Betaling griffierechten verandert

Sinds twee maanden zijn de tarieven van de nieuwe wet griffierechten (Wgbz) van kracht. Vanaf 1 januari 2011 treedt het tweede gedeelte van deze wet in werking.
Dit betekent dat er iets verandert in de betaling van de griffierechten. De heffing en incasso gebeuren aan het begin van de juridische procedure. Als het griffierecht niet (op tijd) betaald wordt, dan heeft dit gevolgen voor het proces. Ondanks deze consequenties blijft het griffierecht verschuldigd. Deze werkwijze geldt voor dagvaardingen die worden betekend op of na 1 januari 2011 en voor verzoekschriften ingediend op of na 1 januari 2011.
Lees meer...

Verrekening kinderalimentatie met in het verleden teveel betaalde kinderalimentatie mogelijk

In deze casus heeft vader gedurende bijna anderhalf jaar teveel aan kinderalimentatie betaald. Dit komt omdat achteraf door het gerechtshof een lager bedrag aan te betalen kinderalimentatie werd vastgesteld. De man wil dit teveel betaalde bedrag verrekenen terwijl de vrouw zegt dat zij dit onredelijk vindt nu zij het bedrag al heeft uitgegeven aan kosten van het kind en moet leven op bijstandsniveau.
Lees meer...

Vordering tot opschorting alimentatie voorlopige voorzieningenprocedure afgewezen

De man stelt dat de vrouw beslag heeft laten leggen op zijn aandelen en de bankrekening van zijn bedrijf. Volgens de man kan hij echter niet voldoen aan zijn betalingsverplichtingen jegens de vrouw omdat hij de financiële middelen daarvoor niet heeft. Hij wil wel betalen, maar hij kan het niet. Bij executoriale verkoop zal de bank ingrijpen en dat heeft vergaande consequenties voor niet alleen de man, maar ook voor de vrouw, hun kinderen en de werknemers (en hun gezinnen) van het bedrijf van de man.
Lees meer...

Voorschot afwikkeling huwelijkse voorwaarden nog tijdens huwelijk toegewezen

De vrouw stelt dat de man na de ontbinding van het huwelijk uit hoofde van de verreken-verplichting zoals die is bepaald in artikel 7 lid 3 van de tussen partijen geldende huwelijkse voorwaarden, onder meer een bedrag van € 68.067,= aan haar dient te betalen. Als grondslag voor haar vordering in dit kort geding stelt de vrouw, samengevat, dat zij spoedeisend belang heeft bij haar vordering omdat de man haar het reizen met de bij haar in gebruik zijnde (aan haar fysieke handicap aangepaste) auto onmogelijk heeft gemaakt door deze auto weg te halen en te verkopen. De man heeft hierover tevoren niet geïnformeerd. Door het handelen van de man is zij genoodzaakt een ander aangepast vervoermiddel aan te schaffen.

Lees meer...

Verzoek tot nietigverklaring van een huwelijk tussen een tante op leeftijd en haar achterneef.

De rechtbank is van oordeel dat vast is komen te staan dat de geestvermogens van de vrouw ten tijde van het sluiten van het huwelijk reeds zodanig waren gestoord dat zij niet in staat was haar wil te bepalen of de betekenis van haar verklaring te begrijpen.
Lees meer...

Geen taak voor de rechter als partijen het eens zijn over de verdeling van de boedel

Uit het verzoekschrift in eerste aanleg blijkt dat partijen – volgens de vrouw ten onrechte – het eens waren over de verdeling van hun ontbonden huwelijksgemeenschap. Om die reden had hun verzoek in eerste aanleg tot verdeling niet kunnen worden toegewezen, aangezien er geen geschil meer omtrent de verdeling bestond.
Lees meer...

15 beroepen die het meeste kans maken op echtscheiding

Het Amerikaanse Business Insider ging op zoek naar de 15 beroepen die het meeste kans maken om een echtscheiding te veroorzaken.
Lees meer...

Is een meerderjarige student behoeftig?

De zoon stelt zich op het standpunt dat de vader in zijn kosten van levensonderhoud en studie dient te blijven voorzien zolang hij studeert. Hij voert daartoe allereerst aan dat hij behoeftig is, omdat hij vanwege het volgen van twee studies geen tijd heeft zich een inkomen te verwerven en dat hij bovendien vanwege fysieke beperkingen niet in staat is naast zijn studies te werken.
Lees meer...

Vader liet bij een omgangsregeling in het verleden vaak verstek gaan. Huidig verzoek om een omgangsregeling afgewezen

In verleden herhaalde malen getracht omgang tot stand te brengen, waarbij vader telkens na kortere of langere tijd liet afweten. Ook na de beschikking waarvan beroep heeft vader het laten afweten, zodat zijn verzoek tot vaststelling van een omgangsregeling is afgewezen.
Lees meer...

Draagkracht stiefvader ten onrechte niet berekend

Ingevolge art. 1:395 BW in verbinding met art. 1:392 lid 1 aanhef en onder c BW heeft een stiefouder een eigen onderhoudsplicht jegens de tot zijn gezin behorende minderjarige kinderen van zijn echtgenoot. Deze regel werd volgens de Hoge Raad door het gerechtshof 's-Gravenhage onjuist toegepast.
Lees meer...

Afspraak m.b.t. kinderalimentatie niet zonder meer in strijd met het recht. Uitsluitend overeenkomsten waarbij afstand wordt gedaan van de wettelijke verplichting tot betaling van een kinderalimentatie zijn nietig.

Het geschilpunt in hoger beroep betreft de vraag of de afspraak tussen partijen om de onderhoudsbijdrage voor de kinderen met ingang van 1 oktober 2008 te stellen op € 40,- per kind per maand in het geval niet tijdig tot een andere afspraak wordt gekomen, (rechts)geldig is en dient te worden nageleefd.
Lees meer...

Huwelijkse voorwaarden en uitsluiting van verevening pensioenrechten.

Van een “uitdrukkelijk” uitsluiten in de zin van art. 11 Wet verevening pensioenrechten bij scheiding kan eveneens sprake zijn ingeval partijen in hun huwelijkse voorwaarden met het oog op een eventuele scheiding hebben bepaald dat (bepaalde) pensioenrechten niet worden verrekend.
Lees meer...

Geeft gezamenlijk aangegane hypothecaire lening, waarop niet is afgelost, man aanspraak op helft overwaarde van door vrouw in privé verkregen woning?

Kern van het geschil is of de man aanspraak kan maken op een deel van de waarde van de aandelen die tot het privé-vermogen van de vrouw behoren, alsmede op de helft van de netto-opbrengst van de voormalige echtelijke woning die aan de vrouw in eigendom toehoorde terwijl de hypothecaire geldlening (waarvoor uitsluitend rente werd betaald en geen aflossing) op naam van de beide partijen stond. Het hof heeft beide vragen ontkennend beantwoord.
Lees meer...

Indexeringspercentage alimentatie 2011 vastgesteld op 0,9%

Alimentatiebedragen stijgen jaarlijks op grond van artikel 402-a Boek I BW. De Minister van Justitie stelt het indexeringspercentage jaarlijks vast. Het indexeringspercentage voor 2011 bedraagt 0,9%.
Lees meer...

Tot wanneer kan hoger beroep worden in gesteld tegen een echtscheidingsbeschikking?

Een beschikking houdende echtscheiding waartegen hoger beroep is ingesteld, gaat pas in kracht van gewijsde in de zin van art. 1:163 lid 3 BW, nadat de appelbeschikking in kracht van gewijsde is gegaan.
Lees meer...

Wijziging fiscaal partnerschap levert toch geen risico op in 2011 voor scheidende partijen

Met ingang van 1 januari 2011 wordt een nieuw partnerbegrip geïntroduceerd. In de Algemene wet inzake rijksbelastingen (hierna: AWR) wordt een basispartnerbegrip geïntroduceerd dat voor alle fiscale wetten zal gelden. Het gevaar schuilde in het moment waarop het fiscaal partnerschap voor gehuwden zou vervallen. Sedert 12 november 2010 is er een wijziging gekomen in deze materie waardoor alles bij het oude blijft.
Lees meer...

Gerechtshof passeert stelling van moeder dat kind geen omgang wil. Toewijzing dwangsom.

