Verdeling huwelijksgoederengemeenschap. Is vordering tot overlegging bankafschriften een ‘fishing expedition’?

Ten eerste heeft de vrouw inzage verzocht in de bankafschriften van de nieuwe (nog onverdeelde en haar onbekende) rekening van de man (hierna: de rekening), teneinde duidelijkheid te verkrijgen over het verloop daarvan en over het saldo ervan op de peildatum. Ten tweede heeft de vrouw verdeling van dat saldo verlangd.
Lees meer...

Aan de nakoming van de contactregeling verbonden dwangsom bij een 1:253a BW procedure.

De rechtbank heeft bepaald dat de moeder voor iedere keer dat zij weigert mee te werken aan de regeling zoals deze door de Mutsaersstichting wordt ingevuld, aan de vader een dwangsom verbeurt van € 250,- met een maximum van € 10.000,-. De moeder kan zich met deze beslissing voor zover het de dwangsombepaling betreft niet verenigen en zij is hiervan in hoger beroep gekomen.
Lees meer...

Wat is de draagkracht van een ondernemer met sterk wisselende winsten?

Uit de door de man overgelegde jaarrekeningen blijkt dat er over een reeks van jaren sprake is geweest van grote fluctuaties in de winst uit onderneming. Door omstandigheden, onder meer door voornoemde BTW-maatregel van de overheid [waarbij het BTW-tarief tijdelijk werd verlaagd van 21% naar 6%, A-G], door de crisis in de bouw en door de aankoop in 2010 van dakkapellen die in opvolgende jaren zijn verkocht, is sprake geweest van jaren met een (zeer) hoge winst uit onderneming en jaren met een (zeer) lage winst uit onderneming.
Lees meer...

Moeder en nieuwe partner zijn volgens AIVD aanhangers van het jihadistische gedachtegoed van ISIS en hebben contacten met ISIS strijders. Er dreigt afreizen naar Syrie. Verlenging machtiging uithuisplaatsing.

De moeder betwist dat zij – of haar nieuwe partner – voornemens is om naar Syrië te reizen. De moeder erkent dat haar nieuwe partner graag in een islamitisch land wil leven, maar stelt dat zijn plannen – waarover hij open is geweest en uitgebreid overleg heeft gevoerd met de reclassering – zagen op een vertrek naar de Malediven. Van plannen om naar Syrië te emigreren of uit te reizen is geen sprake geweest. De nieuwe partner van de moeder wordt bovendien – onder meer via een enkelband en meldplicht – gemonitord door politie en justitie, zodat het voor hem feitelijk onmogelijk is om zonder toestemming van die instanties naar het buitenland te vertrekken.
Lees meer...

Verbroken lotsverbondenheid. Geen recht meer op een onderhoudsbijdrage.

Het hof stelt bij de beoordeling van de stellingen van de man, evenals de rechtbank, voorop dat bij de beantwoording van de vraag of van een gewezen echtgenoot een bijdrage in de kosten van levensonderhoud van de andere echtgenoot kan worden gevergd en, zo ja, tot welk bedrag, rekening moet worden gehouden met alle omstandigheden van het geval. Hieronder zijn ook te verstaan niet-financiële factoren, zoals gedragingen van de onderhoud verzoekende echtgenoot. De vraag die daarbij speelt, is of van de alimentatieplichtige in redelijkheid nog kan worden gevergd dat hij of zij bijdraagt in de kosten van het levensonderhoud van de alimentatiegerechtigde, met andere woorden, of de lotsverbondenheid die uit het ontbonden huwelijk voortvloeit als gevolg van gedragingen van de onderhoudsgerechtigde als verbroken kan worden beschouwd.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming verhuizing naar buitenland toegewezen ondanks dat in zekere zin niet is voldaan aan het noodzakelijkheidscriterium

De moeder heeft weliswaar door het overleggen van stukken voldoende aannemelijk gemaakt dat zij diverse zakelijke contacten heeft opgedaan in Italië, maar van een concreet aanbod van een baan in Italië is niet gebleken. Het hof is van oordeel dat voor de moeder in die zin dan ook geen noodzaak bestaat om te verhuizen. Toch staat het gerechtshof in dit geval verhuizing toe.
Lees meer...

Bezwaren van godsdienstige aard tegen toewijzing van het echtscheidingsverzoek.

