Rechter onbevoegd tot het treffen van een voorlopige voorziening betreffende het gezag indien een rechter in een andere lidstaat al een beslissing terzake heeft genomen

Het gaat hier om een kinderontvoeringszaak. Een rechter mag niet een voorlopige voorziening betreffende het gezag treffen van een kind in eigen land, als een dergelijke beslissing reeds is genomen door de rechter in een ander EU-land. Deze beslissing is genomen door het Europese Hof van Justitie op 23 december 2009 in de zaak Deticek.
Lees meer...

Einde alimentatieplicht bij samenleven met een ander als ware men gehuwd (art. 1:160 BW)

Kan de rechter een andere datum vaststellen dan de datum waarop de alimentatiegerechtigde is gaan samenleven met een ander als ware zij gehuwd?
Lees meer...

Amsterdams verrekenbeding en voorhuwelijks vermogen

Moet de tijdens het huwelijk opgetreden waardestijging van de voormalige echtelijke woning, die de man reeds enige jaren vóór het huwelijk in onbezwaarde eigendom had verworven, in de verrekening worden betrokken in het geval dat deze waardestijging mede valt toe te schrijven aan een verbouwing staande huwelijk die is gefinancierd met een hypothecaire lening waarvoor beide partijen zich hoofdelijk aansprakelijk stelden en in verband waarmee een kapitaalverzekering is afgesloten waarvoor staande huwelijk premiebetalingen zijn verricht, terwijl voorts hypotheekrente werd voldaan?
Lees meer...

Wanneer zijn stukken te laat ingediend en wat is de zelfstandige rol van de rechter hierbij?

De vrouw klaagt onder andere over het feit dat het Hof aan zijn beoordeling van de draagkracht van de man mede een (concept-)rapport ten grondslag heeft gelegd dat pas op 26 maart 2008 aan het Hof en aan de vrouw was toegestuurd, terwijl de mondelinge behandeling reeds op 3 april 2008 was bepaald, en het een omvangrijk en ingewikkeld stuk zou betreffen.
Lees meer...

Kinderalimentatie en de invloed van een nieuwe partner die volgens de alimentatieplichtige niet in staat is eigen inkomsten te genereren.

Dient de onderhoudsplichtige die zich op de lasten in verband met een nieuw gezin wil beroepen, te stellen en aan te tonen dat er omstandigheden aanwezig zijn die rechtvaardigen dat ten gunste van het nieuwe gezin (enige) achterstelling van de kinderen uit een eerdere relatie plaatsvindt?
Lees meer...

Samenloop schuldsanering en alimentatie. Man heeft gevraagd om nihilstelling

Heeft een saniet die slechts beschikt over het door de rechter-commissaris in het kader van de schuldsanering vrij te laten bedrag heeft nog draagkracht om (kinder)alimentatie te voldoen?
Lees meer...

Concept wetsvoorstel lesbisch ouderschap

Een nieuw wetsvoorstel maakt het mogelijk dat zogeheten duomoeders zonder tussenkomst van de rechter juridisch ouder kunnen worden. Nu is nog instemming van de rechter vereist, omdat de vrouwelijke partner van de moeder van het kind dat binnen hun relatie is geboren, alleen via adoptie ouder kan worden.
Lees meer...

Partijen wonen enkele jaren samen. De vrouw breekt zwangerschap af op voorwaarde dat zij de helft van de overwaarde van de woning van de man ontvangt.

De vrouw heeft abortus gepleegd en de man is zijn kant de afspraak niet nagekomen. De vrouw vordert nakoming van de overeenkomst.
Lees meer...

Gemeenschap van goederen. Letselschade-uitkering, verknochtheid en bewijs

Een letselschade-uitkering kan verknocht zijn (zie voor smartengeld en toekomstige schade voor verlies aan arbeidsvermogen HR 24 oktober 1997, NJ 1998, 693). Het niet voldoen aan de stelplicht en bewijslast is een belangrijke verklaring voor de uiteenlopende uitspraken op dit gebied.
Lees meer...

Gemeenschap van goederen. Tijdens het huwelijk gaat de man zonder medeweten van de vrouw een schuld aan voor betaling van gokschuld. Verknocht?

De bank verhaald een openstaande schuld van € 25.000,00 op beide echtelieden. De vrouw stelt dat de schuld aan de man verknocht is, nu die buiten haar medeweten is aangegaan met gebruikmaking van een valse handtekening ter delging van een gokschuld. In hoeverre is de vrouw aansprakelijk?
Lees meer...

In een periodiek verrekenbeding is opgenomen dat "netto inkomsten uit arbeid" verrekend moeten worden. Vallen hier eveneens de ondernemingswinsten onder?

De man is DGA van een kwekerij. Uitleg van de akte van huwelijkse voorwaarden waarin niet is opgenomen dat ondernemingswinsten onder inkomsten worden begrepen.
Lees meer...

Wanneer kan een overeengekomen verdeling worden vernietigd wegens dwaling op grond van art. 3:196 BW?

De vrouw is kort voorafgaande aan het opstellen van een echtscheidingsconvenant opgenomen geweest in een psychiatrische inrichting. Zij tekent een overeenkomst waarbij zij afstand doet van de waarde van aandelen van een B.V. die in de huwelijksgoederengemeenschap vielen.
Lees meer...

Is het belang van de kinderen altijd beslissend bij een voorgenomen verhuizing naar het buitenland?

