Vallen de onderhoudsbijdragen die de onderhoudsgerechtigde ontvangt buiten de boedel indien de WSNP van toepassing is?

Ingevolge artikel 295 lid 4 sub c juncto artikel 21 aanhef en sub 3 Faillissementswet vallen gelden die aan de vrouw worden verstrekt ter voldoening aan een wettelijke onderhoudsplicht buiten de boedel. Dit betekent dat de door de man verschuldigde kinderbijdragen niet door de vrouw hoeven te worden afgedragen aan de bewindvoerder.
Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 28 april 2010, LJN
BM2996