De man klaagt dat het hof zijn bezwaren heeft miskend omdat hij, met zijn betoog dat partijen ervoor hebben gekozen “een Goddelijk recht te volgen”, bedoelde dat partijen naar burgerlijk recht − dus niet: naar kerkelijk recht − een afwijking van art. 1:151 BW zijn overeengekomen.
Lees meer...

Oordeel in voorlopige voorzieningen over ontbreken draagkracht man voor partnerbijdrage werkt door in echtscheidingsprocedure / bodemzaak waar de man niets is verschenen en geen verweer heeft gevoerd.

In die procedure heeft de man op goede gronden verweer gevoerd tegen de partnerbijdrage stellende dat hij daartoe geen draagkracht heeft. De rechtbank heeft in die provisionele procedure geoordeeld dat de man naast de verzochte kinderbijdrage van € 260,00 per maand, gelet op de vaststaande schuldenlast en het feit dat hij, gezien het loonbeslag, nog slechts € 1.200,00 netto per maand ter vrije beschikking heeft, geen draagkracht meer heeft voor de verzochte partnerbijdrage.
Lees meer...

Wijziging gezamenlijk gezag in eenhoofdig gezag moeder; ‘klem-criterium’.

De man betoogt dat de rechtbank ten onrechte heeft geoordeeld dat instandhouding van het gezamenlijk gezag tot een onaanvaardbaar risico leidt dat de kinderen klem of verloren raken tussen hun ouders, terwijl niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen.
Lees meer...

Voortgezet gebruik echtelijke woning met inbegrip van de inboedel en gebruiksvergoeding echtelijke woning. Opeisbaarheid gebruiksvergoeding uitgesteld.

De rechtbank het redelijk dat de man aan de vrouw een gebruiksvergoeding betaalt, nu de man gebruik maakt van de gehele woning die mede aan de vrouw in eigendom toebehoort. De betaling van de vergoeding geschiedt pas na verkoop en levering van de echtelijke woning aan een derde.
Lees meer...

Ontzegging van de omgang voor de duur van de detentie.

Gezien het geweld van de vader gericht op het gezin, waarbij hij het huis van de moeder in brand heeft gestoken, haar mishandeld en gestalkt heeft, gedreigd heeft om haar en haar kinderen te vermoorden en de minderjarige een aantal uren heeft ontvoerd onder bedreiging van een geweer, is de angst van de moeder naar het oordeel van het hof niet ongefundeerd. De vader is voor zijn daden meerdere keren gedetineerd geweest en is thans ook in hoger beroep veroordeeld. Hoewel de moeder zich in het verleden, ook toen de vader eerder gedetineerd was, heeft ingezet voor omgang tussen de vader en de minderjarige, is gebleken dat zij door alle gebeurtenissen inmiddels de draagkracht ontbeert om de minderjarige te steunen bij de omgang met de vader.
Lees meer...

Hebben partijen overeenstemming hebben bereikt over de regeling van de gevolgen van hun echtscheiding? Haviltex.

De man is van mening dat partijen geen overeenstemming hebben bereikt over een echtscheidingsconvenant. Hij voert daartoe aan dat geen sprake van volledige overeenstemming over de gehele overeenkomst. Slechts uitgangspunten waren geformuleerd voor de te maken afspraken. Een conceptconvenant moest nog worden opgesteld.
Lees meer...

Hoe moet de rechter omgaan met een alimentatieovereenkomst waarbij partijen bewust zijn afgeweken van de wettelijke maatstaven, doch geen niet-wijzigingsbeding hebben gemaakt?

Partijen hadden onder meer de volgende afspraak gemaakt:

Partneralimentatie fl. 7.500 per maand. Met een maximum van tien jaar na scheidingsdatum.

Doch:

- indien [de man] 7 jaar na scheidingsdatum buiten zijn schuld stopt met werken, wordt er geen alimentatie meer betaald.

De man werd echter snel na de afspraak snel werkloos. Er was geen niet-wijzigingsbeding overeengekomen. De vraag was of de mogelijkheid betreffende het eerder werkloos worden niet reeds in de afspraak was verdisconteerd waardoor partijen bewust van de wettelijke maatstaven waren afgeweken.
Lees meer...

Man verzoekt zelf om beëindiging gezamenlijk gezag ten behoeve van de vrouw. Ultieme afwijzing kinderen.

