Op 12 april 2011 heeft de Eerste Kamer de Wet Aanpassing Wettelijke Gemeenschap van Goederen aangenomen

Dit wetsvoorstel moderniseert het huwelijksvermogensrecht. De meest ingrijpende aanpassing is over te gaan tot een beperktere gemeenschap van goederen.
Lees meer...

Tossen om Jack Russell

Onder huwelijkse voorwaarden gehuwde partijen hebben twee Jack Russells. Na scheiding vordert man afgifte van beide honden. De voorzieningenrechter acht het alleszins redelijk dat ieder van partijen de zorg over één van de honden krijgt. Partijen hebben daarmee ter zitting ook ingestemd. Vervolgens heeft de voorzieningenrechter overwogen het bezwaarlijk te achten bij vonnis een keuze tussen beide honden te moeten maken. Desgevraagd hebben partijen ingestemd dit door het lot te laten beslissen. Daartoe heeft de voorzieningenrechter een munt opgegooid. De uitkomst daarvan was dat de vrouw Milo zou behouden en de man Herman zou verkrijgen.
Lees meer...

Is een schuld bij een familielid van invloed op de draagkracht of niet?

Beslissing t.a.v. schuld ter aflossing van lening van man aangegaan bij zijn vader voor het huwelijk. Er is niet voldoende aangetoond dat er een verplichting bestaat deze schuld af te lossen.
Lees meer...

Executiegeschil over kinderalimentatie. Geen misbruik van recht

Gesteld misbruik van recht door de vrouw niet aannemelijk geworden, nu de man rechtsmiddelen ter beschikking hebben gestaan die hij niet heeft benut en er bovendien inmiddels door hem een verzoekschriftprocedure tot wijziging van de vastgestelde kinderalimentatie is ingediend.
Lees meer...

Toetsingsnorm wijziging gezag bij verstek

De rechtbank heeft in haar beschikking de verzoeken van de moeder toegekend en heeft getoetst aan het criterium of de verzoeken onrechtmatig of ongegrond zijn. Dit is onjuist volgens het Hof.
Lees meer...

Is het nodig dat de notaris constateert dat partijen zich niet kunnen verenigen na een bevel tot verdeling?

Bij echtscheidingsbeschikking is een bevel verdeling gegeven. Een proces-verbaal waarin de notaris constateert partijen niet te kunnen verenigen, is geen vereiste waaraan voldaan moet zijn voordat partijen zich opnieuw tot de rechtbank kunnen wenden.
Lees meer...

Behoefte vrouw is niet onderbouwd. 60% niet van toepassing bij betwisting.

Partner- en kinderalimentatie. De zogenaamde 60% norm voldoet niet in geval de behoefte nadrukkelijk wordt betwist.
Lees meer...

Kredietcrisis heeft geen invloed op nakoming van echtscheidingsconvenant

Nakoming echtscheidingsconvenant, overmacht, dwaling, onvoorziene omstandigheden en de beperkende werking van de redelijkheid en billijkheid.
Lees meer...

Wijziging alimentatie veelal per datum indiening verzoekschrift. Uitzondering bij toepassing WSNP.

Het hof acht het in dit geval redelijk en in afwijking van hetgeen gebruikelijk is (datum indiening verzoekschrift), om als ingangsdatum voor de wijziging van de alimentatie de datum te hanteren met ingang waarvan verzoeker is toegelaten tot de schuldsaneringsregeling.
Lees meer...

Alimentatiebeslissingen zijn moeilijk te bestrijden in cassatie

De vrouw klaagt in deze zaak onder meer over het feit dat volgens haar niet op kenbare wijze rekening is gehouden met de huurinkomsten die de man uit zijn woning in Nederland zou hebben genoten. Het hof heeft hier echter wel iets over in de uitspraak opgenomen. Niet nodig is dat de gehele berekening wordt uitgeschreven in de beschikking.
Lees meer...

Vaststellingsovereenkomst vernietigd voor benadeling van meer dan een kwart

Partijen hebben afspraken gemaakt over de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden in een vaststellingsovereenkomst. Onder omstandigheden kan ook een vaststellingsovereenkomst vernietigd worden voor benadeling van meer dan een kwart.
Lees meer...

Nieuwe alimentatienormen Trema gepubliceerd (2011-1)

Jaarlijks worden geactualiseerde modellen voor de draagkrachtberekening, met de daarbij behorende tarieven en tabellen, gepubliceerd op de website van de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak.
Lees meer...

Ook interen op niet liquide vermogen van belang bij vaststellen draagkracht

Geschil tussen voormalig echtelieden over partneralimentatie. Art. 2 lid 2 WLA. Onvoldoende motivering oordeel hof onder meer voor zover dit inhoudt dat van onderhoudsplichtige niet kan worden gevergd in te teren op zijn vermogen (dat o.a. bestond uit overwaarde woning).
Lees meer...

Wel ontvankelijk in een echtscheidingsprocedure indien er geen contact is met vader waardoor er geen ouderschapsplan kon worden gemaakt.

Het opstellen en indienen van een ouderschapsplan is verplicht bij de aanvang van een echtscheidingsprocedure. De wetgever heeft er echter in voorzien dat men onder bijzondere omstandigheden toch een echtscheidingsverzoek kan indienen als er geen contact met de andere partij mogelijk is.
Lees meer...

Herinrichtingskosten en zakgeld zijn geen lasten die voorang hebben boven het betalen van kinderalimentatie

Het betalen van zakgeld aan minderjarige wordt niet beschouwd als een last die kan worden afgewenteld op de door de man aan de vrouw ten behoeve van de minderjarige te betalen kinderalimentatie. Wanneer man zakgeld wil betalen, moet hij dat doen uit zijn vrije ruimte. Ook herinrichtingskosten hebben geen voorrang boven kinderalimentatie.
Lees meer...

Draagkracht en advocaatkosten

Met grote regelmaat worden advocaatkosten in de draagkrachtberekening als post opgenomen waaruit zou moeten blijken dat de draagkracht beperkt is. Meestal is dit zonder succes maar er zijn uitzonderingen.
Lees meer...

Sinds 1 januari 2011 is scheiden soms beter voor fiscale partners

Sinds de invoering van het nieuwe fiscale partnerbegrip moedigt de fiscus is sommige gevallen de echtscheiding aan.
Lees meer...

Handige tool voor het opsporen van pensioenen

De Stichting Pensioenregister heeft met de website www.mijnpensioenoverzicht.nl een krachtige tool ontwikkeld die behulpzaam kan zijn bij de afwikkeling van scheidingszaken.
Lees meer...

Kinderalimentatie, schuldsanering en afspraken met de rechter-commissaris

Ouder ten aanzien van wie de toepassing van de schuldsaneringsregeling is uitgesproken, kan niet worden verweten dat zij bij uithuisplaatsing van de kinderen de, uit hoofde van de Wet op de Jeugdzorg verschuldigde, ouderbijdrage onbetaald heeft gelaten, nu zij dit met goedvinden van en in overleg met de rechter-commissaris en de bewindvoerder heeft gedaan.
Lees meer...