hebben de ouders toegegeven de kinderen te slaan uit geloofsovertuiging en zonder boosheid. Volgens de ouders straffen zij met een roede en doen zij dat uit liefde. Inmiddels zouden zij niet meer slaan.
Lees meer...

Is de rechter verplicht een minderjarige beneden de 12 jaar te horen als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd?

Ingevolge art. 809 Rv. kan de rechter minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt in de gelegenheid stellen hem hun mening kenbaar te maken op een door hem te bepalen wijze. Opnieuw wordt herhaald dat dit geen verplichting is en de rechter behoeft zijn beslissing om hen niet te horen, behoudens bijzondere omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, niet te motiveren.
Lees meer...

Gezamenlijk gezag na echtscheiding alsnog verbroken: de minderjarige loopt bij voortzetting een onaanvaardbaar risico, nu de vader al jaren weigert mee te werken aan totstandkoming van een verblijfsvergunning

De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag vergt dat de vader en de moeder belangrijke beslissingen met betrekking tot het kind in overleg met elkaar kunnen nemen en daartoe in staat zijn tot communicatie met elkaar. Op basis van de aan het hof overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het hof van oordeel dat de communicatie tussen de ouders dermate slecht is dat handhaving van het gezamenlijk gezag niet in het belang van het kind kan worden geacht.
Lees meer...

Toegewezen verzoek tot ontheffing uit de ouderlijke macht bij verdenking van het syndroom van Münchhausen by Proxy

De ouders hebben nagelaten meer inzicht in hun eigen situatie en in de situatie rond de minderjarige te geven en hebben hun medewerking geweigerd aan de uitvoering van diverse maatregelen die duidelijkheid konden verschaffen.
Lees meer...

Rechter onbevoegd tot het treffen van een voorlopige voorziening betreffende het gezag indien een rechter in een andere lidstaat al een beslissing terzake heeft genomen

Het gaat hier om een kinderontvoeringszaak. Een rechter mag niet een voorlopige voorziening betreffende het gezag treffen van een kind in eigen land, als een dergelijke beslissing reeds is genomen door de rechter in een ander EU-land. Deze beslissing is genomen door het Europese Hof van Justitie op 23 december 2009 in de zaak Deticek.
Lees meer...

Is het belang van de kinderen altijd beslissend bij een voorgenomen verhuizing naar het buitenland?

Met enige regelmaat doet zich de situatie voor dat een van de gezagsouders naar het buitenland wil verhuizen met het kind (of de kinderen) en de andere gezagsouder zich daartegen verzet. Welke belangen weegt de rechter in een dergelijk geval?
Lees meer...

Echtscheidingsverzoek ontvankelijk zonder ouderschapsplan

Op grond van de wet moet in beginsel een ouderschapsplan worden ingediend bij een echtscheidingsverzoek indien er minderjarige kinderen zijn. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het ouderschapsplan redelijkerwijs niet kan worden overgelegd.
Lees meer...

Kabinet wil kinderbijslag opschorten als ouders niet goed meewerken met gezinsvoogd

Ouders die zich niets aantrekken van de schriftelijke aanwijzing(en) van een gezinsvoogd terwijl hun kind onder toezicht is gesteld, lopen de kans dat de kinderbijslag voor maximaal één jaar wordt opgeschort.
Lees meer...

Minderjarige kan zich informeel tot de rechter wenden om een uitspraak te krijgen over ouderlijk gezag

Heeft een minderjarige ook een mogelijkheid om zich na de echtscheiding tot de rechter te wenden voor een voorziening over het ouderlijk gezag?
Lees meer...

Donor (biologische vader) heeft onder omstandigheden recht op omgang

Verzoek van een donor (biologische vader) om op grond van artikel 1:377a BW een omgangsregeling met de minderjarige vast te stellen
Lees meer...