De man voelt zich ongelukkig met de wettelijke taak als opvoeder, terwijl hij feitelijk geen rol speelt in de verdeling van de taken betreffende de minderjarigen, dit uiteraard met inachtneming van de normen, waarden en behoeften van de man zelf. De minderjarigen zullen klem of verloren raken tussen de ouders indien de man door de vrouw betrokken zal moeten worden bij de opvoedingstaak. De Raad merkt op dat het verzoek van de man neer komt op een ultieme afwijzing van de minderjarigen.
Lees meer...

Welke middelen kunnen worden ingezet om te voorkomen dat de definitieve voorzieningen de voorlopige voorzieningen vervangen?

Verzoek tot echtscheiding. Geen bijzondere omstandigheden op grond waarvan echtscheiding dient te worden uitgesproken op moment van beslissing op nevenvoorzieningen.
Lees meer...

Hebben partijen een afspraak gemaakt over het al dan niet betalen van partneralimentatie? Beoordelingsmaatstaf.

De man heeft zich op het standpunt gesteld dat partijen toen zij uit elkaar gingen, in onderling overleg onder meer zijn overeengekomen dat de man geen partneralimentatie zou betalen aan de vrouw. De vrouw heeft dit betwist en gesteld dat partijen nooit afspraken hierover hebben gemaakt.
Lees meer...

Alimentatie en eventuele inkomsten uit het criminele circuit. Stelplicht.

De vrouw verzoekt kinder- en partneralimentatie. De vrouw stelt dat de man mogelijk nog wel vermogen had en heeft uit zijn beëindigde horeca onderneming, dan wel dat de man inkomsten genereerde in het criminele circuit.
Lees meer...

Kan wettelijke rente over een toegekende gebruiksvergoeding worden toegewezen over een vóór de datum van beschikking gelegen periode?

Het hof heeft bepaald dat de door de man verschuldigde gebruiksvergoeding moet worden vermeerderd met de wettelijke rente telkens vanaf de eerste dag van iedere maand dat de man de gebruiksvergoeding verschuldigd is en deze niet heeft voldaan. Tegen dit onderdeel in het dictum wordt volgens de Hoge Raad terecht opgekomen.
Lees meer...

Spoorboekje Hoge Raad voor wijziging van alimentatie met terugwerkende kracht

Onderdeel I van het middel klaagt dat het hof heeft miskend dat het gehouden was om aan de hand van hetgeen ten processe is gebleken, ambtshalve en kenbaar te onderzoeken of een terugbetalingsverplichting ten laste van de vrouw in redelijkheid van haar kan worden gevergd en dat het daarbij niet afhankelijk is van een daartoe strekkend verweer van de vrouw. Het hof was daartoe gehouden, aldus het onderdeel, omdat het, als gevolg van de vernietiging van de beschikking van de rechtbank, de door de rechtbank vastgestelde alimentatie heeft gewijzigd met ingang van een vóór zijn uitspraak gelegen datum (namelijk 25 januari 2013).
Lees meer...

Kinderalimentatie. Gelijke rang stiefouder. Gelijke verdeling kosten van het kind.

De man stelt dat de rechtbank ten onrechte is afgeweken van het uitgangspunt dat (stief)ouders in beginsel een onderhoudsverplichting van gelijke rang hebben. De man is van mening dat de overwegingen van de rechtbank in dit verband niet te volgen zijn en dat ten onrechte mee wordt gewogen dat het kind nauwelijks een band heeft met de stiefvader. De vrouw en de stiefvader hebben sinds 2005/2006 een relatie en zij leven sinds geruime tijd met het kind in gezinsverband, aldus de man.
Lees meer...

Geen ouderschapsplan vereist bij echtscheidingsverzoek indien het kind in het buitenland woont.

Zoals blijkt uit artikel 815 lid 2 van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering dient het verzoekschrift een door beide echtgenoten ondertekend ouderschapsplan ten aanzien van de minderjarigen te bevatten. Ontbreekt het ouderschapsplan, dan kan de rechtbank besluiten de verzoeker niet in zijn verzoek te ontvangen. Gebleken is echter dat de minderjarige ten tijde van de indiening van het verzoekschrift zijn gewone verblijfplaats in Nieuw-Zeeland had en dat hij zijn gewone verblijfplaats daar nog steeds heeft.
Lees meer...

Komen inkomsten uit een bijbaantje van een minderjarige in mindering op de behoefte van het kind?

De man stelt dat de minderjarige (deels) in haar eigen levensonderhoud kan voorzien. Hij heeft vernomen dat de minderjarige werkzaam is in een Kringloopwinkel.
Lees meer...

