Herinrichtingskosten en zakgeld zijn geen lasten die voorang hebben boven het betalen van kinderalimentatie

De herinrichtingskosten
Indien het zoals hier gaat om kinderalimentatie, wordt alleen met noodzakelijke lasten rekening gehouden, die ten opzichte van het kind als redelijke uitgaven kunnen worden beschouwd. Herinrichtingskosten worden in het algemeen niet beschouwd als kosten die voorrang hebben boven de onderhoudsplicht jegens kinderen. Het hof is daarnaast van oordeel dat de man het bestaan van en de noodzaak tot het aangaan van een lening ter zake van herinrichtingskosten, hetgeen door de vrouw gemotiveerd is betwist, niet dan wel onvoldoende met stukken heeft onderbouwd.

Zakgeld
Bij de vaststelling van de draagkracht wordt alleen rekening gehouden met noodzakelijk kosten die voorrang hebben boven de bijdrage in de kosten van de verzorging en opvoeding van [naam]. Het betalen van zakgeld wordt niet beschouwd als een last die kan worden afgewenteld op de door de man aan de vrouw ten behoeve van [naam] te betalen bijdrage. Wanneer de vader kiest voor het betalen van zakgeld aan een kind, dient hij dat uit zijn vrije ruimte te voldoen. Slechts met instemming van de vrouw kan een deel van de kinderalimentatie rechtstreeks als zakgeld aan een kind worden gegeven.

Gerechtshof Leeuwarden, 13 januari 2011, LJN: BP1195