De 12-jarige dochter van partijen wenst volgens de vrouw geen omgang met vader. Moeder stelt dat zij de omgang niet in de weg staat maar meent dat zij de wens van haar dochter wel dient te respecteren zodat zij niet meewerkt aan een eerder opgelegde omgangsregeling.
Lees meer...

Uithuisplaatsing van baby van 3 maanden. Moeder is verdachte in strafzaak

Het betreft een verzoek tot uithuisplaatsing van een 3 maanden oude baby. De baby verbleef bij een pleeggezin en de vraag was of de minderjarige teruggeplaatst kon worden bij de moeder. Moeder is verdachte in een strafzaak terzake een in een koffer aangetroffen kinderlijkje.
Lees meer...

Wrakingsverzoek te laat ingediend. Verzoeker niet-ontvankelijk

De rechtbank stelt vast dat het onderhavige verzoek tot wraking zes dagen na sluiting van de behandeling ter zitting ter griffie van de rechtbank is ontvangen, waarbij een toelichting op de reden voor deze late indiening ontbreekt.
Lees meer...

Mag in hoger beroep voor het eerst een verzoek worden gedaan?

Deze zaak wijkt in zoverre af van de vorige door mij besproken casus dat hier sprake is van een nieuw verzoek terwijl in de vorige casus werd gevraagd om een wijziging (vermeerdering) van het verzoek in hoger beroep.
Lees meer...

Mag een vermeerdering van een verzoek om alimentatie mondeling in hoger beroep plaatsvinden?

Ter mondelinge behandeling heeft het kind haar verzoek in hoger beroep mondeling vermeerderd tot € 250,- per maand met ingang van 1 mei 2010 en tot € 164,- per maand met ingang van 1 augustus 2010, omdat zij met ingang van 1 mei 2010 is gestopt met haar werk bij Albert Heijn waardoor haar behoefte is toegenomen. De man heeft hiertegen bezwaar gemaakt. Hij stelt dat de vermeerdering van het verzoek in een te laat stadium is gedaan en bovendien niet is onderbouwd met stukken.
Lees meer...

Komt een alimentatieplichtige met terugwerkende kracht in aanmerking voor aftrek van levensonderhoud indien hij later kinderalimentatie betaalt?

In het Besluit van 14 februari 2008, nr. CCP2007/3175M over uitgaven voor levensonderhoud, weekenduitgaven voor gehandicapten en scholingsuitgaven van de Staatssecretaris van Financiën valt onder het kopje "Met terugwerkende kracht betaalde alimentatie" te lezen:

"Een belastingplichtige voldoet met terugwerkende kracht aan zijn alimentatieverplichtingen jegens zijn kinderen over eerdere jaren. Komt hij voor die jaren alsnog in aanmerking voor aftrek van uitgaven voor levensonderhoud?
Lees meer...

Te laat ingekomen beroepschrift. Hoger beroep ontvankelijk of niet?

Voor de vraag of indiening van een appelrekest geslaagd is, wordt aangehaakt bij de zogeheten genuanceerde ontvangsttheorie van artikel 3:59 jo artikel 3:37 lid 3 van het Burgerlijk Wetboek (hierna: BW). Dit betekent dat, toegespitst op de appelprocedure, het appelschrift de griffie moet hebben bereikt om haar werking te hebben, tenzij het niet tijdig bij de griffie bereiken van het appelschrift het gevolg is van omstandigheden die de griffie (als geadresseerde) betreffen en rechtvaardigen dat de griffie het nadeel draagt.
Lees meer...

Einde gezamenlijk gezag door het ontbreken van iedere communicatie

Wijziging van omstandigheden gelegen in het niet normaliseren van betrekkingen tussen de ouders; beoordeling aan de hand van de in artikel 1:251a BW opgenomen criteria.
Lees meer...

Komen stamrechtaanspraken in aanmerking voor pensioenverevening?

Een oud-werkgever van de man heeft een schadeloosstelling ad ƒ 145.055,-- aan hem toegekend ter zake van de ontbinding van zijn arbeidsovereenkomst. Deze schadeloosstelling heeft de man aangewend ter verwerving van een stamrecht. Medio november 1993 is dit bedrag gestort. De rechtbank is van oordeel dat het stamrecht niet als een pensioengerelateerde voorziening als bedoeld in de Wet Verevening Pensioenrechten bij Scheiding (WVPS) c.q. niet als ouderdomspensioen in de zin van artikel 1 lid 1, aanhef en onder d, WVPS kan worden aangemerkt.
Lees meer...

Beoordeling van een verzoek tot schorsing van de uitvoerbaar bij voorraadverklaring

Volgens de vader is de diagnose dat de minderjarige ADHD heeft, gesteld op grond van subjectieve testresultaten en strekt het te ver om aan minderjarige medicatie voor te schrijven. De voorgeschreven medicatie heeft grote risico’s en bijwerkingen, aldus de vader. Dit alles leidt er toe dat het belang van minderjarige bij schorsing zwaarder weegt dan het belang bij uitvoerbaarheid bij voorraad van de beschikking, aangezien de uitvoerbaarheid bij voorraad tot onoverkomelijke problemen leidt indien de vader in hoger beroep in het gelijk wordt gesteld of er een andere gezagsvoorziening wordt getroffen.
Lees meer...

Eenhoofdig gezag voor vader. Uitleg klemcriterium en noodzakelijkheidscriterium

Vader verzoekt om eenhoofig gezag. De rechtbank heeft dit verzoek gehonoreerd en moeder is hiertegen in hoger beroep gegaan.

Vaststaat dat de communicatie tussen de vader en de moeder sinds 26 juli 2007 ernstig is verstoord. Op die datum heeft de moeder door middel van de inname van een grote hoeveelheid slaapmiddelen en andere medicatie een zelfmoordpoging ondernomen, bij welke gelegenheid ook [zoon] een - naar later is vastgesteld geringe - hoeveelheid medicatie binnen heeft gekregen. De moeder heeft afscheidsbrieven geschreven waarin zij aangaf dat zij samen met het gezin uit het leven zou stappen.
Lees meer...

Hulp bij verdelingszaken en afwikkeling van huwelijkse voorwaarden

Effectief verdelen of het afwikkelen van huwelijkse voorwaarden bij scheiding is vaak een probleem. Verschillende redenen liggen hieraan ten grondslag. De belangrijkste reden is dat er onvoldoende informatie beschikbaar is in de procedure om de rechter te laten beslissen waardoor de uitspraak te lang op zich laat wachten.
Lees meer...

Alimentatie vaker slecht nageleefd

Alimentatie wordt steeds vaker niet of maanden te laat betaald. Vorig jaar kreeg het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) zo'n 9900 aanmeldingen voor het innen van kinder- en partneralimentatie binnen, een stijging van 23 procent vergeleken met 2008. Dit jaar zullen meer dan 13.000 zaken worden ingenomen door het LBIO.
Lees meer...

60% regel opnieuw afgewezen door Hoge Raad

Door de huwelijksgerelateerde behoefte van 60% van het voormalige netto gezinsinkomen als enige maatstaf te hanteren, heeft het hof miskend dat de behoefte aan alimentatie in redelijkheid moet worden bepaald met inachtneming van alle door partijen aangevoerde relevante omstandigheden. Maatstaf: HR 19 december 2003, NJ 2004, 140.
Lees meer...

Ondanks communicatieproblemen toch gezamenlijk gezag

Het ligt op de weg van de moeder om haar blokkade jegens de vader weg te werken. De vader dient begrip te hebben voor het bestaan van deze blokkade.
Lees meer...

Strenge eisen voor beeindiging alimentatie

Beroep op artikel 1:160 BW restrictief uitgelegd op grond van vaste jurisprudentie van de Hoge Raad (uitspraak van 13 juli 2001, LJN: ZC3603, bevestigd op 3 juni 2005, LJN: AS5961). De rechtbank acht op grond van de verklaringen van partijen en het onderzoeksrapport van het detectivebureau onvoldoende een rechtsvermoeden van wederzijdse verzorging en gemeenschappelijke huishouding aangetoond, zoals bedoeld door het gerechtshof Amsterdam van 12 januari 2010 (LJN: BL0867). De man zal, gegeven de standpunten van partijen en gelet op zijn bewijsaanbod, in de gelegenheid worden gesteld om nader bewijs daarvan te leveren.
Lees meer...

Geen internationale akte voor homohuwelijk

De internationale huwelijksakte kan door Nederlandse gemeenten niet worden uitgegeven aan homoparen. Internationale wetgeving maakt het onmogelijk de verklaring af te geven aan stellen van gelijke sekse. De PvdA heeft hier onlangs Kamervragen over gesteld.
Lees meer...