Hoge advocaatkosten verhinderen terugwerkende kracht kinderalimentatie

Tussen partijen is in geschil op welke datum de wijziging van de onderhoudsbijdrage moet ingaan. De man stelt dat de rechtbank ten onrechte de bijdrage voor [minderjarige] met ingang van 20 november 2013 en aldus over een periode in het verleden, heeft gewijzigd, nu de man daardoor in financiële problemen is geraakt. De vrouw stelt dat de rechtbank terecht de wijzigingsdatum heeft bepaald op de datum van indiening van het verzoekschrift, nu de man met ingang van die datum rekening had kunnen houden met een bijdrage voor [minderjarige].
Lees meer...

Hoge Raad geeft opnieuw strenge maatstaf aan voor "omgangsondertoezichtstelling".

Het gerechtshof heeft de maatregel van ondertoezichtstelling opgelegd teneinde te bewerkstelligen dat ten behoeve van de minderjarige een omgangsregeling tot stand wordt gebracht, en het ontbrekende family life van de minderjarige met haar moeder en haar halfzusje wordt hersteld. Het gerechtshof heeft echter niet voldaan aan de strenge motiveringsmaatstaf.
Lees meer...

Kan ter gelegenheid van de mondelinge behandeling in hoger beroep nog het verzoek tot wijziging van kinderalimentatie worden veranderd?

Ter mondelinge behandeling heeft mr. Faouzi desgevraagd verklaard dat zijn verzoeken in hoger beroep niet alleen zien op de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van [kind 1] maar ook die van [kind 2]. In die zin vult hij het petitum van zijn verzoeken aan. De advocaat van de vrouw stelt dat verandering van het verzoek niet meer ter mondelinge behandeling kan worden gedaan.
Lees meer...

Wanneer kan een gebruiksvergoeding worden gevraagd? Verschillende fasen onderscheiden.

De man stelt dat de vrouw aan hem een redelijke gebruiksvergoeding verschuldigd is, nu de vrouw ongeveer zeven jaar lang gebruik maakt van de echtelijke woning, terwijl de man is verstoken van het gebruik en genot waarop hij als deelgenoot recht heeft.
Lees meer...

Verzoek vervangende toestemming om met de kinderen te mogen verhuizen naar Duitsland afgewezen.

Het belang van de moeder om terug te verhuizen naar haar familie, weegt niet zwaarder dan het belang van de minderjarige.
Lees meer...

Echtscheidingsconvenant aangetast op grond van art. 6:248 lid 2 BW. De vrouw wist niet wat zij prijsgaf bij afzien van pensioenverevening.

De zorgplicht die echtgenoten jegens elkaar hebben, duurt ook na de echtscheiding voort. De Wet verevening pensioenrechten na scheiding (hierna: WVP) is hiervan een uitvloeisel. Deze zorgplicht geldt temeer in een zogenaamd traditioneel huwelijk.
Lees meer...

Verzoek grootouders om omgangsregeling. Geen nauwe persoonlijke betrekking.

Het hof stelt voorop dat de grootouders in hun verzoek kunnen worden ontvangen indien zij voldoende concrete omstandigheden stellen voor het bestaan van gezinsleven (family life) als bedoeld in artikel 8 lid 1 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de fundamentele vrijheden (EVRM). Daarvoor is het biologisch grootouderschap op zichzelf ontoereikend en komt het aan op de vraag of sprake is van bijkomende omstandigheden waaruit voortvloeit dat een zo nauwe persoonlijke betrekking tussen de grootouders en de kleinkinderen bestaat dat een verzoek tot het vaststellen van een omgangsregeling gerechtvaardigd is.
Lees meer...

Anders dan de rechtbank acht het hof de gedragingen van de alimentatiegerechtigde niet dermate grievend, dat daarmee een einde is gekomen aan de onderhoudsverplichting.

De kern van het geschil betreft de vraag of de man zich zodanig kwetsend en grievend heeft gedragen tegenover de vrouw dat van lotsverbondenheid, de grondslag van de onderhoudsverplichting tussen ex-echtgenoten, geen sprake (meer) is. De rechtbank heeft deze vraag bevestigend beantwoord. De man is het daarmee niet eens en tegen dit oordeel van de rechtbank is zijn hoger beroep dan ook gericht.
Lees meer...

Partneralimentatie, bij bepaling draagkracht wordt geen rekening gehouden met maandelijkse last vanwege uitvoering achterstallig onderhoud aan voormalig echtelijke woning.

