Vanaf 1 januari 2015 geen bijstandsverhaal meer door gemeente voor onderhoudsbijdrage kinderen.

Op 1 januari 2015 zijn de Participatiewet ingevoerd en de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Hierbij zijn diverse uitkeringsregelingen gewijzigd en zijn de tot dan toe bestaande kindregelingen in aantal teruggebracht.
In de Particiatiewet is de norm ‘éénoudergezin’ komen te vervallen, zodat de hoogte van de uitkering die aan alleenstaanden wordt verstrekt niet langer afhankelijk is van de vraag of minderjarige kinderen deel uitmaken van het gezin van de bijstandsgerechtigde.
Ook is het kindgebonden budget per 1 januari 2015 verhoogd en is de zogeheten alleenstaande-ouderkop ingevoerd, waardoor alleenstaande ouders die aan de daartoe gestelde voorwaarden voldoen aanspraak hebben op een verhoogd kindgebonden budget. Het kindgebonden budget (inclusief de alleenstaande-ouderkop) wordt door de Belastingdienst vastgesteld en uitbetaald.
Gelet op deze wetswijzigingen rijst de vraag of de gemeente in een geval als het onderhavige nog de mogelijkheid tot verhaal heeft op de niet-verzorgende ouder van de in het gezin van de bijstandsgerechtigde opgroeiende minderjarige.

Ingevolge artikel 62 van de Participatiewet kunnen kosten van bijstand tot de grens van de onderhoudsplicht, zoals bedoeld in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, worden verhaald op degene die zijn onderhoudsplicht jegens een minderjarig kind dat tot het gezin van de bijstandsgerechtigde behoort, niet of niet behoorlijk nakomt. Naar het oordeel van de rechtbank kan het bestaan van een verhaalsrecht van de gemeente jegens een onderhoudsplichtige ouder echter slechts worden aangenomen indien de gemeente kosten van bijstand (mede) ten behoeve van de minderjarige maakt. Met ingang van 1 januari 2015 is dit niet langer het geval. De Participatiewet kent immers slechts de norm voor de alleenstaande en de norm voor een echtpaar. Of tot het gezin van de bijstandsgerechtigde minderjarigen kinderen behoren, is voor de hoogte van de uitkering niet relevant. Hierdoor is naar het oordeel van de rechtbank sprake van een zodanige systeemwijziging als gevolg van de wetswijzigingen van 1 januari 2015 dat niet langer gesproken kan worden van een situatie waarin de gemeente kosten voor bijstand mede ten behoeve van de minderjarige maakt. Gelet hierop komt aan de gemeente sinds 1 januari 2015 niet meer de bevoegdheid toe tot verhaal jegens een onderhoudsplichtige ouder voor de kosten van de minderjarige.

Rechtbank Rotterdam 2 september 2015, ECLI:NL:RBROT:2015:6424

Zie ook in gelijke zin: Gerechtshof Den Haag 22 april 2015, ECLI:NL:GHDHA:2015:1011