Zeer ernstige partnerstrijd tussen partijen. Toepassing klemcriterium. Beeindiging vastgestelde verdeling zorg- en opvoedingstaken

Ondanks diverse interventies en hulpverlening is een onbelast contact tussen vader en de minderjarige niet tot stand gekomen. Het hof acht een onbelast contact - zonder dat de minderjarige klem of verloren raakt - niet mogelijk.
Lees meer...

Niet-wijzigingsbeding kinderalimentatie blijft in stand

Het afspreken van een niet-wijzigingsbeding waarin is opgenomen dat een afgesproken bedrag voor kinderalimentatie niet mag worden verlaagd is niet in strijd met de wet.
Lees meer...

Geen sprake van een rechtens relevante wijziging van omstandigheden zodat er geen aanleiding bestaat om de eerder vastgestelde kinderalimentatie te wijzigen. Ook terugbetaling kinderalimentatie.

Het hof stelt voorop dat de nieuwe richtlijn kinderalimentatie geen wijziging van omstandigheden in de zin van artikel 1:401 lid 1 BW oplevert die een hernieuwde beoordeling van de behoefte van [de dochter] en de draagkracht van de man rechtvaardigt. Voorts is er weliswaar sprake van een wijziging in de inkomenssituatie van de man, doch het hof is met de man van oordeel dat niet kan worden gesteld dat deze wijziging rechtens dusdanig relevant is dat deze een herbeoordeling van de behoefte van [de dochter] en de draagkracht van de man rechtvaardigt.
Lees meer...

Welke criteria worden afgewogen bij het verzoek om te verhuizen als de andere partij geen toestemming geeft.

Art 1:253a BW. De kinderrechter is van oordeel dat de moeder, alle belangen en omstandigheden tegen elkaar afwegend, een gerechtvaardigd belang heeft om met de kinderen te verhuizen.
Lees meer...

Internationale kinderontvoering. Verzoek tot teruggeleiding afgewezen ivm worteling.

Nu vaststaat dat de minderjarige vanaf haar geboorte de gewone verblijfplaats in Duitsland had en de vader de minderjarige op 27 augustus 2012 zonder toestemming van de moeder bij zich heeft gehouden, komt de rechtbank tot het oordeel dat de vasthouding van de minderjarige in Nederland aangemerkt dient te worden als ongeoorloofd in de zin van artikel 3 van het Verdrag. Maar betekent dat ook dat het kind terug naar Duitsland moet?
Lees meer...

Verknochtheid letselschade-uitkering. Geld is gestort op een en/of rekening. Uitkering niet meer te identificeren.

Niet alleen de aanspraak op een letselschade-uitkering kan verknocht zijn maar ook de uitkering zelf. In dit geval werd echter het bedrag gestort op een en/of rekening die werd gevoed door beide partijen. Dat gold ook voor de Alex beleggingsrekening waarop het geld werd doorgestort. Conclusie: geen verknochtheid.
Lees meer...

Verzoek limitering alimentatieduur afgewezen. Kinderloos huwelijk van 5,5 jaar.

Man heeft in deze procedure verwezen naar inmiddels ingetrokken wetsvoorstel Bontes. Het Hof ziet geen aanleiding om af te wijken van de wettelijke termijn van 12 jaar.
Lees meer...

Wegens grievend gedrag van de vrouw (ook bij psychische afwijking) is aanspraak op partneralimentatie geeindigd

De kern van het hoger beroep betreft de vraag of de vrouw zich zodanig kwetsend en grievend heeft gedragen tegenover de man dat van lotsverbondenheid, de grondslag van de onderhoudsverplichting van ex-echtgenoten, geen sprake meer is en de bijdrage op nihil dient te worden gesteld. Kan dat ook het geval zijn bij een psychische afwijking?
Lees meer...

Vervangende toestemming voor behandeling ADHD kind

Evenals de rechtbank verleent het hof - ter vervanging van de ontbrekende verklaring van de vader - vervangende toestemming voor een medicamenteuze behandeling van de minderjarige.
Lees meer...

Verdelen van een lijfrentepolis. Pas op fiscale valkuil!

Verdeling lijfrentepolis. Heeft deelgenoot recht op splitsing in plaats van toedeling met uitkering van overwaarde in verband met fiscale consequenties?
Lees meer...