De man heeft zich op het standpunt gesteld dat bij de beoordeling van zijn draagkracht rekening gehouden dient te worden met een maandelijkse last vanwege het uitvoeren van groot achterstallig onderhoud aan de voormalig echtelijke woning van partijen. Hij heeft de woning ook voor een te hoog bedrag van de vrouw overgenomen hetgeen gunstig is voor de vrouw.
Lees meer...

Afstorting pensioenrechten voor de vrouw niet gehonoreerd door het hof aangezien dit in strijd is met het vennootschappelijk belang van de vennootschap.

Beide partijen grieven tegen het oordeel van de rechtbank dat de man € 211.743,- dient af te storten bij een in Nederland erkende levensverzekeringsmaatschappij ter verzekering van de ten behoeve van de vrouw in eigen beheer bij de vennootschap van de man ( [X] B.V.) opgebouwde pensioenaanspraken met inbegrip van het nabestaandenpensioen. De man wenst dat het pensioen in eigen beheer in zijn vennootschap blijft staan omdat de B.V. over onvoldoende middelen beschikt om tot afstorting over te gaan. De vrouw wenst afstorting van het bedrag van € 211.743,- in een door haar op te richten pensioen B.V. Zij is bereid tot conversie van de pensioenrechten voor een iets lager bedrag. De man heeft tegen deze wijziging van haar verzoek geen bezwaar gemaakt.
Lees meer...

Vechtscheiding waarbij de ondertoezichtstelling wordt uitgesproken. Rustperiode.

Het hof overweegt dat de moeder en de vader na de echtscheiding zo zeer met elkaar in een strijd verwikkeld zijn geraakt en zijn gebleven dat een continuering van deze situatie naar het oordeel van het hof een ernstige bedreiging in de ontwikkeling van de kinderen meebrengt.
Lees meer...

Gemeente heeft fouten gemaakt in de berekening van de verhaalsbijdrage en wordt veroordeeld in de proceskosten.

De man verzoekt de gemeente te veroordelen in de kosten van deze procedure. Ter terechtzitting heeft de man toegelicht dat de gemeente fouten heeft gemaakt in de berekening van de verhaalsbijdrage. De man was wel bereid om een bijdrage te betalen, maar niet de door de gemeente berekende bijdrage. De man vindt dat hij noodgedwongen door de gemeente in deze procedure is betrokken. De rechtbank volgt het standpunt van de man.
Lees meer...

Levert een jarenlange strijd over omgang en verblijf kindermishandeling op? Gerechtshof meent van wel en hakt de knoop door.

Uit de overgelegde stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat partijen vanaf 2010 strijden over de hoofdverblijfplaats en zorgregeling van de minderjarige, en dat zij niet in staat zijn de verhoudingen te normaliseren en het belang van de minderjarige voorop te stellen.
Lees meer...

Verzoek om bepaalde op de zaak betrekking hebbende bescheiden in het geding te brengen afgewezen. Lotsverbondenheid.

De man heeft het vermoeden dat de vrouw in haar asielaanvraag ernstige verwijten richting hem heeft gemaakt, maar dat zij niet wil dat die verwijten in deze procedure kenbaar worden, omdat diezelfde verwijten haar aanspraak op partneralimentatie onderuit halen. Hij vraagt afgifte van het asieldossier.
Lees meer...

Geslaagd beroep op aanvaardbaarheidstoets. Wat zijn de criteria?

Rechtbank komt tot het oordeel dat het beroep van de man op de aanvaardbaarheidstoets slaagt en stelt de kinderalimentatie op nihil.
Lees meer...

Nihilbeding partneralimentatie in huwelijkse voorwaarden nietig ondanks goede voorlichting notaris en het feit dat partijen in volle overtuiging de overeenkomst zijn aangegaan. Ook geen beroep op redelijkheid en billijkheid mogelijk.

De man heeft primair gesteld dat het verzoek van de vrouw dient te worden afgewezen omdat in artikel 10 lid 3 van de huwelijkse voorwaarden is opgenomen dat partijen zijn overeengekomen dat geen plicht tot betaling van en geen recht op partneralimentatie kan ontstaan na het beëindigen van het huwelijk.
Lees meer...

Kinderalimentatie; vaststelling behoefte kan achterwege blijven nu draagkracht van de onderhoudsplichtige vader de beperkende factor is.