Welk huwelijksvermogensrecht is van toepassing? Afspraken van partijen zonder tussenkomst notaris.

De man stelt zich op het standpunt dat de rechtbank ten onrechte heeft overwogen dat Nederlands recht van toepassing is op het huwelijksvermogensregime van partijen. Hij stelt dat partijen een rechtskeuze voor Oekraïense huwelijksvermogensrecht hebben gedaan en verwijst daarvoor naar de tussen partijen gesloten overeenkomst van 18 april 2004. De man betoogt dat gekeken moet worden naar wat partijen bewogen heeft om die overeenkomst aan te gaan. De beweegredenen van partijen waren, volgens de man, onder meer gelegen in de omstandigheid dat partijen in de Oekraïne gingen trouwen, waar geen gemeenschap van goederen bestaat, als gevolg waarvan het huwelijk voor de man, die 17 jaar ouder is dan de vrouw en die in tegenstelling tot de vrouw vermogen had, geen vermogensrechtelijke risico’s met zich meebracht.
Lees meer...

Ondanks crisis toch minder echtscheidingen

Het heeft de onderzoekers van het CBS nogal verrast: het aantal echtscheidingen lijkt dit jaar, net als vorig jaar, substantieel lager uit te vallen dan in de periode 2005 tot 2008. En dat terwijl er in het verleden tijdens economische crises meer mensen uit elkaar gingen dan in goede tijden.
Lees meer...

Geen ruimte voor uitleg van het echtscheidingsconvenant bij vermeend mondeling niet-wijzigingsbeding. Schriftelijkheidsvereiste.

De vrouw heeft aangevoerd dat de man gehouden is aan de afspraken die partijen in het convenant hebben gemaakt. Hij dient de overeengekomen partneralimentatie voor een periode van twaalf jaar te voldoen, conform de tekst van het convenant. De vrouw stelt dat er in zoverre sprake is van een niet-wijzigingsbeding. De man heeft dit bestreden.
Lees meer...

Verhuizing moeder naar woonplaats nieuwe partner toegestaan.

Verzoeken van de vader zijn afgewezen en moeder is onder meer vervangende toestemming verleend om met de minderjarigen van plaats A naar plaats B te verhuizen. Het toekomstperspectief van de minderjarige ligt bij de hoofdverzorger, de moeder.
Lees meer...

Moeder moet naam van school aan vader geven

Moeder verzet zich tegen het verzoek van de man om de naam van de school alwaar de dochter van partijen onderwijs volgt te verstrekken aangezien dat volgens haar niet in het belang is van de minderjarige. Indien de man weet waar de minderjarige op school zit, levert dit bij haar dochter [...] veel stress op, hetgeen zijn weerslag zal hebben op de minderjarige, aldus de vrouw. De Raad voor de Kinderbescherming is het met de vrouw eens. Het gerechtshof oordeelt anders.
Lees meer...

Eenhoofdig gezag bij vader door ernstige persoonlijkheidsstoornis bij moeder

Bij de beoordeling van het verzoek van de man om hem te belasten met het eenhoofdig gezag over de kinderen staat voorop het wettelijke uitgangspunt dat de ouders ook na de ontbinding van het huwelijk het gezag over hun kinderen gezamenlijk blijven uitoefenen. Hiervan kan slechts worden afgeweken indien sprake is van een van de uitzonderingen verwoord in artikel 1:253a BW, inhoudende dat:

a) er een onaanvaardbaar risico is dat de kinderen klem of verloren zouden raken tussen de ouders indien deze beiden het gezag zouden (gaan) uitoefenen en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering zou komen,

of

b) dit anderszins in het belang van de kinderen noodzakelijk is.

Van een uitzondering zoals hierboven beschreven is in deze zaak sprake.
Lees meer...

Ontzetting van vader uit het gezag wegens misbruik van het gezag en slecht levensgedrag

Een ouder kan, indien dit in het belang van de kinderen noodzakelijk wordt geoordeeld, van het gezag over een of meer van zijn kinderen worden ontzet op grond van misbruik van het gezag of grove verwaarlozing van de verzorging en opvoeding van een of meer kinderen, slecht levensgedrag of indien er sprake is van een onherroepelijke veroordeling ter zake van de in artikel 1:269 lid 1 achter sub c BW genoemde misdrijven. Het gaat hier om een vader die zich schuldig heeft gemaakt aan kindermisbruik en een gewelddadig karakter heeft.
Lees meer...

Verbreking gezamenlijk gezag na scheiding door toepassing van "klem-criterium"

In deze zaak had de man kennelijk gedreigd het kind mee te nemen naar het buitenland zonder overleg en was de relatie tussen partijen heel slecht reden waarom de rechtbank het eenhoofdig gezag aan de vrouw had gegeven. Het hof oordeelt nu in hoger beroep.
Lees meer...

Verzoek om ouderschapsonderzoek afgewezen in verband met verslavingsproblematiek. Verzoek is bovendien niet goed onderbouwd.

Hoewel uit het dossier en uit hetgeen partijen ter zitting van het hof hebben verklaard, blijkt dat er sprake is van een slechte onderlinge communicatie en van veel wantrouwen jegens elkaar, is het hof van oordeel dat een ouderschapsonderzoek - hoewel daartoe geëigend - op dit moment niet zal bijdragen aan de verbetering daarvan. Het hof overweegt daartoe dat de oorzaak van de slechte onderlinge verhoudingen met name in de (verslavings)problematiek van de moeder ligt.
Lees meer...

Hoe kan de behoefte van kinderen uit verschillende relaties worden berekend?

Wijziging kinderalimentatie; behoefte kinderen in verschillende situaties De man verzoekt wijziging kinderalimentatie en partneralimentatie in verband met onderhoudsplicht jegens nog twee kinderen: hij is een geregistreerd partnerschap aangegaan met een vrouw die al een kind had en samen hebben zij ook een kind gekregen. De rechtbank stelt de behoefte van alle kinderen afzonderlijk vast: die van de twee kinderen met de vrouw conform de eerdere beschikking, die van het kind van de nieuwe partner enkel op basis van haar inkomen en die van het kind van de man met de nieuwe partner op basis van beider inkomens. Artikelen: 1:400 BW.
Lees meer...

Moet een ontbindingsvergoeding worden aangewend voor het betalen van alimentatie?

Het gerechtshof 's-Hertogenbosch overweegt dat een ontbindingsvergoeding in principe is bestemd om inkomensschade uit ontslag op te vangen. Dat betekent dat het hof er bij de draagkrachtbepaling in principe vanuit gaat dat het lagere inkomen wordt aangevuld tot het oude niveau; daarnaast mag een deel worden gebruikt om pensioennadeel te bestrijden. Het doen van een investering om een nieuw inkomen te verwerven kan een passende investering zijn.
Lees meer...

Draagkracht wordt niet alleen gevormd door de middelen waarover de alimentatieplichtige beschikt maar ook door de middelen waarover hij of zij redelijkerwijs kan beschikken

De man koopt in deze zaak een woning waarin hij zijn liquide vermogen investeert van ruim € 215.000,00. Ook neemt hij een hypothecaire geldlening van € 285.000,00 voor dezelfde woning en een stuk grond. Het gevolg van deze aanschaf is dat hij geen kinderalimentatie mee kan betalen zodat hij nihilstelling verzoekt. Dit standpunt vindt geen genade bij de Hoge Raad.
Lees meer...

Kosten werknemer aan werkgever voor gebruik auto worden niet meegenomen bij de bepaling van de draagkracht

In het jaar 2007 heeft de man gedurende 9 maanden in privé gebruik gemaakt van een hem door de B.V. ter beschikking gestelde auto. Door dit privé gebruik wordt de man in beginsel geconfronteerd met een fiscale bijtelling. Op die bijtelling komt in mindering een door de werknemer aan de werkgever voor het privé gebruik te betalen vergoeding. De betalingen aan de werkgever ter zake die vergoeding zijn vermeld op de salarisspecificaties van de man. De man is met de B.V. een zodanige vergoeding overeengekomen dat de fiscale bijtelling teniet werd gedaan; hij betaalde gedurende bedoelde 9 maanden € 2.045,67 per maand. Gemiddeld over een jaar kwam dat neer op ongeveer € 1.534,-- per maand. Deze betalingen wil de man op zijn draagkracht laten drukken.
Lees meer...