Met enige regelmaat doet zich de situatie voor dat een van de gezagsouders naar het buitenland wil verhuizen met het kind (of de kinderen) en de andere gezagsouder zich daartegen verzet. Welke belangen weegt de rechter in een dergelijk geval?
Lees meer...

Wat is het moment van verdeling?

Volgens artikel 3:200 BW vervalt een rechtsvordering tot vernietiging van een verdeling door verloop van drie jaar na de verdeling. Kijken we naar het tijdstip van de overeenkomst of de notariële verdelingsakte?
Lees meer...

Onder welke omstandigheden verbeurt een deelgenoot zijn aandeel in een goed op grond van artikel 3:194 lid 2 BW?

De man heeft in eerste aanleg aangevoerd dat er geen zwart geld was op een buitenlandse bankrekening. Later blijkt dat er wel zwart geld was. De man verbeurt het hele bedrag aan de vrouw.
Lees meer...

Alimentatie en vermogen. Van welk rendement wordt uitgegaan bij de bepaling van de draagkracht?

Voor de inkomstenbelasting wordt uitgegaan van een fictief rendement van 4% (box III). Bij de bepaling van de draagkracht kan van een ander rendement worden uitgegaan.
Lees meer...

Kinderalimentatie en stiefouder. Band van het kind met de eigen ouder is een factor van belang. Behoeftigheid kind

Een minderjarig kind verdient € 693,00 per maand. Eigen inkomsten van minderjarige kinderen doen niets af aan de behoeftigheid van het kind. Aldus is behoeftigheid niet van belang bij minderjarigen. De band tussen vader is sterker dan die met de stiefouder. Dit is een factor die kan leiden tot een andere verdeling van de kosten van het kind.
Lees meer...

Echtscheidingsverzoek ontvankelijk zonder ouderschapsplan

Op grond van de wet moet in beginsel een ouderschapsplan worden ingediend bij een echtscheidingsverzoek indien er minderjarige kinderen zijn. In sommige gevallen kan het zo zijn dat het ouderschapsplan redelijkerwijs niet kan worden overgelegd.
Lees meer...

Kabinet wil kinderbijslag opschorten als ouders niet goed meewerken met gezinsvoogd

Ouders die zich niets aantrekken van de schriftelijke aanwijzing(en) van een gezinsvoogd terwijl hun kind onder toezicht is gesteld, lopen de kans dat de kinderbijslag voor maximaal één jaar wordt opgeschort.
Lees meer...

Biologische vader is ook verwekker van een kind bij een vaderschapsactie (moeder vraagt om alimentatie) tenzij hij tegenbewijs levert

De man stelt dat hij slechts donor is geweest en niet de verwekker in juridische zin. Verwekker in jurische zin is uitsluitend de man die samen met moeder op natuurlijke wijze het kind heeft laten ontstaan.
Lees meer...

Dient een vermogensvermindering in acht te worden genomen bij een niet uitgevoerd periodiek verrekenbeding?

Partijen hebben niet verrekend. Het aanvangsvermogen van de man was € 135.254 en zijn eindvermogen was € 300.959. De vrouw had een beginvermogen van € 119.663 en een eindvermogen van € 21.239.
Lees meer...

Minimumleeftijd van 18 jaar voor alle huwelijken

Minister Hirsch Ballin van Justitie wil voor erkenning van huwelijken de minimumleeftijd verhogen van 15 naar 18 jaar.
Lees meer...

Lijfsdwang op grond van alimentatiebeschikking niet mogelijk als alimentatieplichtige in staat van faillissement is verklaard

Uitzondering faillissementswet (lijfsdwang mogelijk bij achterstand alimentatie) alleen van toepassing als een achterstand in alimentatie betaald kan worden uit geld dat niet in het faillissement valt.
Lees meer...

Minderjarige kan zich informeel tot de rechter wenden om een uitspraak te krijgen over ouderlijk gezag

Heeft een minderjarige ook een mogelijkheid om zich na de echtscheiding tot de rechter te wenden voor een voorziening over het ouderlijk gezag?
Lees meer...

Bij de berekening van de draagkracht dienen in beginsel alle schulden mee te tellen

Vaak ziet men in beschikkingen dat de rechter met bepaalde schulden bij het bepalen van de draagkracht geen rekening houdt omdat deze zijn aangegaan na het huwelijk. Volgens de Hoge Raad is dit niet juist.
Lees meer...

Rechtbank wijst verzoek om voornaamswijziging van Jeanne in Jeanne d'Arc af

De rechtbank wijst een verzoek om voornaamswijziging af aangezien de toevoeging d'Arc een buitenlandse geslachtsnaam betreft en ook geen gebruikelijke voornaam is
Lees meer...

Indexeringspercentage alimentatie 2010 vastgesteld op 2,3%

Met ingang van 1 januari 2010 worden de de uitkeringen voor levensonderhoud verhoogd.
Lees meer...

Verlenging alimentatie na wettelijke termijn van 12 jaar bij arbeidsongeschikheid

Kan arbeidsongeschiktheid die is ontstaan na de echtscheiding een rol spelen bij een verzoek om verlenging?
Lees meer...

Donor (biologische vader) heeft onder omstandigheden recht op omgang

Verzoek van een donor (biologische vader) om op grond van artikel 1:377a BW een omgangsregeling met de minderjarige vast te stellen
Lees meer...

LBIO int naast kinderalimentatie ook partneralimentatie

Sedert 1 augustus 2009 is het LBIO gerechtigd ook partneralimentatie te innen.
Lees meer...