De vrouw heeft ter terechtzitting van het hof erkend dat de man onvoldoende draagkracht heeft om de door de rechtbank vastgestelde kinderalimentatie van € 250,- per maand per kind te voldoen, gelet op de door de man in hoger beroep in het geding gebrachte financiële gegevens. Partijen hebben vervolgens ter zitting in die zin overeenstemming over de kinderalimentatie bereikt, dat de door de man te betalen kinderalimentatie ten hoogste op € 50,- per maand per kind kan worden bepaald dan wel op het minimale bedrag van € 25,- per maand per kind. Beide partijen vragen het hof binnen die marges de door de man te betalen bijdrage te bepalen. Het hof zal dat doen.
Lees meer...

Kinderalimentatie. Man geeft onvoldoende inzicht in zijn financiele positie en wordt afgestraft. Ook geen noodzaak aannemelijk gemaakt om een rekening-courantschuld af te lossen met spaargeld.

Als partijen niet voldoen aan de verplichting van art. 21 Rv tot een juiste en volledige voorlichting van de rechter en de wederpartij, staat het de rechter vrij daaraan de gevolgtrekkingen te verbinden die hij geraden acht.
Lees meer...

Bij de berekening van de behoefte van de vrouw houdt het hof geen rekening met het kindgebonden budget en de alleenstaande ouderkop aangezien deze inkomensondersteuning slechts een aanvullend karakter heeft.

Wordt de behoefte van de vrouw lager nu zij naast haar salaris ook een kindgebonden budget en een alleenstaande ouderkop ontvangt? Het gerechtshof verwijst naar een oude uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot huursubsidie past deze naar analogie toe.
Lees meer...

Rechtbank stelt gebruiksvergoeding vast met ingang van de datum van inschrijving echtscheidingsbeschikking.

De vrouw heeft geen bezwaar tegen het toekennen van het voortgezet gebruik van de echtelijke woning aan de man. Zij wenst wel dat aan haar een gebruiksvergoeding wordt toegekend.
Lees meer...

In hoger beroep termijn voor inschrijving echtscheidingsbeschikking verstreken. Niet-ontvankelijk.

Ter zitting van het hof is gebleken dat de echtscheidingsbeschikking van 2 december 2014 waarschijnlijk nog niet was ingeschreven in de daartoe bestemde registers van de burgerlijke stand op dat moment, 15 oktober 2015.
Lees meer...

Beëindiging gezamenlijk gezag. Omgangsregeling.

Op grond van de stukken en hetgeen ter zitting naar voren is gekomen, is het hof, anders dan de rechtbank, van oordeel dat er een onaanvaardbaar risico is dat [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] klem of verloren zullen raken tussen de ouders en dat niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zal komen. Het hof acht het tevens in het belang van [de minderjarige1] , [de minderjarige2] en [de minderjarige3] anderszins noodzakelijk dat het gezamenlijk gezag van de ouders eindigt en dat de moeder alleen wordt belast met het gezag over hen.
Lees meer...

Kinderrechter verleent vervangende toestemming aan moeder om met het kind te verhuizen en om hem op een andere school in te schrijven. Moeder heeft de verhuizing goed voorbereid en doordacht. Vaders belang is hierin meegenomen.

Ingevolge artikel 1:253a lid 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) kunnen geschillen omtrent de gezamenlijke uitoefening van het gezag aan de rechter worden voorgelegd. De rechter neemt een zodanige beslissing als hem in het belang van het kind wenselijk voorkomt. In overeenstemming met vaste rechtspraak dient de rechter bij de beslissing over een geschil als het onderhavige alle omstandigheden van het geval in acht te nemen en alle belangen af te wegen.
Lees meer...

Wanneer kunnen stukken die in een vreemde taal zijn opgesteld buiten beschouwing worden gelaten?

Deze casus is geen familiezaak maar heeft wel praktische betekenis. Sommige procesreglementen (waaronder die voor het familierecht) bevatten een regeling voor stukken die in een vreemde taal zijn opgesteld. De procesreglementen kiezen als uitgangspunt dat bij stukken in een vreemde taal een beëdigde vertaling dient te worden gevoegd. De uitzondering is dat dit niet nodig is bij Engels-, Duits- of Franstalige teksten die eenvoudig leesbaar zijn. De Hoge Raad lijkt hier een ander uitgangspunt te kiezen.
Lees meer...

Man heeft diensten verricht voor zijn schoonbroer en kreeg hiervoor klassieke auto's. Behoren deze vermogensbestanddelen tot het te verrekenen vermogen? Huwelijkse voorwaarden.