Gedetineerde vader spreekt (stiefouder)adoptieverzoek tegen. Afwijzing van het adoptieverzoek. Er zijn minder ingrijpende maatregelen

Er is volgens moeder nauwelijks contact geweest tussen het kind en zijn (biologische) vader. Dit wordt door vader bestreden. Moeder heeft ook niet met hem en het kind in gezinsverband samengeleefd zoals de vader stelt in zijn verweerschrift. De moeder heeft alle contacten met de vader afgehouden, omdat hij een alcoholprobleem heeft en agressief is. De vader heeft volgens moeder het kind voor het laatst gezien in 2005 en niet in 2009 zoals hij zelf stelt.

Lees meer...

Stelselmatige niet-nakoming van een omgangsregeling kan reden zijn voor gezagswijzing

Niet-nakoming omgangsregeling vormt in het onderhavige geval grond voor een gezagswijziging op de voet van art. 1:251a BW. Voor een dergelijke gezagswijziging is echter slechts plaats indien hetzij (het onaanvaardbare risico bestaat dat) het kind als gevolg van die niet-nakoming klem of verloren raakt tussen de ouders en niet te verwachten is dat hierin binnen afzienbare tijd voldoende verbetering komt, hetzij die gezagswijziging anderszins in het belang van het kind noodzakelijk is. De beslissing dat een zodanige gezagswijziging noodzakelijk is dient, vanwege het ingrijpende karakter daarvan, aan hoge motiveringseisen te voldoen.
Lees meer...

Ouders beloven de kinderen niet meer te slaan met pollepel. OTS opgeheven

De ouders hebben onweersproken verklaard dat zij in ieder geval sinds het uitspreken van de ondertoezichtstelling afstand hebben genomen van het slaan als opvoedmethode.
Lees meer...

Europese Hof: 'Vonnis dat kind terug moet afdwingbaar'

Een uitspraak van een bevoegde rechtbank in de EU wat bepaalt dat een kind moet worden teruggebracht naar een land moet worden nageleefd. De uitvoer van een dergelijke uitspraak mag niet ongedaan gemaakt worden door een uitspraak van een rechter uit een andere lidstaat. Dat mag ook niet als er sprake is van veranderde omstandigheden. De eerste uitspraak telt.
Lees meer...

Ontheffing uit de ouderlijke macht van een moeder met een ernstige en langdurige persoonlijkheidsstoornis

Nu de moeder zich tegen een ontheffing verzet, ligt ter toetsing aan het hof voor de vraag of er gegronde vrees bestaat dat, na een ondertoezichtstelling van ten minste zes maanden of na een uithuisplaatsing krachtens het bepaalde van artikel 1:261 Burgerlijk Wetboek van meer dan één jaar en zes maanden, deze maatregel - door de ongeschiktheid of onmacht van de moeder om haar plicht tot verzorging en opvoeding te vervullen - onvoldoende is om de bedreiging van de zedelijke of geestelijke belangen van [de minderjarige] af te wenden.
Lees meer...

Scheidingsperikelen van samenwoners geen reden om eenzijdig gezag in stand te laten. Omzetting van eenzijdig gezag naar gezamenlijk gezag.

In de rechtspraak en de literatuur heerst de opvatting dat gezamenlijk gezag de voorkeur verdient boven eenhoofdig gezag behoudens uitzonderlijke gevallen. Wij hebben het dan over toepassing van het zogenaamde "klemcriterium" dat door de Hoge Raad werd geïntroduceerd in een uitspraak van 10 september 1999, NJ 2000, 20. Daarvan is in het onderhavige geval geen sprake.
Lees meer...

Landen die deel uitmaken van de Raad van Europa mogen homohuwelijk weigeren zo oordeelt het Europese Hof voor de Rechten van de Mens

Landen die deel uitmaken van de Raad van Europa mogen zelf beslissen of zij het huwelijk openstellen voor homoseksuelen. Dat heeft het Europees Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in de zaak Schalk en Kopf tegen Oostenrijk. Het oordeel was niet unaniem. Met 4 tegen 3 stemmen was het een dubbeltje op zijn kant. Onder de uitspraak zijn de zogenaamde "dissenting opinions" opgenomen van de rechters die graag een andere uitkomst zouden hebben gezien.
Lees meer...

Moeder houdt kinderen thuis van school, sportactiviteiten en sociale activiteiten zonder rechtsgrond. Verbod om kinderen zonder rechtsgrond bij zich te houden toegewezen.

Vordering moeder te verbieden om kinderen in de toekomst, zonder rechtsgrond dan wel rechtsgeldige reden bij zich te houden, althans weg te houden bij vader toegewezen met proceskostenveroordeling. Lees meer...

Vernietiging dossier AMK. Aan welke normen dient er te worden voldaan?

Vernietiging dossier 4 jaar na AMK-melding. De ouders voeren aan dat de rechtbank artikel 56 lid 1 en lid 2 van de Wet op de Jeugdzorg (WJZ) verkeerd heeft toegepast. De hoofdregel van voornoemd artikel is dat de bescheiden worden vernietigd binnen drie maanden na het verzoek. Dit is slechts anders, indien een redelijk belang van een ander dan wel de wet zich hiertegen verzet.
Lees meer...

Drugsverslaafde man met verlaagde bijstandsuitkering moet eveneens kinderalimentatie betalen

De man verzoekt de bij beschikking van de rechtbank Groningen van 5 februari 2008 vastgestelde alimentatieverplichting (€ 100,-- per kind per maand, betreft twee kinderen) op nihil te stellen. Hij voert daartoe aan dat hij geen inkomen meer heeft en geen recht op een uitkering. Dit had te maken met de verslavingsproblematiek van de man (verslaafd aan alcohol en drugs). Sinds juli 2009 ontvangt de man een bijstandsuitkering van de Intergemeentelijke Sociale Dienst. Vanaf 10 augustus 2009 verblijft hij in een instelling van Verslavingszorg Noord Nederland en volgt een behandelprogramma voor ernstig langdurig verslaafden.
Lees meer...

SRK verzekerden hebben in een aantal gevallen recht op inschakeling van een mediator op kosten van de verzekeraar

SRK verzekerden doen er goed aan hun polisvoorwaarden goed door te nemen indien zij een echtscheiding wensen. In een aantal gevallen kunnen zij een mediator die lid is van de vFAS inschakelen die als mediator kan optreden. Als familierechtspecialist sta ik u gaarne bij op deze basis.
Lees meer...

Verklaring voor recht dat de kinderen in strijd met het gezag in een ander land zijn achtergehouden en verplichte medewerking aan terugkeer van de kinderen naar Nederland. Combinatie dwangsom en verklaring voor recht niet mogelijk

De moeder is met de kinderen in Nederland woonachtig, de vader in Egypte. De moeder is in april 2007 voor een periode van zes maanden met de kinderen naar Egypte vertrokken om aldaar te hertrouwen met haar nieuwe partner. Op 30 april 2007 heeft de vader de kinderen in Egypte met zich meegenomen en heeft hen niet met de moeder naar Nederland laten terugreizen.
Lees meer...

Zijn belastingschulden verknochte schulden in de zin van art. 1:94 lid 3 BW?

Aansprakelijkheid op grond van artikel 1:102 BW voor een belastingschuld kan geldend worden gemaakt door aansprakelijkstelling ex art. 49 IW 1990, met procedure voor belastingrechter. Belastingschulden van een echtgenoot zijn niet aan die echtgenoot verknocht in de zin van art. 1:94 lid 3 BW.
Lees meer...

Vordering tot het vaststellen van een omgangsregeling in kort geding afgewezen

De vordering tot het doen vaststellen van een omgangsregeling heeft een sterk declaratoir karakter en dient daarom te worden afgewezen. Bovendien leent een kort geding zich niet voor waarheidsvinding. Dit laatste houdt verband met de aantijgingen van de vrouw dat er sprake is van seksueel misbruik.
Lees meer...

Marokko partij bij het Haags kinderontvoeringsverdrag. Op 1 juni 2010 treedt het verdrag voor Marokko in werking.

Marokko heeft zijn akte van toetreding tot het Verdrag betreffende de burgerrechtelijke aspecten van internationale ontvoering van kinderen neergelegd bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken in Nederland, depositaris van het Verdrag.
Lees meer...

