Geen ruimte voor uitleg van het echtscheidingsconvenant bij vermeend mondeling niet-wijzigingsbeding. Schriftelijkheidsvereiste.

De wet vereist dat een niet-wijzigingsbeding in uitdrukkelijke bewoordingen en schriftelijk dient te worden opgenomen. Dat is in deze zaak niet gebeurd.

De vrouw heeft voorts gesteld dat in de partneralimentatie een component voor de bijdrage in de kosten van de kinderen is opgenomen. Partijen, zo stelt zij, zijn bewust een hogere partneralimentatie overeengekomen, zodat de vrouw met de kinderen in de woning kon blijven wonen. De vrouw heeft in dit licht aangevoerd dat er een dringende morele verplichting is van de man om de overeengekomen bijdrage ten behoeve van de vrouw te blijven voldoen, zodat de huisvesting van de kinderen gewaarborgd blijft.

In tegenstelling tot hetgeen de vrouw stelt is er volgens het gerechtshof op dit onderdeel geen samenhang tussen de kinder- en de partneralimentatie. Het convenant maakt een duidelijk onderscheid tussen kinder- en partneralimentatie. Interpretatie met toepassing van het zogeheten Haviltex-criterium van het convenant zoals de vrouw dit voorstaat is niet aan de orde. Als de vrouw meer kinderalimentatie had gewenst had zij een zefstandig verzoek tot vaststelling van een hoger bedrag aan kinderalimentatie moeten indienen hetgeen niet is gebeurd.

Gerechtshof Leeuwarden 10 augustus 2010, LJN BN4001

Uit deze beschikking wordt duidelijk hoe belangrijk het is te letten op een goede redactie van het echtscheidingsconvenant. Indien de lezing van de vrouw juist is dat er een component voor de kosten van de kinderen is opgenomen met betrekking tot de partneralimentatie dan had dit goed beschreven moeten worden hetgeen kennelijk niet is gebeurd. Ook het idee van een mondeling niet-wijzigingsbeding wordt door het gerechtshof niet geaccepteerd. Dit laatste is naar mijn idee geheel terecht aangezien in artikel 1:159 lid 1 BW is opgenomen dat dit beding slechts schriftelijk overeengekomen kan worden.

Niet voldoende moet benadrukt worden dat het opstellen van een echtscheidingsconvenant maatwerk is en dat men zich niet uitsluitend moet laten leiden door modellen.