De man heeft het gerechtshof verzocht de beschikking van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad van 11 maart 2015 te vernietigen en opnieuw rechtdoende (primair) te bepalen dat de klassieke automobielen buiten de verrekening van de huwelijkse voorwaarden blijven.
Lees meer...

Vrouw is onbedoeld zwanger geraakt. Behoefte kind alleen op inkomen moeder gebaseerd, geen affectieve relatie.

In een situatie waarin de minderjarige nimmer in gezinsverband met beide ouders heeft geleefd, beveelt de Werkgroep Alimentatienormen aan het gemiddelde te nemen van de behoefte berekend op basis van het inkomen van de ene ouder en de behoefte op basis van het inkomen van de andere ouder, gerelateerd aan de tabel “Eigen aandeel kosten van kinderen” (bijlage Trema-rapport). De rechtbank beslist hier anders.
Lees meer...

Schorsing uitvoerbaarverklaring bij voorraad dan wel het treffen van een voorlopige voorziening

De vader is op 16 oktober 2015 in hoger beroep gekomen van een beschikking van 18 augustus 2015 van de kinderrechter in de rechtbank Den Haag. Hij is niet in die procedure verschenen. Dit hoger beroep is ingeschreven onder zaaknummer 200.178.594/01. Bij dat beroep heeft de vader tevens primair een verzoek tot schorsing van de werking van de uitvoerbaarverklaring bij voorraad van die beschikking en subsidiair een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening voor de duur van het geding ingediend, ingeschreven bij dit hof onder zaaknummer 200.178.594/02.
Lees meer...

Voorlopige voorziening in hoger beroep mogelijk met betrekking tot het gebruik van de voormalig echtelijke woning ondanks het feit dat de echtscheidingsbeschikking al is ingeschreven.

De vrouw verzoekt het hof om, uitvoerbaar bij voorraad, voor de duur van de echtscheidingsprocedure in hoger beroep, te bepalen dat de vrouw bij uitsluiting gerechtigd is tot het gebruik van de echtelijke woning aan de [adres] te [plaats] , alsmede van de zich in deze woning bevindende inboedelgoederen en de bij deze woning behorende zaken, met het bevel aan de man de woning te verlaten, en deze niet meer te betreden.
Lees meer...

Opnieuw. De rechter is niet verplicht op iedere stelling van een partij in te gaan.

Het cassatierekest in deze zaak behelst één algemene motiveringsklacht, over het voorbijgaan aan essentiële stellingen en onvoldoende motivering. De Hoge Raad heeft de zaak afgedaan op basis van 81 lid 1 RO. Toch is het goed om nog even te kijken naar de conclusie van de AG om de theorie betreffende de motivering van uitspraken (en dan met name het ingaan op stellingen van partijen) weer helder voor ogen te krijgen.
Lees meer...

Wijzigingsverzoek kinderalimentatie afgewezen. Niet voldaan aan stelplicht.

Bij de bestreden beschikking heeft de rechtbank het verzoek van de man de bijdrage voor [minderjarige] aldus te wijzigen dat deze bijdrage met ingang van (naar het hof begrijpt) de datum van indiening van het verzoekschrift, te weten 19 juni 204, wordt bepaald op nihil met bepaling dat het bedrag van de alimentatieachterstand over de periode 1 juni 2013 tot 31 december 2013 door hem niet behoeft te worden voldaan, afgewezen.
Lees meer...

Ernstige echtscheidingsstrijd. Volgt verwijzing naar "kinderen uit de knel". Voorts bepaalt een kind van 12 jaar of ouder niet waar hij of zij verblijft maar doet de rechter dat na een belangenafweging.

Uit de stukken en het verhandelde ter zitting is gebleken dat er tussen de ouders sprake is van een hevige echtscheidingsstrijd. De onderlinge verstandhouding tussen de ouders is nadat zij feitelijk uit elkaar zijn gegaan, ernstig verstoord geraakt. Ook de communicatie tussen de ouders is verhard en verloopt zeer moeizaam. Vast is komen te staan dat de kinderen zwaar worden belast met de echtscheidingsproblematiek van de ouders en ernstig lijden onder de strijd van de ouders.
Lees meer...

Wijziging partneralimentatie. Nihilstelling. Terugbetalingsverplichting. Moet de vrouw haar vermogen aanspreken om terug te betalen?

