Moeder (advocaat) werkt niet mee aan omgang. Hof legt vrij uitputtend uit wat in een dergelijk geval allemaal kan worden gedaan om omgang tot stand te brengen.

Voorbeelden van mogelijke ingrepen zijn: veroordeling tot medewerking aan de uitvoering van een omgangsregeling op straffe van een dwangsom (artikel 611 Rv), lijfsdwang (artikel 585 Rv), benoeming van een bijzondere curator (artikel 1:250 BW), het treffen van een kinderbeschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling), wijziging van het gezag of verblijfplaats van het kind, begeleiding door derden van de omgang, wijziging van de bestaande omgangsregeling, opschorting van de verplichting tot betaling van (kinder)alimentatie en/of een aansporend boetebeding in de overeenkomst tot regeling van de omgang. In bepaalde gevallen kan zelfs het strafrecht worden ingezet om te voorkomen dat bij omgang in het kader van een omgangsregeling het kind aan het ouderlijk gezag wordt onttrokken (artikel 279 Sr). De rechter kan partijen voorts met hun instemming verwijzen naar mediation. Verder kan de rechter zonder de instemming van partijen onderzoek door derden gelasten, zoals een onderzoek van de raad voor de kinderbescherming of een deskundigenbericht met toepassing van mediation (ook forensische mediation genoemd). Voorts kan de rechter, onder aanhouding van de definitieve beslissing, voorshands een voorlopige omgangsregeling vaststellen en partijen tussentijds horen over de uitvoering daarvan en de (verdere) gang van zaken.

Het hof is op grond van de overgelegde stukken en de mondelinge behandeling van het schorsingsverzoek van oordeel dat zich in deze procedure met betrekking tot [de minderjarige] een belangenstrijd in de zin van artikel 1:250 BW voordoet. Het hof acht het daarom noodzakelijk dat reeds in dit stadium van de procedure in de bodemzaak een bijzondere curator wordt benoemd die de belangen van [de minderjarige] in deze kan behartigen en haar zowel in als buiten rechte kan vertegenwoordigen.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 13 april 2017, ECLI:NL:GHARL:2017:3246