Verzoek scheiding van tafel en bed afgewezen aangezien verzoekster stelt dat het huwelijk op dit moment ontwricht is maar nog reparabel is

De vrouw heeft de rechtbank verzocht om de scheiding van tafel en bed tussen hen uit te spreken omdat het huwelijk van partijen (op dit moment) is ontwricht. De man heeft de rechtbank verzocht om de echtscheiding uit te spreken. Hij stelt dat het huwelijk duurzaam is ontwricht. De vrouw heeft dit laatste betwist.
Lees meer...

Uitkeringsfraude levert geen verknochte schuld op.

Verdeling gemeenschap. (Fraude) schuld aan UWV niet aan man verknocht.
Lees meer...

Geen lotsverbondenheid meer door grievend gedrag van de vrouw. Geen recht meer op partneralimentatie.

In uitzonderlijke gevallen kan grievend gedrag van één der gewezen echtgenoten ten opzichte van de ander tot de conclusie leiden dat aan iedere lotsverbondenheid tussen de gewezen echtgenoten, welke lotsverbondenheid de grondslag vormt van een onderhoudsverplichting als bedoeld in artikel 1:157 BW, een einde is gekomen.
Lees meer...

Niet verlengen van een omgangs-OTS omdat het de strijdende ouders contraproductief een strijd-podium geeft

In deze bijzondere zaak oordeelt de rechtbank dat er geen verlenging moet komen van de omgangs-OTS en legt de bal terug bij de ouders.
Lees meer...

Welke rechter is bevoegd te oordelen over de hoofdverblijfplaats als de moeder met het kind naar het buitenland is verhuisd

Rechter is bevoegd waar minderjarige zijn gewone verblijfplaats heeft. Vader in Nederland. Moeder en kind (moeder had eenhoofdig gezag) zijn verhuisd naar Sint Maarten. Nederlandse rechter verklaart zich onbevoegd om te kunnen oordelen inzake hoofdverblijfplaats minderjarige.
Lees meer...

Dient bij vaststelling draagkracht alimentatieplichtige rekening te worden gehouden met door hem voldane kosten levensonderhoud van kinderen van nieuwe partner met wie hij in gezinsverband samenleeft?

Voorafgaande aan deze beschikking van de Hoge Raad heeft het hof heeft de beschikking van de rechtbank bekrachtigd. Het hof overwoog dat bij de vaststelling van de draagkracht van de vader geen rekening dient te worden gehouden met de door hem voldane kosten van het levensonderhoud van de twee kinderen van zijn nieuwe partner. De vader is immers geen wettelijk huwelijk met haar aangegaan en evenmin heeft hij met haar een geregistreerd partnerschap gesloten. Daarom rust op hem geen wettelijke onderhoudsplicht jegens de kinderen van zijn nieuwe partner. Het enkele feit dat sprake is van family life tussen de vader en deze kinderen, maakt dit niet anders. De Hoge Raad is het eens met deze opvatting.
Lees meer...

Met welk aflossingsbedrag van schulden aan kennissen en familie houdt de rechter rekening bij de berekening van de draagkracht

Volgens het hof is niet gebleken van een vast aflossingsbedrag of een periode waarbinnen de schuld volledig moet zijn afgelost. Het hof heeft daarom rekening gehouden met “een redelijke aflossing van in totaal € 200,- per maand”. De Hoge Raad heeft hiertegen geen bezwaar.
Lees meer...

Verzoek benoeming door partij om een onafhankelijk deskundige in zaken rondom ondertoezichtstelling. Wanneer mag dit worden geweigerd?

Verzoek moeder om benoeming deskundige. Maatstaf voor weigering, art. 810a lid 2 Rv.
Lees meer...

Verbod om te verhuizen naar het buitenland ook ingeval van eenhoofdig gezag na belangenafweging

Norm van artikel 1:247 BW ziet ook op het geval één van de ouders het gezag heeft. Noodzaak tot verhuizing voorshands niet aannemelijk gemaakt en onvoldoende nagedacht over de gevolgen voor de kinderen wegens verhuizing.
Lees meer...

Verdeling. Waarde onderneming gelijk aan de boekwaarde. Vrouw niet in nadeliger situatie omdat de man niet heeft gegriefd tegen waardering door de rechtbank.

Het gerechtshof stelt de waarde van een VOF vast op de boekwaarde (of intrinsieke waarde) na advies van een deskundige. Lees meer...

Partneralimentatie. Vrouw betaalt niet mee aan huwelijkse schulden. Nihilstelling

Het gerechtshof beoordeelt de schuldpositie van de man en houdt rekening met alle bedragen die de man betaalt en het feit dat de vrouw niet meebetaalt terwijl zij daar volgens de beschikking van de rechtbank wel toe gehouden was.
Lees meer...