Het hof heeft geoordeeld dat de man met ingang van 1 januari 2010 geen draagkracht heeft tot het betalen van enige bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw, zodat deze bijdrage met ingang van die datum op nihil zal worden gesteld. Bovendien heeft hij een dringend belang bij terugbetaling van de onverschuldigd betaalde bedragen.
Lees meer...

Man ontvangt alimentatie. Gelet op het arbeidsverleden en de leeftijd van de man, wordt hem een redelijke termijn gegeven om wederom betaalde arbeid te verkrijgen, te weten een jaar na datum van de beschikking.

De vrouw stelt dat de man in staat moet worden geacht volledig in zijn eigen levensonderhoud te kunnen voorzien. De vrouw stelt daartoe dat van depressieve klachten aan de zijde van de man, zoals door hem is gesteld, niet is gebleken.
Lees meer...

Sharia huwelijk uitsluitend gesloten voor imam wordt niet erkend. Vordering van de vrouw om man te dwingen mee te werken aan "echtscheiding" door verstoting (talak/talaq) afgewezen.

De man en de vrouw hebben op 22 februari 2002 te Rotterdam ten overstaan van een islamitische (soenitische) imam een Islamitisch huwelijk gesloten. Partijen zijn geen burgerlijk huwelijk dan wel een geregistreerd partnerschap al dan niet naar Nederlands recht aangegaan. Zij hebben samengeleefd en uit hun relatie zijn twee kinderen geboren. In juli 2011 is de samenleving verbroken. De vrouw wenst een scheiding naar Islamitisch recht. De man weigert hieraan zijn medewerking te verlenen. Partijen hebben beiden de Nederlandse nationaliteit en wonen beiden in Nederland.
Lees meer...

Gezagsbeëindiging. Vrouw overleden bij huiselijk geweld. Vader is daarvan verdachte en is gedetineerd. Hij kan niet zorg en verantwoordelijk over minderjarige dragen.

In geschil is de beëindiging van het gezag van de vader over de minderjarige. De vader voert het volgende aan. Hij zou er alles aan doen om hetgeen is gebeurd rondom het overlijden van de moeder door toedoen van de vader terug te draaien. De vader betwist uitdrukkelijk dat de minderjarige jarenlang is blootgesteld aan huiselijk geweld. Er waren wel ruzies tussen de ouders, maar de minderjarige was daarbij niet aanwezig. Ook was niet eerder sprake van geweld.
Lees meer...

Vrouw verzoekt pas na 10 jaar na de echtscheiding om partneralimentatie. Lotsverbondenheid?

De man heeft als meest verstrekkende grief gesteld dat de lotsverbondenheid tussen partijen na het verstrijken van ruim tien jaar zodanig is verwaterd dat van een verplichting tot levensonderhoud thans geen sprake meer kan zijn.
Lees meer...

Kinderrechter wijzigt op schriftelijk verzoek van de minderjarigen het vonnis in kort geding en bepaalt dat er geen omgang meer geldt tussen de vader en de kinderen.

Op 13 mei 2013 zijn brieven van de minderjarige kinderen door de rechtbank ontvangen en op 23 juni 2014 is een tweede brief van kind [B] ontvangen. Naar aanleiding van de brieven heeft mr. Flos, kinderrechter in deze rechtbank, een gesprek met de kinderen gehad op 3 juli 2014.
Met hun verzoek (informele rechtsgang) hebben de kinderen gebruik gemaakt van de in artikel 1:377g BW geboden mogelijkheid om een ambtshalve beslissing van de kinderrechter te verzoeken op de voet van de artikelen 1:377a of 1:377b BW, dan wel zodanige beslissing te wijzigen op de voet van artikel 1:377e BW.
Lees meer...

Hogere feitelijke woonlasten leiden niet tot aanpassing forfaitaire berekening bij kinderalimentatie

In het berekeningssysteem voor kinderalimentatie wordt met een forfaitair bedrag aan woonlasten rekening gehouden ter grootte van 30% van het netto besteedbaar inkomen van de onderhoudsplichtige. Zowel de man en de vrouw hebben hogere woonlasten. Het Hof houdt in beide gevallen geen rekening met de feitelijke woonlasten maar past het forfait toe.
Lees meer...

Omkering bewijslast bij vermoeden benadeling gemeenschap?

De vrouw heeft gesteld dat zij in bewijsnood verkeert en dat er in onderhavige zaak op grond van redelijkheid en billijkheid aanleiding is om de bewijslast om te keren zodat het de man is die moet aantonen dat er geen sprake is van benadeling van de gemeenschap.
Lees meer...