Internationale kinderontvoering en "daadwerkelijke" uitoefening van gezag

Kind is zonder toestemming van de vader (die in detentie verbleef) overgebracht door moeder naar Nederland. Deze overbrenging is weliswaar in strijd met het gezagsrecht geschied in de zin van artikel 3 lid 1, aanhef en sub a HKOV (Haags Kinderontvoeringsverdrag) maar het gerechtshof 's-Hertogenbosch meent dat er sprake is van een uitzondering omdat de vader het gezag niet "daadwerkelijk" uitoefende. Verzoek tot terugkeer van het kind naar Slowakije door de Centrale Autoriteit alsnog afgewezen.
Lees meer...

Hebben ouders die het gezamenlijk gezag uitoefenen recht op een gelijke verdeling van de tijd (50-50%) met de kinderen?

De in art. 1:247 BW neergelegde gelijkwaardigheid van de ouders verplicht niet tot een gelijke (50%-50%) verdeling van de tijd die het kind bij elke ouder doorbrengt.
Lees meer...

Broer geen belanghebbende bij beslissing tot uithuisplaatsing van zijn broers of zusters. Vergeefs beroep op artikel 8 EVRM.

Gezag wordt over elk minderjarig kind afzonderlijk uitgeoefend en voor elk kind afzonderlijk moet worden voldaan aan wettelijke criteria voor toepassing van deze maatregel. In zaak van elk individueel minderjarig kind zijn dan ook enkel de uit het gezag over dit kind voortvloeiende rechten en verplichtingen van dit kind en van de ouders die het gezag over dit kind uitoefenen dan wel de pleegouders betrokken.
Lees meer...

Verzoek tot verlenging van partneralimentatie indien er na ommekomst van de termijn van 12 jaar nog feiteijke betalingen zijn verricht.

Wanneer na ommekomst van de termijn van twaalf jaren van art. 1:157 lid 4 BW de alimentatiebetalingen worden beëindigd, is de alimentatieplicht van rechtswege vervallen, tenzij binnen de termijn van drie maanden een verlengingsverzoek is gedaan. Hoe zit dit als de alimentatieplichtige op advies van zijn of haar advocaat na ommekomst van de termijn van 12 jaar nog drie maanden vrijwillig heeft doorbetaald? Kan in dat geval nog verlenging worden gevraagd?
Lees meer...

Geen verbeterbeschikking als er geen sprake is van een kennelijke fout.

Met enige regelmaat doet zich het geval voor dat advocaten menen dat een beschikking niet alles weergeeft wat is gesteld of besproken. In die gevallen wordt te pas en te onpas aan de rechtbank verzocht om een verbeterbeschikking. Alleen als het overduidelijk is dat de rechter zich heeft vergist kan dit tot succes leiden. De fout moet zich bovendien lenen voor eenvoudig herstel.
Lees meer...

Kinderalimentatie voorrang boven boedelafdracht WSNP II

Op 11 februari publiceerde ik op deze website een uitspraak van het gerechtshof 's-Hertogenbosch van 9 februari 2010, LJN BL3657 waarin het gerechtshof oordeelde dat het betalen van kinderalimentatie voorrang heeft boven de boedelafdracht in het kader van de WSNP. In deze uitspraak wordt dit oordeel herhaald en wordt eveneens beslist dat zelfs indien de rechter-commissaris geen rekening houdt met de geldende kinderalimentatie bij de vaststelling van het vrij te laten bedrag voor de man hij - in dit geval - toch dient te betalen. De uitspraak wijkt af van de algemene lijn van de Hoge Raad.
Lees meer...

Ook bij gezamenlijke gezagsuitoefening kan omgang tijdelijk worden geschorst. Nieuw verzoek kan in ieder geval na een jaar.

In zijn beschikking van 18 november 2005, R03/130, NJ 2005, 574(15), heeft de Hoge Raad geoordeeld dat bij gezamenlijke gezagsuitoefening tijdelijke schorsing van de uitoefening van het omgangsrecht van de ouder bij wie het kind niet verblijft, inhoudende dat tijdelijk geen omgang of contact met het kind is toegestaan, mogelijk is op de voet van het bepaalde in art. 1:253a BW. Dit oordeel wordt opnieuw bevestigd.
Lees meer...

Ouderschapsplan. Aan welke eisen dient te worden voldaan?

In casu is in het ouderschapsplan als uitgangspunt opgenomen dat de minderjarigen de niet-verzorgende ouder zo vaak kunnen bezoeken als zij zelf willen. Het initiatief ligt derhalve bij de kinderen zelf die pas 3 en 5 jaar oud zijn. De rechtbank acht een dergelijke regeling niet in het belang van de kinderen.
Lees meer...

Niet uitgevoerd verrekenbeding. Indirect belang in dochtervennootschap van andere dochtervennootschap van B.V. van een der echtgenoten niet zelfstandig tot vermogen van die echtgenoot te rekenen.

Een ingewikkelde titel maar de kern komt hierop neer. Indien een partij aandeelhouder is van een holding en de holding de aandelen houdt van een werkmaatschappij moet bij de verrekening uitsluitend gekeken worden naar de waarde van de aandelen die de partij zelf houdt (holding). De waarde van de werkmaatschappij mag niet zelfstandig tot het vermogen van de echtgenoot gerekend worden. Dat is m.i. ook logisch aangezien dit vermogen toebehoort aan de holding. Het vermogen van de werkmaatschappij beïnvloedt de waarde van de holding en zo kan men toch tot een juiste verrekening komen.
Lees meer...

Ondertoezichtstelling van Laura blijft gehandhaafd

Het hof is met de rechtbank van oordeel dat er nog steeds goede gronden zijn om Laura onder toezicht te stellen zodat de ondertoezichtstelling gehandhaafd blijft. Laura en haar vader treffen weliswaar voorbereidingen voor de zeiltocht om de wereld, maar deze acht het hof nu niet voldoende om de risico’s weg te nemen.
Lees meer...

Moeder krijgt eenhoofdig gezag over Katya Leendertz

De rechtbank heeft op 3 mei 2010 beslist dat de moeder van Katya Leendertz alleen het ouderlijk gezag over Katya krijgt. De reden hiervoor is dat het voor de ouders onmogelijk is geworden gezamenlijk het gezag over Katya uit te oefenen. De ouders communiceren niet meer met elkaar, voeren talloze juridische procedures en er is sprake van een zeer diep wantrouwen over en weer. Bovendien heeft de vader in mei 2009 Katya zonder overleg met de moeder eigenmachtig meegenomen naar Amerika.

De moeder krijgt het gezag toegewezen omdat zij Katya in Nederland jarenlang heeft verzorgd en opgevoed en er geen aanwijzingen zijn dat het in die periode niet goed ging met Katya.
Lees meer...

Vallen de onderhoudsbijdragen die de onderhoudsgerechtigde ontvangt buiten de boedel indien de WSNP van toepassing is?

In deze zaak is onder andere de stelling betrokken door de onderhoudsplichtige dat de kosten die hij moest betalen voor de kinderen niet aan de kinderen kunnen worden besteed nu de WSNP van toepassing is. Deze stelling is op basis van de wettelijke bepalingen hieromtrent onjuist.
Lees meer...

Verzoeker trekt de procedure in vóór de behandeling; beslissing over de proceskosten.

De man heeft zijn verzoek bij brief van 22 februari 2010 ingetrokken. De vrouw heeft zich tegen deze intrekking verzet in die zin dat zij een kostenveroordeling van de man wenst nu hij de vrouw nodeloos in rechte heeft betrokken, wetende dat zijn verzoek geen kans van slagen had. De man betwist dat. Hij stelt dat hij zijn verzoek heeft ingetrokken omdat hij tijdens de procedure zijn huis heeft verkocht en aldus over vermogen en over tijdelijke extra rente-inkomsten beschikt, waardoor zijn draagkracht tot betaling van een kinderbijdrage is toegenomen.
Lees meer...

Kan van de alimentatieplichtige worden gevergd dat hij inteert op zijn vermogen?

Het hof heeft overwogen dat ter mondelinge behandeling, waar namens de man diens advocaat is verschenen, is gebleken dat de man uit de nalatenschap van zijn vader een vermogen heeft ontvangen en dat door de (advocaat van de) man niet is weersproken dat het vermogen dat de man thans in ieder geval nog ter vrije beschikking staat kan worden becijferd op circa € 85.000,-. Het hof heeft overwogen het redelijk te achten - gelet op de onderhoudsverplichting van de man en in aanmerking genomen de penibele financiële situatie waarin de vrouw verkeert - dat de man op voormeld vermogen inteert om zodoende aan zijn onderhoudsverplichting jegens het kind te kunnen voldoen.
Lees meer...