Kinderalimentatie. Onderhoudsgerechtigde heeft geen recht op kindgebonden budget door inkomen nieuwe partner. De rechtbank houdt toch rekening met fictief kindgebonden budget.

Kinderen profiteren mee van hogere inkomen aan zijde van vrouw. Hierdoor toch rekening houden met een fictief kindgebonden budget.
Lees meer...

Vreemdgaan grond voor dwaling. Samenlevingsovereenkomst waarin de man verregaande financiele verplichtingen aanging met de vrouw werd vernietigd.

Vrijheid om hoogstpersoonlijke informatie niet met partner te delen. Schending mededelingsplicht ter zake niet snel aan te nemen. Bijzondere, door dwalende aannemelijk te maken, omstandigheden kunnen dit anders maken. Sterk met feiten en inhoud van overeenkomst verweven oordeel. Vrouw had man bezworen dat zij de relatie met een andere man had beëindigd. Hierover had zij niet de waarheid gesproken.
Lees meer...

Vrouw gaat vreemd en bedriegt de man over het vaderschap van later geboren kind. Geen recht op partneralimentatie.

De rechtbank rekent het de vrouw zwaar aan dat zij de man geruime tijd – twee jaar – in de waan heeft gelaten dat hij de biologische vader was van [de minderjarige] en dat de waarheid omtrent het vaderschap slechts aan het licht is gekomen doordat de ouders van de man hem hebben gewaarschuwd. De man heeft inmiddels een emotionele band opgebouwd met [de minderjarige] en moet nu (leren) leven met de wetenschap dat [de minderjarige] en hij niet aan elkaar verwant zijn.
Lees meer...

Is een ter zitting van de rechtbank gedaan aanbod tot verdeling onherroepelijk?

Is ter zitting van de rechtbank overeenstemming over de verdeling bereikt? Zonder voorbehoud gedaan aanbod. Spijtoptant?
Lees meer...

Van welke waarde wordt uitgegaan bij verdeling van een MGE woning?

Verdeling boedel na echtscheiding. Tegen welke waarde dient de woning aan de man te worden toebedeeld, nu er een terugkoopregeling met de woningbouwvereniging is overeengekomen?
Lees meer...

Verzoek tot echtscheiding afgewezen. Vrouw heeft duurzame ontwrichting onvoldoende aannemelijk gemaakt.

In deze betrekkelijk zeldzame uitspraak heeft het gerechtshof het verzoek tot echtscheiding alsnog afgewezen aangezien de vrouw de door de wet vereiste ontbindingsgrond voor het huwelijk (duurzame ontwrichting) niet aannemelijk heeft gemaakt.
Lees meer...

Wat zijn de mogelijkheden als de gezagsdrager zijn of haar medewerking weigert aan een omgangs- of zorgregeling?

In de onderhavige uitspraak wordt door de AG een heel mooi overzicht gegeven van alle mogelijkheden die de partij die omgang wenst ten dienste staan als dit door de andere partij wordt gefrustreerd.
Lees meer...

Kan een vordering tot verrekenen op grond van de redelijkheid en billijkheid tot nihil worden gereduceerd?

Partijen zijn gehuwd op huwelijkse voorwaarden met een periodiek verrekenbeding. Dit is niet nageleefd tijdens het huwelijk. De vrouw heeft zich op het standpunt gesteld dat het uitvoeren van het verrekenbeding de ondergang van het bedrijf betekent. Vordering tot verrekening wordt afgewezen.
Lees meer...

Biologische vader wordt omgang ontzegd. Geen family life

Voor de biologische vader die omgang wenst is het echt noodzakelijk dat hij family life (nauwe persoonlijke betrekking) heeft met het kind. Hoe wordt deze norm ingevuld?
Lees meer...

Moeten de lasten van de koopwoning naar evenredigheid worden verdeeld?

In deze uitspraak komt een veel voorkomend probleem aan de orde. Wie betaalt de kosten van de voormalig echtelijke woning en voor welk deel.
Lees meer...

Samenwonen met gehuwde partner leidt niet van rechtswege tot een einde van de alimentatieplicht

Vrouw gaat samenwonen met een gehuwde partner. Geen toepassing van artikel 1:160BW.
Lees meer...

Betekening verzoekschrift aan het GBA-adres van de tegenpartij die daar feitelijk niet woont. Kan dat?

Er is betekend aan het GBA-adres van de verweerder terwijl hij is verhuisd naar het buitenland. Gevolg: verzoekster is niet-ontvankelijk.
Lees meer...