Moeder (advocaat) werkt niet mee aan omgang. Hof legt vrij uitputtend uit wat in een dergelijk geval allemaal kan worden gedaan om omgang tot stand te brengen.

Indien de met het gezag belaste ouder niet meewerkt aan de totstandkoming of de uitvoering van een omgangsregeling, dan kan de rechter desverlangd een groot aantal maatregelen treffen om die ouder te bewegen tot naleving van zijn verplichtingen, die corresponderen met het recht op omgang van de andere ouder en het kind met elkaar.
Lees meer...

Niet solliciteren leidt tot einde alimentatieplicht

Uitgangspunt is dat elke ex-echtgenoot die alimentatie krijgt alles in het werk moet stellen om voldoende inkomsten te verwerven voor het eigen levensonderhoud.
Lees meer...

Vader heeft digitaal gezamenlijk gezag aangevraagd met gebruikmaking van de digid-code van moeder zonder haar toestemming.

De rechtbank gelast de doorhaling van de aantekening gezamenlijk gezag in het gezagsregister. Geen sprake van verzoek van beide ouders.
Lees meer...

Pijnlijke termijnoverschrijding inschrijving echtscheidingsbeschikking.

De echtscheidingsbeschikking niet tijdig ingeschreven, 1:163 lid 3 BW / 820 lid 4 Rv. Rechtsgevolgen.
Lees meer...

Uithuisplaatsing bij voortdurende ernstige ex-partnerstrijd tussen ouders

De mogelijkheden in het kader van de ondertoezichtstelling zijn thans uitputtend ingezet. Er is geen vooruitzicht op vermindering van de strijd. De minderjarige dient op korte termijn uit de voor haar zeer belastende en voor haar ontwikkeling zeer schadelijke strijd en de negatieve patronen die tussen ouders bestaan te worden weggehaald.
Lees meer...

Kind voelde zich in procedure bij de rechtbank onder druk gezet. Nu hoofdverblijfplaats bij moeder.

Vernietiging van de beschikking van de rechtbank. Bij de minderjarige bestond niet langer de door bij de rechtbank uitgesproken wens om bij de vader te gaan wonen. Tevens is gebleken dat thuissituatie bij de moeder is verbeterd en krijgt de moeder begeleiding bij de opvoeding van de kinderen.
Lees meer...

Schulden kun je niet verdelen.

Schulden kunnen niet verdeeld worden. Als een gemeenschapsschuld voor meer dan de helft is betaald, ontstaat een regresvordering. Hof kan niet vaststellen of de man meer dan de helft van de gemeenschapsschulden in privé heeft voldaan.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming verhuizing afgewezen. Belangenafweging

Naarmate de tijd verstrijkt bestaat het reële risico dat de interesse van de kinderen in het ‘oude’ leven in [woonplaats van de moeder] vermindert.
Lees meer...

Het verzoek van de vader tot wijziging van de door hem te betalen bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding en de bijdrage in de kosten van levensonderhoud en studie van de kinderen van partijen wordt afgewezen.

Hof is niet in staat te beoordelen of er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden. Niet voldaan aan (zware) stel- en bewijsplicht.
Lees meer...