Geen afwijking huwelijkse voorwaarden. Koude uitsluiting.

De uit het huwelijk voortvloeiende vermogensrechtelijke verhouding tussen partijen is aan te merken als "koude uitsluiting". Gelet op de inhoud van artikel 1 van de huwelijkse voorwaarden bestaat tussen hen geen enkele gemeenschap van goederen. Ook zijn zij geen verrekeningsplicht overeengekomen. De man wenst primair wijziging van de huwelijkse voorwaarden met terugwerkende kracht in die zin dat daarvan zal deel uitmaken - kort gezegd - een finaal verrekenbeding. Hij heeft bij het aangaan van de huwelijkse voorwaarden nimmer voor ogen gehad dat deze niet alleen werking zouden hebben jegens derden, maar ook tussen partijen onderling, meer in het bijzonder bij scheiding.
Lees meer...

Mag een verwijtbare en onherstelbare inkomensvermindering van de alimentatieplichtige ertoe leiden dat zijn inkomen beneden het niveau van 90% van de voor hem geldende bijstandsnorm zakt indien hij alimentatie moet betalen?

Van belang is dat de man zeer geruime tijd beneden bijstandsniveau heeft geleefd, terwijl niet is gebleken dat hij geld heeft geleend of gekregen om mede in de kosten van zijn levensonderhoud te voorzien en hij evenmin een aanvullende bijstandsuitkering heeft aangevraagd en ontvangen omdat hij, zoals hij desgevraagd tegenover het hof heeft verklaard, deze niet heeft willen aanvragen aangezien hij zich daarbij niet prettig zou hebben gevoeld.
Lees meer...

Ingangsdatum toekenning kinderalimentatie

Het hof achtte het redelijk de ingangsdatum van de door de vader te betalen bijdrage, zoals gebruikelijk, te bepalen op de datum van de indiening van het inleidend verzoekschrift, te weten 24 oktober 2007. De vader heeft eerst vanaf die datum rekening kunnen en moeten houden met een door hem aan de moeder te betalen bijdrage ten behoeve van de kinderen. (...)" De rechtbank had de ingangsdatum van de bijdrage een tweetal jaren eerder laten ingaan waardoor de vrouw nu mogelijk een behoorlijk bedrag moest terugbetalen. Hierover klaagde zij tevergeefs bij de Hoge Raad.
Lees meer...

Kunnen huwelijkse voorwaarden aan de beslaglegger worden tegengeworpen indien de huwelijkse voorwaarden niet zijn ingeschreven in het huwelijksgoederenregister?

Vast staat dat de huwelijkse voorwaarden niet in het openbaar huwelijksgoederenregister zijn ingeschreven en dat [X B.V.] op het moment van beslaglegging van die voorwaarden onkundig was. [X B.V.] neemt om die reden tot uitgangspunt dat zij ervan mocht uitgaan dat de auto ten tijde van de beslaglegging in een huwelijkse gemeenschap viel, aangezien [appellante] en [V] op dat moment gehuwd waren. Dat uitgangspunt is volgens het gerechtshof Leeuwarden juist.
Lees meer...

Dient de in de verrekenperiode aan de man toekomende, maar feitelijk nog niet aan hem uitgekeerde winstaandelen in de maatschap, in de verrekening te worden betrokken?

De man heeft de winst die hij nog niet heeft opgenomen in zijn belastingaangifte voor de inkomstenbelasting vermeld. De vrouw stelt dat, gezien de tekst van de huwelijkse voorwaarden, de nog niet opgenomen winst dient te worden verrekend. De man stelt dat het gerechtshof ten onrechte de vraag of sprake is van uitkeerbare winst heeft overgeslagen en zich onmiddellijk begeven in de vraag of verrekening van die winst kan worden bewerkstelligd tussen de (voormalige) echtgenoten zonder de onderneming in gevaar te brengen.
Lees meer...

Vreemdgaan geen reden tot beeindiging alimentatie

De man betoogt dat het gedrag van de vrouw zodanig grievend is geweest, dat niet van hem kan worden gevergd dat hij een bijdrage in haar levensonderhoud betaalt. Ter onderbouwing van deze stelling voert de man aan dat de vrouw gedurende het huwelijk minimaal drie keer overspel heeft gepleegd. Bovendien heeft de vrouw verklaard dat zij enkel en uitsluitend met de man is gehuwd teneinde de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen en heeft zij, zodra zulks was geschied, de man verlaten.
Lees meer...

Kan de vrouw om verdeling van de gemeenschap van goederen vragen indien zij reeds eerder afstand heeft gedaan van de gemeenschap?

Het hof is in deze zaak gebleken dat de vrouw op grond van artikel 1:103 BW op 26 mei 2009 afstand heeft gedaan van de huwelijksgoederengemeenschap. Dientengevolge heeft de man de gehele gemeenschap verkregen. Nu de vrouw afstand heeft gedaan zal het hof haar verzoek tot verdeling afwijzen.
Lees meer...

Vernietiging huwelijkse voorwaarden in verband met misbruik van omstandigheden

De man heeft op het moment van ondertekening van de huwelijkse voorwaarden last van traumatische jeugdervaringen, waarvoor een levenslange hulpverlening is vereist; daarnaast heeft hij ADHD en dyslexie. Uit de aantekeningen uit het dossier van een behandelaar van de man blijkt dat de man even voor ondertekening van de akte van huwelijkse voorwaarden al enige tijd moe was en leed aan een sombere stemming. De man had toen ook contact met een nieuwe psychiater.
Lees meer...

Verzoek toewijzing echtelijke woning, voor beide partijen afgewezen.

In het kader van de voorlopige voorzieningenprocedure vragen beide partijen het uitsluitende gebruik van de echtelijke woning. Er volgt een belangenafweging en vervolgens afwijzing van beide verzoeken. Inzicht in de toets die de rechter aanlegt bij het wegen van de verschillende belangen.
Lees meer...

Europese commissie wil meer rechtszekerheid bij internationale huwelijken.

Bij internationale huwelijken kunnen allerlei juridische problemen ertoe leiden dat de tragedie van een echtscheiding een financiële en emotionele ramp wordt; dit kan mensen het leven zeer moeilijk maken", zei vicevoorzitter Viviane Reding, EU‑commissaris voor Justitie, grondrechten en burgerschap. "Duizenden echtparen bevinden zich in moeilijke persoonlijke omstandigheden omdat de nationale rechtsstelsels er tot dusver niet in geslaagd zijn duidelijke antwoorden te geven. In veel gevallen zijn de kinderen en de zwakkere echtgenoot daarvan de dupe.
Lees meer...

Rechtmatigheid lijfsdwang na niet-nakoming omgangsregeling

Vrouw komt stelselmatig omgangsregeling niet na en bovendien heeft het tweemaal verbeuren van dwangsommen niet geleid tot nakoming van een omgangsregeling. Is de toepassing van lijfsdwang nu rechtmatig?
Lees meer...

Onvoldoende feiten gesteld om voorrang van kinderalimentatie te doorbreken voor nieuwe partner die geen inkomsten verwerft.

Vaststelling kinderalimentatie, toepasssing voorrangsregeling van artikel 1:400 lid 1 BW.
Lees meer...

Echtscheidings- en ouderschapsplan online bij Raad voor Rechtsbijstand.

Sinds januari 2010 kunnen burgers gebruikmaken van het online ouderschapsplan van de Raad voor Rechtsbijstand. Het bijbehorende echtscheidingsplan komt in mei online te staan.
Lees meer...

Niet voldaan aan stelplicht t.a.v. gesteld gemis aan draagkracht.

Eerder heb ik een uitspraak van het Gerechtshof Amsterdam op deze website besproken van 9 februari 2010, LJN BL3467 waarin een ondernemer onvoldoende gegevens aan het gerechtshof had overgelegd om zijn stelling dat hij onvoldoende draagkracht had te onderbouwen. Nu gebeurt dit opnieuw in deze casus bij het gerechtshof 's-Hertogenbosch. Het is dus van groot belang alle relevante gegevens aan de rechter ter hand te stellen en geen gegevens achter te houden of louter het standpunt in te nemen dat stukken nog niet konden worden opgesteld e.d. zonder deze stelling heel goed en begrijpelijk te onderbouwen.
Lees meer...

Beeindiging alimentatie in verband met samenwoning. Verzoek toegewezen.

De man dient te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat de vrouw heeft samengewoond met een ander als ware zij gehuwd. Daarvoor dient sprake te zijn van een duurzame affectieve relatie, samenwoning, een gemeenschappelijke huishouding en wederzijdse verzorging.
Lees meer...

Kan een partij aan een afspraak worden gehouden dat eerst mediation moet worden beproefd alvorens naar de rechter te kunnen stappen?

De man doet een beroep op artikel 29 van het tussen partijen geldende convenant waarin is bepaald dat een geschil tussen hen pas dan aan de rechter kan worden voorgelegd als zij na mislukt overleg mediation hebben beproefd.
Lees meer...

Samenloop bij verschillende alimentatiegerechtigden. Wie gaat voor?

Het komt geregeld voor dat er meerdere alimentatiegerechtigden zijn. Een voorbeeld is de situatie dat er kinderen en een een ex-echtgenoot zijn. Een ander voorbeeld is een eerste en tweede echtgenoot waarvan gescheiden wordt. Wie gaat er nu voor in deze situaties?
Lees meer...

Wanneer kan een niet-wijzigingsbeding in een echtscheidingsconvenant worden doorbroken?

Partijen hebben een echtscheidingsconvenant gesloten, waarin onder meer is bepaald: "dat het in art. 1 bepaalde niet bij rechterlijke uitspraak kan worden gewijzigd op grond van wijziging van omstandigheden, behoudens in het geval van een zo ingrijpende wijziging van omstandigheden, dat de partij die de wijziging verzoekt, naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer aan het niet-wijzigingsbeding mag worden gehouden, zoals in art. 1:159 lid 3 is bepaald."

De man die kapitein was op een baggerschip in het buitenland ontvangt thans zijn inkomen netto (gangbare constructie in internationaal verband) waardoor hij zijn alimentatie niet meer fiscaal kan aftrekken. De man vond dat doorbreking van van niet wijzigingsbeding nu gerechtvaardigd is.
Lees meer...

Alimentatieplicht en ontslagvergoeding

Reservering voor een aanvulling op het pensioen. Moet de aan de alimentatieplichtige toegekende ontbindingsvergoeding zodanig worden aangewend dat hij aan zijn alimentatieverplichting kan blijven voldoen?
Lees meer...

Krijgt moeder vervangende toestemming om met de kinderen te verhuizen naar Tjechie?

Bij de beoordeling van voormelde verzoeken dient het hof de belangen van alle betrokkenen in aanmerking te nemen en tegen elkaar af te wegen. Het belang van de kinderen staat daarbij voorop, maar dat neemt niet weg dat, afhankelijk van alle omstandigheden van het geval, andere belangen zwaarder kunnen wegen. Hoewel in gevallen als deze een verhuizing naar het buitenland zeker niet nadelig voor kinderen behoeft te zijn en zelfs voordelen met zich kan brengen, moet in het onderhavige geval sterk worden betwijfeld of de door de moeder voorgenomen verhuizing in het belang is van de kinderen en voldoende zorgvuldig is voorbereid.
Lees meer...

Kan van een partij die een WWB ontvangt toch worden gevergd dat hij of zij kinderalimentatie betaalt?

De vrouw stelt in haar vierde grief dat bij becijfering van de draagkracht van de man dient te worden uitgegaan van zijn verdiencapaciteit, zijnde € 1.100,= netto per maand en niet van zijn huidige inkomsten uit de WWB-uitkering, temeer omdat de man niet aantoont dat hij zich inspant om werk te vinden.
Lees meer...

Is het enkele feit dat de man alle hypotheeklasten voor zijn rekening heeft genomen voldoende om af te wijken van de huwelijkse voorwaarden?

De man wenst een verrekening van de overwaarde van de echtelijke woning die eigendom is van de vrouw, met de stelling dat het onderling overeenstemmend gedrag van partijen tijdens het huwelijk afweek van de huwelijkse voorwaarden.
Lees meer...

Volgt uit art. 1:166 BW (reparatiehuwelijk) dat de duur van het eerste huwelijk moet worden opgeteld bij de duur van het tweede huwelijk bij de beantwoording van de vraag of er sprake is van een kortdurend huwelijk als bedoeld in art. 1:157 lid 6 BW?

Het gaat om een kinderloos huwelijk van partijen. Het eerste huwelijk duurde korter dan een jaar. Op grond van het bepaalde in artikel 1:157 lid 6 BW was de alimentatieduur beperkt tot de duur van het huwelijk (Dat is het geval bij kinderloze huwelijken die korter dan 5 jaar hebben geduurd. In andere gevallen is de duur van de alimentatie 12 jaar). Partijen hebben dat vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Door het tweede huwelijk wordt de duur van de huwelijken samen meer dan vijf jaar. Welke alimentatieduur geldt nu?
Lees meer...

Wijziging van een rechterlijke uitspraak over alimentatie. Vergissing van de rechter voldoende voor wijziging?

Wat is de reikwijdte van art. 1:401 lid 4 BW? Is het van belang dat tegen de uitspraak een rechtsmiddel openstaat of heeft opengestaan?
Lees meer...

Welke pensioenen vallen onder de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding?

Met enige regelmaat krijg ik te maken met cliënten die niet goed weten welke pensioenen vallen onder de Wet VP. Een overzicht.
Lees meer...

Advocaat legt in een alimentatiezaak niet het hele procesdossier uit de eerste aanleg over bij het gerechtshof. Niet-ontvankelijk.

De advocaat van de man reageert niet op brieven van het gerechtshof om het volledige procesdossier uit de eerste aanleg bij de rechtbank over te leggen. Wel heeft hij aan het gerechtshof de beschikking toegezonden waartegen het hoger beroep zicht richt. Er volgt niet-ontvankelijkheid waardoor de zaak niet inhoudelijk wordt behandeld.
Lees meer...

Onvoldoende financiële stukken overgelegd met als argument dat de stukken nog niet konden worden opgesteld door accountant komt voor rekening van de alimentatieplichtige.

De stelling van de man dat hij door veranderingen die zich in zowel zijn privéleven als op zakelijk gebied hebben voltrokken, en als gevolg van het feit dat een administratief medewerker in 2007 ontslag nam, er nog niet in is geslaagd om samen met zijn accountant en zijn financieel adviseur de (definitieve) jaarstukken van 2006, 2007 en 2008 op te stellen en in te dienen komt voor rekening en risico van de man.
Lees meer...

Kinderalimentatie voorrang boven boedelafdracht WSNP

De vrouw heeft - kort samengevat -, zoals aangevuld ter zitting, aangevoerd dat de rechtbank de door de man te betalen kinderalimentatie ten onrechte gedurende de toepassing van de schuldsaneringsregeling op nihil heeft gesteld. De man heeft onder meer aangevoerd dat de bewindvoerder een verzoek bij de rechter-commissaris heeft ingediend om een hoger vrij te laten bedrag vast te stellen in verband met de kinderalimentatie, doch tevergeefs. De rechter-commissaris heeft de man opgedragen om een procedure nihilstelling kinderalimentatie op te starten. Het hof gaat er echter van uit dat de rechter-commissaris bij de vaststelling van het vrij te laten bedrag in het kader van de WSNP rekening zal houden met de door haar vast te stellen kinderalimentatie.
Lees meer...

Verlenging van alimentatie na wettelijke termijn van 12 jaar. Ernstige hartklachten.

Vrouw verzoekt verlenging van de wettelijke limitering na 12 jaar in verband met ernstige hartklachten en hof verlengt de termijn met 5 jaar zonder mogelijkheid van verdere verlenging.
Lees meer...

Kan opeisbare kinderalimentatie worden verrekend?

Geschil tussen voormalige echtelieden over de vraag of de man aan alimentatieverplichtingen heeft voldaan door verrekening met vordering die hij op de vrouw zou hebben in verband met een door de vrouw ten behoeve van haar levensonderhoud en dat van de kinderen opgenomen krediet.
Lees meer...

Behoefte. Kan de rechter bij de vaststelling van het alimentatiebedrag rekening houden met de premie van een overlijdensrisicoverzekering?

Het Hof heeft geoordeeld dat art. 1:157 lid 2 BW een voorziening toelaat inhoudende dat maandelijks aan de vrouw een bedrag is verschuldigd ten hoogte van de premie voor een verzekering ter dekking van het risico dat de man tijdens de alimentatieperiode als bedoeld in art. 1:157 lid 3 of lid 4 BW komt te overlijden.
Lees meer...

Eenvoudige verwijzing naar de zogenaamde Hofformule volstaat niet voor de bepaling van de omvang van de behoefte

De behoefte aan een aanvullende bijdrage in het levensonderhoud van de vrouw wordt afgewezen, omdat zij deze behoefte niet of nauwelijks heeft onderbouwd. Een simpele verwijzing naar de hofformule volstaat niet.
Lees meer...

Hof bekrachtigt beschikking rechtbank waarbij vervangende toestemming werd verleend voor vaccinaties tegen pneumokokken

Bij verzoekschrift ingekomen op 17 augustus 2009 heeft de stichting Jeugdzorg bij de rechtbank Middelburg verzocht om vervangende toestemming voor een medische behandeling bij het kind, inhoudende vaccinatie tegen pneumokokken. De rechtbank wees het verzoek toe. Belang kind bij vaccinatie weegt zwaarder dan geloofsovertuiging moeder.
Lees meer...

Verzoek tot ontheffing ouderlijke macht toegewezen. Moeder had om afwijzing van het verzoek verzocht aangezien zij zich niet zou verzetten tegen een verlenging van de ondertoezichtstelling.

Het belang van het kind bij duidelijkheid over de continuïteit van haar opvoedingssituatie en bij een ongestoord hechtingsproces weegt zwaarder dan de op zich zelf begrijpelijke wens van de moeder om het gezag in stand te houden als middel om contact met het kind te houden. De moeder heeft, ook na ontheffing, recht op contact en de pleegouders hebben ter zitting benadrukt dat de deur voor moeder altijd open staat als zij contact met het kind wil.
Lees meer...

Ziekenhuis hoeft naam van donorvader niet te geven

De rechtbank Groningen heeft de vordering afgewezen van een stel dat de naam en contactgegevens wil hebben van de biologische vader van hun kind. Door een fout in het Delfzicht ziekenhuis in de provincie Groningen bij een inseminatieronde kreeg het stel in 2002 een baby met een donkere huidskleur, terwijl de ouders in de veronderstelling waren dat er zaad gebruikt was van een blanke vriend.
Lees meer...

Vermindering draagkracht door prepensioen. Is er sprake van een wijziging van omstandigheden die tot minder alimentatie leidt?

Alimentatieplichtige man verzoekt om wijziging van de door hem aan zijn ex-vrouw te betalen partneralimentatie. Hij legt aan dit verzoek ten grondslag dat hij met prepensioen is gegaan, waardoor zijn inkomsten zijn verminderd en zijn draagkracht is afgenomen. De rechtbank is, gelet op de omstandigheden van dit geval, van oordeel dat de keuze van de man om met prepensioen te gaan voor zijn rekening dient te blijven.
Lees meer...

Geen procesvertegenwoordiging door staat bij internationale kinderontvoering

De ministerraad heeft er op voorstel van minister Hirsch Ballin van Justitie mee ingestemd de procesvertegenwoordigende bevoegdheid van de Centrale autoriteit in zaken van internationale kinderontvoering af te schaffen. Als de wetswijziging in werking treedt, zal de Nederlandse Staat niet langer procederen tegen Nederlandse burgers als er sprake is van internationale kinderontvoering.
Lees meer...

Ontkenning vaderschap toegewezen zonder DNA-onderzoek

Verzoekster is op 7 mei 2003 in de gemeente Eemsmond met belanghebbende A. gehuwd. Verzoekster is op 16 juli 2008 in Nahle (Libanon) bevallen van [het kind]. Tussen verzoekster en belanghebbende A. is bij beschikking van de rechtbank Utrecht d.d. 13 mei 2009 de echtscheiding uitgesproken. Voor het vaderschap in juridische zin, is van belang of moeder en de vader van het kind met elkaar zijn getrouwd op het tijdstip dat het kind wordt geboren. Is dit het geval dan is de man bij de geboorte van het kind de juridische vader van het kind. Partijen woonden echter al niet meer samen sedert 20 september 2005. Vanaf 15 mei 2007 heeft verzoekster een relatie met belanghebbende B.
Lees meer...

Meer rechten en geld voor pleegouders

Een pleeggezin heeft de eerste voorkeur voor kinderen die niet bij hun eigen ouders kunnen opgroeien. Om pleegouders te steunen in hun belangrijke taak wordt hun rechtspositie verbeterd. Ook wordt de pleegvergoeding aanzienlijk verhoogd.
Lees meer...

Verjaring; ontbinding gemeenschap van goederen; hoofdelijke aansprakelijkheid van voormalige deelgenoot in de gemeenschap voor de helft van een schuld van de andere deelgenoot.

Het gaat in deze zaak om een vordering van het UWV tegen een deelgenoot van een ontbonden gemeenschap van goederen. De vordering is ontstaan door zwartwerken van de andere deelgenoot. In de tweede zin van artikel 1:102 BW is erin voorzien, dat die andere ex-echtgenoot met de ene ex-echtgenoot hoofdelijk verbonden raakt voor de helft van de gemeenschapsschuld van de ene ex-echtgenoot. Wanneer verjaart deze vordering?
Lees meer...

Wanneer verjaart een alimentatiebeschikking? Hoe moet men stuiten?

De alimentatievordering verjaart na verloop van 5 jaar tenzij de verjaringstermijn is gestuit. Dit vloeit voort uit artikel 3:324 lid 3 BW.
Lees meer...

Is het slaan van kinderen een reden voor ondertoezichtstelling?

In deze zaak hebben de ouders toegegeven de kinderen te slaan uit geloofsovertuiging en zonder boosheid. Volgens de ouders straffen zij met een roede en doen zij dat uit liefde. Inmiddels zouden zij niet meer slaan.
Lees meer...

Is de rechter verplicht een minderjarige beneden de 12 jaar te horen als daar uitdrukkelijk om wordt gevraagd?

Ingevolge art. 809 Rv. kan de rechter minderjarigen die de leeftijd van twaalf jaar nog niet hebben bereikt in de gelegenheid stellen hem hun mening kenbaar te maken op een door hem te bepalen wijze. Opnieuw wordt herhaald dat dit geen verplichting is en de rechter behoeft zijn beslissing om hen niet te horen, behoudens bijzondere omstandigheden waarvan in dit geval niet is gebleken, niet te motiveren.
Lees meer...

Gezamenlijk gezag na echtscheiding alsnog verbroken: de minderjarige loopt bij voortzetting een onaanvaardbaar risico, nu de vader al jaren weigert mee te werken aan totstandkoming van een verblijfsvergunning

De gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag vergt dat de vader en de moeder belangrijke beslissingen met betrekking tot het kind in overleg met elkaar kunnen nemen en daartoe in staat zijn tot communicatie met elkaar. Op basis van de aan het hof overgelegde stukken en het verhandelde ter terechtzitting is het hof van oordeel dat de communicatie tussen de ouders dermate slecht is dat handhaving van het gezamenlijk gezag niet in het belang van het kind kan worden geacht.
Lees meer...

Toegewezen verzoek tot ontheffing uit de ouderlijke macht bij verdenking van het syndroom van Münchhausen by Proxy

De ouders hebben nagelaten meer inzicht in hun eigen situatie en in de situatie rond de minderjarige te geven en hebben hun medewerking geweigerd aan de uitvoering van diverse maatregelen die duidelijkheid konden verschaffen.
Lees meer...

Onderhoudsplicht voor biologische en/of juridische vader van door seksueel misbruik verwekt kind?

De vrouw, geboren op 28 april 1983, is van haar vijftiende tot haar achttiende jaar (en waarschijnlijk ook vóór haar vijftiende) stelselmatig seksueel misbruikt door de man (haar stiefvader) en door haar moeder, met wie zij destijds in gezinsverband samen leefde. Als gevolg van het seksueel misbruik is de vrouw zwanger geraakt van de man en is [minderjarige 1] geboren. [minderjarige 2] is twee jaar later geboren. Zowel de man als de moeder van de vrouw zijn voor het seksueel misbruik strafrechtelijk veroordeeld. De vrouw vraagt thans een onderhoudsbijdrage voor de kinderen van de stiefvader.
Lees meer...